Xác định lỗ và chuyển lỗ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

xác định lỗ và chuyển lỗ

Hình từ Internet

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang. Tức là, thu nhập tính thuế của năm phát sinh âm thì năm đó lỗ và công ty không phải nộp thuế trong trường hợp này.

Cách chuyển lỗ được xác định như sau:

– Công ty có lỗ thì được chuyển lỗ năm trước sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. Số lỗ được chuyển tối đa nhỏ hơn hoặc bằng thu nhập (lãi) của công ty trong năm chuyển lỗ.

– Thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Quá thời hạn 05 năm này, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau. Cụ thể:

1. Chuyển lỗ giữa các năm

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Chuyển liên tục trong vòng 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi tính tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC). 

Ví dụ 1: Năm 2017, Công ty A có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng; năm 2018 Công ty A có phát sinh thu nhập là 15 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2017 là 10 tỷ đồng, Công ty A phải chuyển toàn bộ vào thu nhập năm 2018.

Trường hợp năm 2018, Công ty A có phát sinh thu nhập chỉ có 8 tỷ đồng thì:

- Công ty A phải chuyển toàn bộ số lỗ 8 tỷ đồng vào thu nhập năm 2018;

- Số lỗ còn lại 2 tỷ đồng, Công ty A phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm 2018 (tức là công ty được chuyển lỗ từ năm 2018 đến năm 2022).

2. Chuyển lỗ giữa các quý

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty TNHH 2 thành viên trở lên xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ trong vòng 05 năm.

Ví dụ 2: Năm 2017, Công ty B có:

- Quý 1: lỗ 20 triệu.

- Quý 2: lãi 10 triệu.

- Quý 3: lãi 15 triệu.

Quý 1 Công ty B phát sinh lỗ 20 triệu nên số lỗ này sẽ được chuyển sang Quý 2 là 10 triệu. Số lỗ còn lại là 10 triệu sẽ được chuyển tiếp tục vào Quý 3, thì Quý 3 năm 2017 chỉ còn 5 triệu được xác định là thu nhập tính thuế để tạm tính nộp thuế quý.

3. Chuyển lỗ trong các trường hợp khác:

Trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản:

- Phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định)

- Số lỗ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của công ty TNHH 2 thành viên trở lên sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

- Số lỗ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên phát sinh trước khi chia, tách thành công ty khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bổ cho các công ty sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách.

Trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì:

- Số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác), sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định như trên.

Xem thêm công việc "Các khoản thu nhập khác".

Lưu ý:

- Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Ví dụ 3: Năm 2010, công ty C lỗ 20 triệu.

               Năm 2011, tiếp tục phát sinh số lỗ là 10 triệu.   

Thì: - Số lỗ của năm 2010 sẽ được chuyển tối đa từ năm 2011 đến năm 2015.

        - Số lỗ năm 2011 không bao gồm số lỗ của năm 2010 chuyển sang.

              Đến năm 2012, công ty C lãi 15 triệu.

              Năm 2013, công ty C lãi tiếp 5 triệu.

Trong năm 2012, công ty được chuyển lỗ như sau:

Công ty  chỉ được chuyển lỗ tối đa bằng số lãi phát sinh trong năm là 15 triệu. Cụ thể: công ty chuyển toàn bộ số lỗ 15 triệu của năm 2010 sang năm 2012. Vì năm 2012 công ty có lãi bằng 0, nên năm này công ty không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong năm 2013, công ty được chuyển lỗ như sau:

- Công ty chuyển số lỗ còn lại chưa được chuyển của năm 2010 là 5 triệu sang năm 2013 (doanh nghiệp có lãi bằng 0 nên cũng không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm này).

- Năm 2011, công ty có số lỗ chưa được chuyển là 10 triệu, thì số lỗ 10 triệu này sẽ được chuyển liên tục và toàn bộ trong vòng 5 năm, tức là sẽ được chuyển từ năm 2012 đến 2016.

- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ công ty TNHH 2 thành viên trở lên được chuyển khác với số lỗ do công ty TNHH 2 thành viên trở lên tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

Xem thêm công việc "Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp".

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,628
Câu hỏi thường gặp: