Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND 2019 tăng cường thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc tự nguyện tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Mai Anh Nhịn
Ngày ban hành: 12/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Kiên Giang, ngày 12 tháng 11 năm 2019

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ GIẢM NỢ ĐỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là chính sách lớn của Đảng và nhà nước, giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định đời sống của người lao động và nhân dân khi gặp rủi ro, đau ốm và khi hết tuổi lao động. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế sẽ góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, ổn định chính trị và an toàn xã hội.

Trong nhiều năm qua, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) đã đi vào cuộc sống, số người tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT bắt buộc ngày càng tăng. Tính đến tháng 8/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc 98.109 người, đạt 97,4%; số người tham gia BHXH tự nguyện 8.050 người, đạt 89,2%; số ngưi tham gia BHYT 1.442.155 người, đạt 98,4%; so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tỷ lệ bao phủ dân số có thẻ BHYT là 84,2%, so với tỷ lệ theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao 85,5%, còn thấp hơn 1,3% tương ứng với số người còn phải tham gia là 22.269 người.

Để triển khai thực hiện BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đúng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo him y tế, đồng thời chuẩn bị tốt cho việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân từ nay đến năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Bảo hiểm xã hi tỉnh:

- Phối hp với các ngành, các đoàn th, cơ quan thông tin đại chúng và UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền để tất cả nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt thông tin, chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo đúng quy định. Bố trí, sắp xếp nhân sự, điều kiện cơ sở vật chất để triển khai thực hiện BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT.

- Đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, đẩy mạnh công tác triển khai BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại cơ quan Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố. Biên soạn, cung cấp tài liệu, phối hp với các ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, thông tin đầy đủ về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến nhân dân trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về việc thu nộp BHXH, BHYT. Nghiêm túc thực hiện các quy định hiện hành về chính sách, pháp luật BHXH. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thu BHXH, BHYT đối với các đơn vị có sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Kịp thời đề xuất các giải pháp kiên quyết thực hiện việc thu nộp BHXH, BHYT đúng quy định. Kiến nghị vi cấp có thẩm quyền áp dụng hình thức xử lý phù hợp đối với các cơ quan đơn vị chậm nộp, nợ đọng BHXH, BHYT. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND tỉnh theo quy định.

2. S Y tế:

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ những quy định về khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các ngành chức năng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai tiếp nhận việc khám chữa bệnh BHYT khi thực hiện BHYT toàn dân từ nay đến năm 2020.

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bố trí, sắp xếp nhân sự và điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức tốt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đặc biệt, có biện pháp điều tiết và đầu tư nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại các tuyến cơ sở nhằm hạn chế quá tải ở các bệnh viện trung tâm. Không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời có biện pháp ngăn ngừa việc lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh trong công tác khám bệnh và điều trị bệnh theo quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng thuộc diện chính sách xã hội được ngân sách nhà nước cấp kinh phí mua BHYT theo đúng quy định. Lập danh sách các đối tượng được cấp thẻ BHYT từ ngân sách nhà nước sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đọng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT.

4. Sở Tài chính: Hàng tháng kịp thời bố trí kinh phí của các nhóm đối tượng thuộc ngân sách trung ương và ngân sách địa phương cấp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định.

5. Đề ngh Liên đoàn Lao động tỉnh: Thường xuyên chỉ đạo công đoàn cơ sở giám sát việc thực hiện đảm bảo quyền lợi, chế độ về chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động tại cơ sở.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền rộng rãi, kịp thời những chính sách mới có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của đối tượng khi tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền để góp phần ngày càng nâng cao ý thức chia sẻ, có trách nhiệm với cộng đồng của người dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tăng cường công tác chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hp với Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến tới doanh nghiệp và nhân dân về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Chỉ đạo Đài Truyền thanh thông tin tuyên truyền rộng rãi chế độ chính sách BHXH, BHYT giúp người lao động, đặc biệt những người lao động tự do hiểu rõ quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng chậm nộp, nợ đọng BHXH, BHYT của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn quản lý. Đồng thời đôn đốc, kiểm tra các phòng chức năng, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về BHXH, BHYT.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn lồng ghép nội dung tuyên truyền về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trong các kỳ sinh hoạt khu phố, ấp, tổ dân phố. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tại địa bàn dân về lợi ích, điều kiện và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT để dân hiểu rõ và thực hiện.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, vận động các tng lp nhân dân trên địa bàn dân cư tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với tinh thần tương thân tương ái, chia srủi ro giữa người khỏe và người bệnh; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở địa phương; thu thập ý kiến phản ánh của nhân dân về chất lượng khám chữa bệnh BHYT để kiến nghị, yêu cầu ngành chức năng điều chỉnh. Chỉ đạo Ban Công tác mặt trận phối hp với tổ dân phố có biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân trên các địa bàn khu dân cư, giúp nhân dân nắm rõ chính sách an sinh xã hội và tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh theo dõi và tổng hp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
-
Các sở, ban ngành, ĐT cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Chánh, Phó CVP;
- Phòng VHXH, CVNC;
- Lưu: VT, pthtran.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 12/11/2019 về tăng cường thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và giảm nợ đọng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


812

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.225.8