Tra cứu Lu���t thu��� thu nh���p c�� nh��n

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Lu���t thu��� thu nh���p c�� nh��n "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5166 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 56c/QĐ-UBND năm 2022 công bố công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

56c/QD-UBND,Quyết định 56c 2022,Tỉnh Nghệ An,Công bố công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước,Công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước Nghệ An,Công bố công khai quyết toán chi ngân sách địa phương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2022

Ban hành: 25/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2009

3

Thông tư 06/2009/TT-BCA(C11) quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, trừ một số trường hợp có ký hiệu riêng sau đây: + Xe Quân đội làm kinh tế có ký hiệu “KT”. + Xe của các liên doanh nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài (có giấy phép đầu tư) có ký hiệu “LD”. + Xe của các dự án đầu tư nước ngoài có ký hiệu “DA”. + Rơ moóc,

Ban hành: 11/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

4

Quyết định 1370/2007/QĐ-BCA(C11) về quy trình đăng ký, cấp biển số và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Loại xe Tổng số phương tiện đang quản lý Đăng ký mới, đổi biển, chuyển đi,…. CQ HCSN Xe CAND Xe N.NG DN Nh.N DN T.Nh Xe T.Nh Tổng số Đăng ký M Chuyển đi Chuyển

Ban hành: 07/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

5

Quyết định 17/2007/QĐ-BCA(C11) về quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

370/2004/QĐ-BCA(C11) ngày 20/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu

Ban hành: 05/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2007

6

Thông tư 01/2007/TT-BCA-C11 về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công An ban hành

màu trắng. Sê ri biển số sử dụng 1 trong 5 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E. - Xe của các doanh nghiệp; xe làm kinh tế của cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức sự nghiệp; sự nghiệp có thu; xe cá nhân: Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen. Sê ri biển số sử dụng 1 trong 15 chữ cái sau đây: F, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Riêng:

Ban hành: 02/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2007

7

Quyết định 3569/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

48/2013/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 5 năm 2013 của Ch�nh phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ng�y 07 th�ng 8 năm 2017 của Ch�nh phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c Nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Th�ng tư số 02/2017/TT-VPCP

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

8

Quyết định 1802/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 43 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre

chịu tr�ch nhiệm: 1. Chủ tr�, phối hợp với Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, Trung t�m Phục vụ h�nh ch�nh c�ng tỉnh triển khai thực hiện tiếp nhận v� giải quyết thủ tục h�nh ch�nh theo quy tr�nh nội bộ đ� được ph� duyệt. 2. Chủ tr�, phối hợp với Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, Sở Th�ng tin v� Truyền th�ng v� đơn vị li�n quan sửa đổi

Ban hành: 17/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2022

9

Quyết định 755/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

53 Thủ tục cấp Giấy ph�p ph�n loại phim 15 ng�y, kể từ ng�y nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trung t�m Phục vụ h�nh ch�nh c�ng tỉnh Kh�ng - Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 ng�y 15/6/2022; - Th�ng tư số 17/2022/TT-BVHTTDL ng�y 27/12/2022 của Bộ Văn ho�,

Ban hành: 21/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2023

10

Quyết định 2479/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Sơn La

số 48/2013/N�-CP ng�y 14 th�ng 5 n�m 2013 của Ch�nh phủ về sửa �ổi, bổ sung một số �iều của c�c Nghị �ịnh li�n quan �ến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; C�n cứ Th�ng t� số 05/2014/TT-BTP ng�y 07 th�ng 02 n�m 2014 của Bộ T� ph�p về h�ớng dẫn c�ng bố, ni�m yết thủ tục h�nh ch�nh v� b�o c�o về tình hình kết quả thực hiện kiểm so�t thủ tục h�nh

Ban hành: 22/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

11

Quyết định 2099/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

QUYẾT �ỊNH VỀ VIỆC C�NG BỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH MỚI BAN H�NHP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TR�N �ỊA B�N TỈNH S�C TR�NG CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH S�C TR�NG C�n cứ Luật Tổ chức Ch�nh quyền �ịa ph��ng ng�y 19/6/2015; C�n cứ Nghị �ịnh số 63/2010/N�-CP ng�y 08/6/2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; C�n cứ Nghị �ịnh số

Ban hành: 22/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

12

Thông tư 08-BNV(C13)/TT năm 1989 hướng dẫn mẫu đơn con dấu, việc khắc và quản lý, sử dụng con dấu của tổ chức kinh tế do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư số 08/TT-BNV (C13) ngày 01-9-1989 của Bộ Nội vụ). - Đường kính con dấu: Thống nhất một kích thước 34 mm. - Các chữ viết tắt: + Số quyết định: S.Q.Đ + Quốc doanh: Q.D + Liên doanh với nước ngoài: L.D.N.NG + Kinh tế tư nhân: K.T.T.N + Số giấy phép: S.G.P + Liên doanh trong nước: L.D + Kinh tế tập

Ban hành: 01/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

13

Quyết định 1413/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 28 thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đất đai và Giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý và trách nhiệm thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

ban nh�n d�n tỉnh ban h�nh Quy định về tr�nh tự thực hiện thủ tục đăng k� đất đai, t�i sản gắn liền với đất v� tr�ch nhiệm phối hợp thực hiện trong c�ng t�c cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nh� ở v� t�i sản kh�c gắn liền với đất tr�n địa b�n tỉnh B�nh Định; Theo đề nghị của Gi�m đốc Sở T�i nguy�n v� M�i trường tại Tờ

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

14

Quyết định 2137/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC C�NG BỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH MỚI BAN H�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ C�NG THƯƠNG TỈNH S�C TRĂNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH S�C TRĂNG Căn cứ Luật Tổ chức Ch�nh quyền địa phương ng�y 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08/6/2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

15

Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính đã sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

do - Hạnh ph�c --------------- Số: 82/QĐ-UBND Kon Tum, ng�y 02 th�ng 02 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC C�NG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH Đ� SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NH�N D�N TỈNH, SỞ T�I NGUY�N V� M�I TRƯỜNG TR�N ĐỊA B�N TỈNH KON TUM CHỦ

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

16

Quyết định 159/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ng�y 23/4/2018 của Ch�nh phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa li�n th�ng trong giải quyết thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Th�ng tư số 01/2018/TT-VPCP ng�y 23/11/2018 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn ph�ng Ch�nh phủ

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

17

Quyết định 2150/QĐ-UBND năm 2013 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC C�NG BỐ BỘ THỦ TỤC H�NH CH�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PH�P CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ quy định về kiểm so�t thủ tục h�nh

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2014

18

Quyết định 1147/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang

�m 2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; C�n cứ Nghị �ịnh số 48/2013/N�-CP ng�y 14 th�ng 5 n�m 2013 của Ch�nh phủ sửa �ổi, bổ sung một số �iều của c�c nghị �ịnh li�n quan �ến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; C�n cứ Th�ng t� số 05/2014/TT-BTP ng�y 07 th�ng 02 n�m 2014 của Bộ tr�ởng Bộ T� ph�p h�ớng dẫn c�ng bố, ni�m yết thủ tục

Ban hành: 22/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2018

19

Quyết định 3451/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

08/6/2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Nghị �ịnh số 48/2013/N�-CP ng�y 14/5/2013 của Ch�nh phủ sửa �ổi, bổ sung một số �iều của c�c Nghị �ịnh li�n quan �ến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; C�n cứ Th�ng t� số 05/2014/TT-BTP ng�y 07/02/2014 của Bộ tr�ởng Bộ T� ph�p h�ớng dẫn c�ng bố, ni�m yết thủ tục h�nh ch�nh v� b�o c�o về tình

Ban hành: 12/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

20

Quyết định 3564/QĐ-UBND năm 2018 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng

khai th�c kho�ng sản ở khu vực c� dự �n đầu tư x�y dựng c�ng tr�nh. 2 Thủ tục đăng k� khu vực, c�ng suất, khối lượng, phương ph�p, thiết bị v� kế hoạch khai th�c kho�ng sản vật liệu x�y dựng th�ng thường trong diện t�ch dự �n x�y dựng c�ng tr�nh. II. Lĩnh vực t�i nguy�n

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!