Hướng dẫn một số mẫu hợp đồng xây dựng

01/04/2016 09:48 AM

Từ ngày 01/5/2016, một số mẫu hợp đồng xây dựng được hướng dẫn theo các Thông tư sau:

Ms. Kim Kiều

- Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình thực hiện theo Thông tư 09/2016/TT-BXD .

- Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện theo Thông tư 08/2016/TT-BXD .

Các hợp đồng này đã ký và đang thực hiện trước ngày các Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định về hợp đồng xây dựng trước ngày các Thông tư này có hiệu lực.

Các hợp đồng này đang trong quá trình đám phán, chưa được ký kết nếu có nội dung chưa phù hợp với các Thông tư này thì báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng, không làm phương hại đến quyền và lợi ích của các bên.

Những nội dung về các hợp đồng này không được hướng dẫn tại các Thông tư nêu trên thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP .

Thông tư 08/2016/TT-BXD thay thế Thông tư 08/2011/TT-BXD . Thông tư 09/2016/TT-BXD thay thế Thông tư 09/2011/TT-BXD .

Chia sẻ bài viết lên facebook 27,310

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:55 | 26/08/2019 Quyết định 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
  • 10:20 | 26/08/2019 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có hiệu lực từ ngày 10/10/2019.
  • 08:15 | 24/08/2019 Ngày 21/8/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 1048/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
  • 07:50 | 24/08/2019 Quyết định 1066/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.
  • 15:45 | 23/08/2019 Quy định 202-QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện.
  • 14:50 | 23/08/2019 Thông tư 12/2019/TT-NHNN ngày 19/8/2019 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng.
  • 13:50 | 23/08/2019 Từ 01/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành.
  • 07:20 | 23/08/2019 Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.
  • 15:05 | 21/08/2019 Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
  • 15:00 | 21/08/2019 Công văn 3000/BHXH-TTKT ngày 16/8/2019 về tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn