Giao kết hợp đồng đào tạo trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

hợp đồng đào tạo

Hình từ Internet

1. Hợp đồng đào tạo

Là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm thử, thời gian thử việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong thời gian đó.

Hình thức của hợp đồng thử việc có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản. Nó có thể là một bộ phận của hợp đồng lao động.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên tuyển người vào đào tạo để làm việc cho mình thì không phải đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; không được thu học phí. Nếu việc đào tạo này không xuất phát từ mục đích là để người được đào tạo làm việc cho doanh nghiệp; hoặc là, có thực hiện thu học phí thì doanh nghiệp sẽ phải đăng ký kinh doanh hoạt động dạy nghề.

2. Hợp đồng đào tạo

Hợp đồng đào tạo đối với người đang làm việc tại doanh nghiệp hoặc Hợp đồng đào tạo đối với người chưa làm việc tại doanh nghiệp phải được lập thành ít nhất 02 bản để mỗi bên giữ 01 bản và phải bao gồm những nội dung chính yếu sau:

- Tên nghề đào tạo hoặc các kỹ năng nghề đạt được;

- Địa điểm đào tạo;

- Thời gian hoàn thành khóa học;

- Mức học phí và phương thức thanh toán học phí;

- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng;

- Thanh lý hợp đồng;

- Các thỏa thuận khác không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Lưu ý: Trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên tuyển người vào đào tạo để làm việc cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì hợp đồng đào tạo ngoài những nội dung quy định tại khoản 2 Điều này còn có các nội dung sau đây:

- Cam kết của người học về thời hạn làm việc cho công ty;

- Cam kết của công ty TNHH 2 thành viên trở lên về việc sử dụng lao động sau khi học xong;

- Thỏa thuận về thời gian và mức tiền công cho người học trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho công ty trong thời gian đào tạo.

Ngoài ra, hợp đồng đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề tại công ty ngoài các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, phải có thỏa thuận thời gian bắt đầu được trả công và mức tiền công trả cho người học theo từng thời gian.

Trong đó, "Chi phí đào tạo" bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học; trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài. Công ty nên quy định rõ các chi phí này để thuận lợi hơn nếu phải buộc người lao động hoàn trả chi phí đào tạo.

3. Đào tạo đối tượng chưa là người lao động

Ngoài ra, khi thực hiện hoạt động đào tạo cho các đối tượng chưa là người lao động của mình thì công ty cũng phải chú ý các vấn đề sau:

- Các đối tượng này phải từ đủ 14 tuổi và phải có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu học nghề, tập nghề. Người học nghề, người tập nghề thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành phải từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao.

- Trong thời gian đào tạo, nếu người lao động trực tiếp hoặc tham gia lao động thì được công ty trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận.

- Trường hợp công ty tuyển dụng người lao động vào để hướng dẫn thực hành công việc, tập làm nghề theo vị trí việc làm tại nơi làm việc thì thời hạn tập nghề không quá 3 tháng.

- Hết thời hạn đào tạo, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động nếu thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Lưu ý:

Trong thực tế, Hợp đồng đào tạo và Hợp đồng thử việc thường có mối quan hệ với nhau theo hướng diễn ra song song. Tức là, khi bắt đầu thời hạn thử việc thì cũng đồng thời được đào tạo luôn.

4. Giao kết hợp đồng đào tạo với người học nghề, tập nghề để làm việc cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên

- Học nghề để làm việc cho công ty TNHH 2 thành viên trở lênlà việc công ty tuyển người vào để đào tạo nghề nghiệp tại nơi làm việc.

- Tập nghề đề làm việc cho công ty TNHH 2 thành viên là việc công ty tuyển người vào để hướng dẫn thực hành công việc, tập làm nghề theo vị trí việc làm tại nơi làm việc.

- Khi tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, công ty không phải đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

(i) Độ tuổi người học nghề, người tập nghề:

+ Người học nghề, người tập nghề phải đủ 14 tuổi trở lên và phải có đủ sức khỏe phù hợp với yêu cầu học nghề, tập nghề.

+ Người học nghề, người tập nghề thuộc Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì phải từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao.

(ii) Công ty  không được thu học phí người học nghề, người tập nghề.

(iii) Thời gian tập nghề không quá 03 tháng; thời gian học nghề được thực hiện theo yêu cầu của từng chương trình, đảm bảo sự linh hoạt, phù hợp với người học nghề.

(iv) Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và người học nghề, người tập nghề phải ký hợp đồng đào tạo (mục 3).

- Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, người tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận.

- Hết thời gian học nghề, tập nghề, công ty và người học nghề, người tập nghề phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện giao kết hợp đồng lao động theo quy định.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,463
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: