Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường phối hợp thực hiện nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Dương Văn Thái
Ngày ban hành: 10/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 05/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Trong những năm qua, việc chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự, nhất là Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (sau đây viết tắt là Nghị định số 80/2011/NĐ-CP) của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương. Tuy nhiên quá trình triển khai, thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc quán triệt, thực hiện Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 80/2011/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thi hành án hình sự còn chưa thường xuyên; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được tăng cường nhưng chưa sâu rộng; công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng (bao gồm: người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân; người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện...) còn hạn chế, vẫn còn có đối tượng vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ chấp hành án; công tác giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và người chấp hành án tại cộng đồng hiệu quả chưa cao, nhất là việc học nghề, tạo việc làm, tìm việc làm để họ ổn định cuộc sống. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên một phần là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt, chưa phát huy cao độ năng lực của các nguồn lực trong cộng đồng xã hội; không ít người chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành án tại cộng đồng vẫn có tư tưởng tự ti, mặc cảm với quá khứ lầm lỗi của mình, không chịu sự quản lý, giáo dục của chính quyền địa phương...

Để nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian tới và những năm tiếp theo, khắc phục những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án hình sự đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành chính sách, pháp luật. Tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người có quá khứ lầm lỗi tại địa phương học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

2. Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về ANTT; quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, đối tượng chấp hành xong án phạt tù, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương, không để tái phạm tội; chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, xuất nhập cảnh. Tổ chức rà soát lại đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án hình sự, bổ sung biên chế cho các bộ phận còn thiếu, đảm bảo về số lượng và nâng cao chất lượng cán bộ; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án hình sự, Công an cấp xã. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc tiếp nhận, hỗ trợ dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm nhằm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã triển khai, thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và các đối tượng chính sách khác ở địa phương.

Chủ động phối hợp với Công an tỉnh tham gia các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho số phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Đài truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 80/2011/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành về thi hành án hình sự trong các tầng lớp Nhân dân để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, chú trọng tuyên truyền các mô hình, cá nhân tiêu biểu có cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

6. Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 80/2011/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành về thi hành án hình sự; thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình xóa án tích và thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp để xóa án tích khi đủ điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

7. Sở Tài chính căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khả năng cân đối ngân sách tỉnh hàng năm, để chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh theo quy định; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức xã hội trên địa bàn lập các quỹ xã hội, quỹ từ thiện do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đề xuất để hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù học nghề, tổ chức sản xuất, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống.

8. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc cung cấp hồ sơ bệnh án để đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét, quyết định việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo quy định.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các chính trị - xã hội tỉnh chủ động phối hợp với các cấp chính quyền trong việc tuyên truyền Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 80/2011/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác về thi hành án hình sự cho cán bộ, hội viên và Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người có quá khứ lầm lỗi tìm việc làm, ổn định cuộc sống. Tích cực giám sát các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền trong thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành để chỉ đạo, hướng dẫn việc miễn, giảm trong thi hành án hình sự, dân sự, việc xóa án tích cho người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

11. Các sở, ban, ngành, đoàn thể (còn lại): Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình để chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành án hình sự tại cộng đồng.

12. UBND huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND cấp xã trong giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân; quản lý người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; kiểm soát, giáo dục người chấp hành án phạt quản chế. Chỉ đạo cơ quan chức năng, UBND cấp xã có chính sách phù hợp để khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

13. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành và tình hình thực tế ở đơn vị, địa phương mình để triển khai thực hiện; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 10/12 hàng năm.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; kết quả tổng hợp báo cáo Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (b/cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh; Cục THADS tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- LĐVP, TKCT, Trưởng các phòng, đơn vị.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường phối hợp thực hiện nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


102

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17