12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận tại TP.HCM

24/08/2021 14:27 PM

Theo Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của UBND TP.HCM, Danh mục tên gọi và số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận trên địa bàn Thành phố gồm:

12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận tại TP.HCM

12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận tại TP.HCM (Ảnh minh họa)

1. Phòng Nội vụ;

2. Phòng Tư pháp;

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch;

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

6. Phòng Văn hóa và Thông tin;

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo;

8. Phòng Y tế;

9. Phòng Kinh tế;

10. Phòng Quản lý đô thị.

11. Thanh tra;

12. Văn phòng Ủy ban nhân dân.

Nguyên tắc tổ chức; vị trí và chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ làm việc và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 37/2014/NĐ-CP, Nghị định 108/2020/NĐ-CP, Nghị định 33/2021/NĐ-CP, quy định của các Bộ, ngành có liên quan và quy định của UBND Thành phố.

Tổng biên chế, quỹ lương hành chính của quận do UBND Thành phố giao theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm; UBND quận căn cứ vào tổng biên chế được giao và tình hình thực tế của quận để phân bổ biên chế cho các cơ quan chuyên môn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác của địa phương.

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01/8/2021 và thay thế Quyết định 41/2008/QĐ-UBND ngày 20/8/2008.

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,626

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn