Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Hình từ Internet

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

 

Thuế TNDN

=

(

Thu nhập tính thuế

-

Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)

)

x

Thuế suất thuế TNDN

Trong đó:

1. Thu nhập tính thuế được xác định như sau:

 

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập   chịu thuế

-

(

Thu nhập được miễn thuế

+

Các khoản lỗ được kết chuyển

)

Xem chi tiết tại các công việc:

- "Các khoản thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp";

- "Xác định lỗ và chuyển lỗ".

2. Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

 

Thu nhập chịu thuế

=

(

Doanh thu

-

Chi phí được trừ

)

+

Các khoản thu nhập khác

Lưu ý: Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 20%.

Xem chi tiết tại các công việc:

- “Xác định thu nhập chịu thuế”;

- “Xác định doanh thu”;

- "Các khoản chi phí được trừ (chi phí hợp lý)";

- "Các khoản thu nhập khác".

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,829
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: