29 loại văn bản hành chính theo quy định hiện hành

15/01/2021 10:56 AM

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư; trong đó Điều 7 quy định có 29 loại văn bản hành chính kèm tên viết tắt gồm:

29 loại văn bản hành chính

1. Nghị quyết (cá biệt) - chữ viết tắt là NQ;

2. Quyết định (cá biệt) - chữ viết tắt là QĐ;

3. Chỉ thị - CT;

4. Quy chế - QC;

5. Quy định - QYĐ;

6. Thông cáo- TC;

7. Thông báo - TB;

8. Hướng dẫn - HD;

9. Chương trình - CTr;

10. Kế hoạch - KH;

11. Phương án - PA;

12. Đề án - ĐA;

13. Dự án - DA;

14. Báo cáo - BC;

15. Biên bản - BB;

16. Tờ trình - TTr;

17. Hợp đồng - HĐ;

18. Công văn;

19. Công điện - CĐ;

20. Bản ghi nhớ - BGN;

21. Bản thỏa thuận - BTT;

22. Giấy ủy quyền - GUQ;

23. Giấy mời - GM;

24. Giấy giới thiệu - GGT;

25. Giấy nghỉ phép - GNP;

26. Phiếu gửi - PG;

27. Phiếu chuyển - PC;

28. Phiếu báo - PB;

29. Thư công.

File Word mẫu trình bày văn bản hành chính

Theo đó, thể thức văn bản hành chính được quy định bao gồm các thành phần sau:

- Thành phần chính, cụ thể:

+ Quốc hiệu và Tiêu ngữ.

+ Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

+ Số, ký hiệu của văn bản.

+ Địa danh và thời gian ban hành văn bản.

+ Tên loại và trích yếu nội dung văn bản.

+ Nội dung văn bản.

+ Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền.

+ Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức.

+ Nơi nhận.

- Ngoài các thành phần chính nêu trên, văn bản có thể bổ sung các thành phần khác như: Phụ lục; Dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn, các chỉ dẫn về phạm vi lưu hành; Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành; Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax (trước đây có thêm số Telex).

Thể thức văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,880

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn