>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong công ty TNHH một thành viên

(Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet)

1. Tình trạng phá sản của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Do đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phá sản khi đáp ứng hai điều kiện sau:

- Mất khả năng thanh toán: tức là không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán (mà không cần phải có yêu cầu thanh toán của chủ nợ);

- Có quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án.

2. Đối tượng có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Đối tượng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

- Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

- Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Đối tượng có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

- Người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi công ty mất khả năng thanh toán.

- Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. 

Các trường hợp trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

- Người nộp đơn có quyền, nghĩa vụ nộp đơn. 

- Người nộp đơn không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 34 Luật Phá sản 2014

- Tòa án khác đã mở thủ tục phá sản đối với công ty mất khả năng thanh toán. 

- Chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và công ty mất khả năng thanh toán thỏa thuận được với nhau về việc rút đơn yêu cầu và chủ nợ đã rút đơn yêu cầu;

- Người nộp đơn không nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

3. Hồ sơ và thủ tục xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Hồ sơ mở thủ tục phá sản sẽ phụ thuộc vào đối tượng yêu cầu, bao gồm:

- Đối với chủ nợ - xem chi tiết tại Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ;

- Đối với người lao động, đại diện công đoàn – xem chi tiết tại Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động, đại diện công đoàn;

- Đối với chính công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mất khả năng thanh toán - xem chi tiết tại Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của công ty mất khả năng thanh toán;

Nơi nộp hồ sơ mở thủ tục phá sản

Các đối tượng có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản sẽ thực hiện gửi hồ sơ đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền – xem chi tiết tại Thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân.

Trình tự xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

(1) Khi công ty rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, người có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tiến hành nộp đơn yêu cầu đến Tòa án có thẩm quyền.

(2) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Tòa án sẽ được phân công Thẩm phán/Tổ thẩm phán xử lý đơn yêu cầu.

(3) Trong Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Thẩm phán được phân công phải xem xét đơn yêu cầu và xử lý như sau:

- Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản;

- Trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ các nội dung quy định thì Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn;

- Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khác;

- Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. 

Thông báo việc xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải bằng văn bản và gửi cho người nộp đơn và doanh nghiệp mất khả năng thanh toán biết.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,951
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: