Bản dịch này thuộc bản quyền THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn được khai thác sử dụng cho công việc của riêng mình, nhưng không được sao chép, đăng lại trên bất cứ phương tiện nào.

CHƯƠNG [...] TÍNH MINH BẠCH

ĐIỀU 1

CÁC ĐỊNH NGHĨA

Theo Chương này:

"biện pháp áp dụng chung" bao gồm các luật, quy định, quyết định tư pháp, thủ tục và quyết định hành chính áp dụng chung có thể có ảnh hưởng đến vấn đề thuộc phạm vi Hiệp định này; và

"người có liên quan" là bất kỳ người hoặc pháp nhân nào có thể bị ảnh hưởng bởi một biện pháp áp dụng chung.

ĐIỀU 2

MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Thừa nhận sự tác động của môi trường quản lý và các thủ tục có thể có đối với thương mại và đầu tư, các Bên sẽ theo đuổi một môi trường quản lý có thể dự đoán và thủ tục hiệu quả cho các hoạt động kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

ĐIỀU 3

CÔNG BỐ

1. Mỗi Bên bảo đảm rằng các biện pháp áp dụng chung:

 (A) được công bố kịp thời thông qua một phương tiện chính thức được chỉ định, bao gồm cả những phương tiện điện tử có thể sử dụng, trong đó một cách làm cho các chính phủ và những người quan tâm trở nên quen thuộc với các biện pháp này; và

 (b) xem xét một khoảng thời gian đủ lâu, giữa thời điểm công bố và thời điểm các biện pháp đó có hiệu lực, trừ trường hợp không thể do cấp bách.

2. Mỗi bên có trách nhiệm:

 (a) cố gắng để công bố sớm ở giai đoạn thích hợp bất kỳ đề nghị áp dụng hoặc sửa đổi biện pháp áp dụng chung, bao gồm, giải thích theo yêu cầu mục tiêu và lý do cho đề nghị đó;

 (b) cung cấp các cơ hội hợp lý cho những người quan tâm đưa ra nhận xét về các đề nghị để thông qua hoặc sửa đổi biện pháp áp dụng chung, đặc biệt là xem xét thời gian đầy đủ cho những cơ hội đó, trừ trường hợp không thể do cấp bách; và

 (c) cố gắng xem xét các ý kiến ​​nhận được từ những người quan tâm đối với đề nghị áp dụng hoặc sửa đổi biện pháp áp dụng chung.

ĐIỀU 4

THẮC MẮC VÀ CƠ QUAN ĐẦU MỐI

1. Khi Hiệp định này có hiệu lực, mỗi bên chỉ định một đầu mối liên lạc để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả Hiệp định này và để tạo điều kiện thông tin liên lạc giữa các Bên về bất kỳ vấn đề thuộc phạm vi Hiệp định này.

2. Khi có yêu cầu của Bên kia, các cơ quan đầu mối sẽ xác định cơ quan hoặc cán bộ chịu trách nhiệm về vấn đề đó và hỗ trợ khi cần thiết việc tạo điều kiện liên lạc với bên yêu cầu.

3. Mỗi Bên, trong phạm vi nguồn lực sẵn có của mình, thiết lập hoặc duy trì cơ chế thích hợp, bao gồm cả những cơ chế quy định trong các chương khác về việc phản hồi các thắc mắc từ những người có liên quan về các biện pháp áp dụng chung được đề nghị hoặc có hiệu lực và các áp dụng các biện pháp đó. Thắc mắc có thể được giải quyết thông qua các cơ quan đầu mối được thành lập theo khoản 1 hoặc bất kỳ cơ chế thích hợp khác, trừ khi một cơ chế cụ thể được thiết lập trong Hiệp định này.

4. Mỗi Bên quy định các cơ chế phù hợp cho những người có liên quan tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề phát sinh từ việc áp dụng các biện pháp áp dụng chung theo Hiệp định này.

5. Các Bên thừa nhận rằng các phản hồi quy định tại Điều này có thể không dứt khoát hoặc có ràng buộc về pháp lý mà chỉ với mục đích thông tin.

6.  Khi có yêu cầu, mỗi Bên phải đưa ra giải thích về mục tiêu và lý do căn bản của các biện pháp áp dụng chung.

7. Theo yêu cầu của một Bên, Bên kia phải kịp thời cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi liên quan đến bất kỳ biện pháp thực tế hoặc đề xuất áp dụng chung mà bên yêu cầu xem xét có thể có ảnh hưởng về vật chất đến các hoạt động của Hiệp định này, bất kể bên yêu cầu có được thông báo trước về các biện pháp đó hay không.

ĐIỀU 5

THI HÀNH BIỆN PHÁP ÁP DỤNG CHUNG

Mỗi Bên thi hành thống nhất, khách quan, vô tư và hợp lý tất cả các biện pháp áp dụng chung. Trong việc áp dụng các biện pháp đó đối với người, hàng hóa hoặc dịch vụ riêng biệt của bên kia trong trường hợp cụ thể, mỗi Bên có trách nhiệm:

 (a) cố gắng cung cấp những người có liên quan bị ảnh hưởng trực tiếp bởi một quá trình tố tụng, với thông báo hợp lý, phù hợp với các thủ tục trong nước của mình, khi một quá trình tố tụng được bắt đầu, bao gồm mô tả về bản chất của quá trình tố tụng, tuyên bố của cơ quan pháp luật mà theo đó các quá trình tố tụng được bắt đầu và một mô tả chung về bất kỳ vấn đề đang tranh cãi;

 (b) tạo cơ hội hợp lý cho những người có liên quan trình bày sự việc và lập luận ủng hộ lập trường của họ trước bất kỳ hành động hành chính cuối cùng nào được thực hiện, khi đến lúc, bản chất của quá trình tố tụng và giấy phép lợi ích công cộng; và

 (c) đảm bảo rằng các thủ tục của mình được dựa trên và phù hợp với luật pháp nước mình.

ĐIỀU 6

XEM XÉT VÀ KHÁNG NGHỊ

1. Mỗi Bên phải thiết lập hoặc duy trì theo pháp luật trong nước của mình, tòa án tư pháp, trọng tài hoặc hành chính hoặc thủ tục để xem xét nhanh chóng và khi được bảo đảm thì sửa chữa hành vi hành chính liên quan đến các vấn đề được điều chỉnh tại Hiệp định này. Các tòa án chuyên trách và càc thủ tục phải vô tư và độc lập với văn phòng hoặc cơ quan được giao thực thi hành chính và không được có bất cứ quan tâm đáng kể đến kết quả của vấn đề này.

2. Mỗi Bên bảo đảm rằng, trong bất kỳ tòa án chuyên trách hoặc thủ tục, các bên tham gia vụ kiện được cung cấp các quyền:

 (a) có một cơ hội hợp lý để hỗ trợ hoặc bảo vệ lập trường của mình; và

 (b) quyết định dựa trên các bằng chứng và các lời biện hộ mà theo yêu cầu của luật pháp nước mình được biên soạn bởi các cơ quan hành chính.

3. Mỗi Bên bảo đảm, trong phạm vi kháng nghị hoặc xem xét thêm theo quy định trong luật của mình, rằng quyết định này sẽ được thực hiện bởi, và sẽ điều chỉnh thực hành của, các văn phòng hoặc cơ quan có liên quan đến hành vi hành chính đang tranh cãi.

ĐIỀU 7

THỰC HÀNH QUẢN LÝ VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH TỐT

1. Các bên đồng ý hợp tác thúc đẩy chất lượng và hiệu quả quản lý, bao gồm cả thông qua trao đổi thông tin và thực hành tốt nhất về quá trình cải cách quản lý tương ứng của họ và đánh giá tác động quản lý.

2. Các bên đăng ký vào các nguyên tắc của hành vi hành chính tốt và đồng ý hợp tác thúc đẩy các nguyên tắc đó, kể cả thông qua trao đổi thông tin và thực hành tốt nhất.

ĐIỀU 8

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Các quy định của Chương này được áp dụng mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quy tắc cụ thể được thiết lập trong các chương khác của Hiệp định này.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,949

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn