Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Mức phụ cấp trưởng thôn năm 2021

07/12/2020 08:30 AM

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 13/2019/TT-BNV thì trưởng thôn được xác định là người hoạt động không chuyên trách. Với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thì ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp theo bảng sau đây:

- Số người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp theo nguyên tắc như sau:

+ Không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước.

+ Chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

- Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Ví dụ: Năm 2021, mức lương cơ sở được giữ ở mức 1.490.000 đồng/tháng theo Nghị quyết 128/2020/QH14 năm 2020. Căn cứ Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND ngày 25/07/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương thì mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn thuộc tỉnh Hải Dương như sau:

STT

Chức danh

Mức phụ cấp hàng tháng theo phân loại quy mô hộ gia đình của thôn (đơn vị: đồng/tháng)

Có quy mô số hộ gia đình dưới 350 hộ

Có quy mô số hộ gia đình từ 350 hộ trở lên, thôn trọng điểm về an ninh trật tự

Hệ số phụ cấp

Mức phụ cấp năm 2021

Hệ số phụ cấp

Mức phụ cấp năm 2021

1

Bí thư Chi bộ thôn

1,1

1.639.000

1,8

2.682.000

2

Trưởng thôn

1,1

1.639.000

1,8

2.682.000

3

Trưởng ban công tác mặt trận thôn

0,8

1.192.000

1,4

2.086.000

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,600

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn