Hướng dẫn 03 chính sách BHXH, BHTN hỗ trợ NLĐ, DN khó khăn do Covid-19

12/07/2021 10:47 AM

BHXH Việt Nam có Công văn 1988/BHXH-TST ngày 08/7/2021 về triển khai Nghị quyết 68/NQ-CPQuyết định 23/2021/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ NLĐ, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19, trong đóhướng dẫn triển khai 03 chính sách liên quan đến BHXH, BHTN như sau:

Hướng dẫn thực hiện 03 chính sách BHXH, BHTN hỗ trợ NLĐ, DN khó khăn do Covid-19

Hướng dẫn thực hiện 03 chính sách BHXH, BHTN hỗ trợ NLĐ, DN khó khăn do Covid-19

(1) Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

1.1. Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động (đơn vị):

Lập Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.

Mẫu số 01 kèm theo Quyết định 23

1.2. Cơ quan BHXH:

*Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Nhận hồ sơ của đơn vị, chuyển ngay cho Phòng/Bộ phận Quản lý thu (qua giao dịch điện tử).

- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ Phòng/Bộ phận Quản lý thu để trả đơn vị:

+ Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị.

+ Hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết tạm dừng đóng theo quy định.

*Phòng/Bộ phận Quản lý thu:

- Giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định, đảm bảo các điều kiện đơn vị đóng đủ BHXH đến tháng 4/2021 đúng với Nghị quyết 68Quyết định 23/2021.

Trình Giám đốc ban hành Quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (Mẫu số 01 đính kèm).

Mẫu số 01 kèm theo Công văn 1988

Đối với hồ sơ không đủ điều kiện, ghi rõ lý do chuyển lại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả đơn vị.

- Cập nhật kết quả giải quyết vào phần mềm quản lý.

*Thời hạn giải quyết không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

(2) Giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN

- Hàng tháng, Phòng/Bộ phận Quản lý thu xác định đơn vị được điều chỉnh mức đóng theo quy định tại Điều 1 Quyết định 23/2021, thực hiện điều chỉnh mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định.

- Lập Thông báo giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số 02 đính kèm) gửi Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị.

Mẫu số 02 kèm theo Công văn 1988

(3) Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề

3.1. Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

Tiếp nhận các quyết định hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (bao gồm Quyết định, Phương án hỗ trợ đào tạo và Danh sách người lao động tham gia đào tạo kèm theo Phương án); quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (sau đây gọi chung là hỗ trợ đào tạo) từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển ngay Phòng Chế độ BHXH.

3.2. Phòng Chế độ BHXH:

- Nhận Quyết định hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 04a tại Quyết định 23/2021; Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 04b ban hành tại Quyết định 23/2021 từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Mẫu số 04a
Mẫu số 04b

- Đối với quyết định hướng hỗ trợ đào tạo:

+ Cập nhật thông tin các Quyết định hỗ trợ đào tạo lên Hệ thống để lập Bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo theo Mẫu C93A-HD trình Giám đốc BHXH tỉnh ký số, chuyển 01 bản cho Phòng Kế hoạch - Tài chính.

+ Thời hạn thực hiện: Ngay trong ngày nhận được quyết định hỗ trợ đào tạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc kế tiếp.

- Đối với quyết định về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo: Cập nhật thông tin Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo trên hệ thống để phối hợp theo dõi, đôn đốc thu hồi kinh phí; chuyển Quyết định thu hồi kinh phí đào tạo và dữ liệu thu hồi cho Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính đối chiếu số liệu, báo cáo kết quả chi trả và thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định.

3.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Tiếp nhận Bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo mẫu số 093A-HD từ Phòng Chế độ BHXH để chi trả cho đơn vị bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị theo số tài khoản đã đăng ký (không chỉ bằng tiền mặt) ngay trong ngày nhận được mẫu C93A-HD hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc kế tiếp.

- Căn cứ Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Phòng Chế độ BHXH chuyển, theo dõi, phối hợp đôn đốc thu hồi kinh phí, chuyển về BHXH Việt Nam để hoàn trả Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

3.4. Biểu mẫu kèm theo:

- Mẫu số 93A-HD: Bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (dùng chi trả theo Quyết định 23/2021).

Mẫu số 93A-HD

- Mẫu số 27-HSB: Báo cáo kết quả thực hiện chế độ hỗ trợ ĐTKNN theo Quyết định 23/2021.

- Mẫu số 28-HSB: Quản lý đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ ĐTKNN theo Quyết định 23/2021.

Mẫu số 27-HSB và Mẫu số 28-HSB

Xem chi tiết tại Công văn 1988/BHXH-TST ngày 08/7/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,960

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn