Học phí đại học tối đa bao nhiêu?

28/08/2021 15:37 PM

Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP, mức trần học phí đại học từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026 được quy định như sau:

1. Mức trần học phí năm học 2021-2022

Mức trần học phí năm học 2021-2022 đối với các ngành đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học công lập được áp dụng bằng mức trần học phí của các cơ sở giáo dục đại học công lập do Nhà nước quy định áp dụng cho năm 2020-2021, mức cụ thể như sau:

- Mức trần học phí đối với các khối ngành đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:

- Mức trần học phí đối với các khối ngành đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư:

2. Học phí từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026

- Mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:

- Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên:

Mức học phí được xác định tối đa bằng 02 lần mức trần học phí nêu trên tương ứng với từng khối ngành và từng năm học;

- Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Mức học phí được xác định tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí nêu trên tương ứng với từng khối ngành và từng năm học;

- Đối với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương:

Cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mức thu học phí của chương trình đó trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ sở giáo dục ban hành và thực hiện công khai giải trình với người học, xã hội.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học do các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhà nước quản lý trực tiếp: Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học quy định mức thu học phí từng năm học theo từng ngành đào tạo nhưng không vượt quá mức trần học phí quy định tại điểm b khoản 1 Và điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định 81/2021.

Nghị định 81/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,303

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn