>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mà công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải nộp cho Cơ quan thuế như sau:

Thuế TNDN

(

Thu nhập tính thuế

-

Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)

)

x

Thuế suất thuế TNDN

Trong đó:

(1) Thu nhập tính thuế được xác định như sau:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

(

Thu nhập được miễn thuế

+

Các khoản lỗ được kết chuyển

)

(2) Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Lưu ý:

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có nhiều hoạt động kinh doanh thì thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh. Trường hợp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do công ty tự lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.

Ví dụ: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có hoạt động kinh doanh buôn bán hàng may mặc và kinh doanh dịch vụ du lịch, thu nhập chịu thuế của công ty sẽ là tổng thu nhập của cả hai hoạt động kinh doanh này. Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch bị lỗ nên được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của hoạt động kinh doanh hàng may mặc. Phần thu nhập còn lại sau bù trừ sẽ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh hàng may mặc.

- Tuy nhiên, đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì công ty phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động nhân với thuế suất tương ứng.

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 20%, không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ phần thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% >> xem chi tiết về ưu đãi thuế suất 10% này tại công việc: Ưu đãi thuế suất đối với thuế thu nhập doanh nghiệp).

Trường hợp chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), chuyển nhượng bất động sản nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả các khoản thu nhập khác) trong kỳ tính thuế, sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định. Trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên làm thủ tục giải thể có bán bất động sản là tài sản cố định thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với số lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (bao gồm cả số lỗ của các năm trước được chuyển sang) vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

3,907
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: