Giao kết phụ lục hợp đồng lao động trong công ty TNHH một thành viên

Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động; được ký kết để quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng KHÔNG được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

- Nếu ký kết phụ lục hợp đồng lao động để quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

- Nếu ký kết phụ lục hợp đồng lao động để sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực. Đồng thời, bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Tham khảo mẫu Phụ lục hợp đồng lao động.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,496
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: