Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

06 Nghị quyết quan trọng vừa được QH thông qua

23/07/2014 14:43 PM

Tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII, Quốc hội đã thông qua 06 Nghị quyết sau:

Thanh Hữu
1. Nghị quyết 71/2014/QH13: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012

Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2012 như sau:
- Tổng số thu cân đối NSNN là 1.038.451 tỷ đồng;
- Tổng số chi cân đối NSNN là 1.170.924 tỷ đồng;
- Bội chi NSNN là 173.815 tỷ đồng, bằng 5,36% GDP

Nguồn bù đắp bội chi NSNN: vay trong nước 131.972 tỷ đồng, vay ngoài nước 41.843 tỷ đồng; xem chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Nghị quyết này được thông qua vào ngày 09/6/2014.

2. Nghị quyết 72/2014/QH13: Phân bổ, sử dụng nguồn tăng bội chi NSNN và giảm chi ngân sách trung ương năm 2013

Sử dụng 44.643,7 tỷ đồng từ nguồn: tăng bội chi ngân sách nhà nước 33.500 tỷ đồng, đạt mức trần theo Nghị quyết 54/2013/QH13 và giảm chi ngân sách trung ương năm 2013 là 11.143,7 tỷ đồng để:

- Chi theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội;
- Chi hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ; đóng tàu, trang thiết bị cho cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư: 16.000 tỷ đồng;
- Chi một số khoản thực sự cấp bách để thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở, cấp bù chênh lệch lãi suất cho hai ngân hàng chính sách, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, chi chương trình 135…

Nghị quyết này được thông qua vào ngày 09/6/2014.

3. Nghị quyết 73/2014/QH13: Gia nhập điều ước quốc tế

Ngày 24/6/2014, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 73 về việc:  Đồng ý gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay.

4. Nghị quyết 74/2014/QH13: Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015

Theo đó, Quốc hội sẽ giám sát tối cao các nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 9 và 10 khóa XIII, với các chuyên đề:

- Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật;
- Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014.

Nghị quyết này được thông qua vào ngày 24/6/2014.

5. Nghị quyết 75/2014/QH13: Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7

Theo đó, Quốc hội yêu cầu các Bộ, ngành liên quan thực hiện những nội đến lĩnh vực tài chính; giáo dục; thanh tra; lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ tham mưu và quản lý của Bộ Tư pháp. Đương cử như sau:

- Có các giải pháp cần thiết bảo đảm an toàn, an ninh tài chính về nợ công, nợ Chính phủ trong giới hạn cho phép;
- Thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước và cân đối thu chi hợp lý để đảm bảo các nhu cầu chi trong dự toán;
- Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, bảo vệ tài sản của Nhà nước; đổi mới quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hóa, nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Có biện pháp triển khai kịp thời, có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
- Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp;
- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp, pháp luật bằng nhiều hình thức; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống;
- Có biện pháp chỉ đạo kiên quyết, dứt điểm đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân gắn với triển khai thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo.

Nghị quyết này được thông qua vào ngày 24/6/2014.

6. Nghị quyết 76/2014/QH13: Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020

Để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Quốc hội yêu cầu Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ sau trong năm 2015:

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước còn dưới 5%, các huyện nghèo còn dưới 30%;
- Hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách giảm nghèo và sắp xếp, điều chỉnh theo hướng tập trung chính sách, nguồn lực, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp;
- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 đồng bộ với các chương trình mục tiêu quốc gia khác làm cơ sở để lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;
-  Xây dựng chuẩn nghèo mới theo phương pháp tiếp cận đa chiều nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; hoàn thiện tiêu chí phân loại và quy trình xác định đối tượng, địa bàn nghèo. Điều tra, phân loại và công bố tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo mới;
- Đổi mới có hiệu quả cơ chế điều hành, chủ trì, phân công, phân cấp, phối hợp trong công tác giảm nghèo.

Nghị quyết này được thông qua vào ngày 24/6/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,328

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn