Loading...

Trung học phổ thông

Hỏi đáp pháp luật Nội dung và yêu cầu kiến thức môn sinh học về di truyền học trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông như thế nào?

Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông môn sinh học về di truyền học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp? Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông môn sinh học về tiến hoá trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp? Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông môn sinh học về sinh thái học và môi trường trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

Mong nhận được sự hỗ trợ theo quy định pháp luật mới nhất!

Hỏi đáp pháp luật Nội dung và yêu cầu kiến thức môn địa lí về sử dụng bản đồ- Trái Đất trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông như thế nào?

Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông môn địa lí về môn địa lí về sử dụng bản đồ- Trái Đất trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp? Kiến thức môn địa lí về địa lí tự nhiên đại cương trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu là gì? Nội dung và yêu cầu kiến thức môn địa lí về sinh thái học và môi trường trong chương trình trung học phổ thông như thế nào? 

Mong nhận được sự giúp đỡ theo quy định pháp luật mới nhất!

Hỏi đáp pháp luật Nội dung và yêu cầu kiến thức môn địa lí về một số vấn đề kinh tế - xã hội thế giới trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông?
Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông môn địa lí về một số vấn đề kinh tế - xã hội thế giới trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp? Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông môn địa lí về môn địa lí về địa lí tự nhiên Việt Nam trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp? Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông môn địa lí về môn địa lí về địa lí dân cư Việt Nam trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp?
Hỏi đáp pháp luật Nội dung và yêu cầu kiến thức môn địa lí về địa lí các ngành kinh tế Việt Nam trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông?
Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông môn địa lí về địa lí các ngành kinh tế Việt Nam trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp? Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông môn địa lí về các vùng kinh tế Việt Nam trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp? Mẫu Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hoá trung học phổ thông như thế nào? 
Hỏi đáp pháp luật Nội dung và yêu cầu kiến thức môn lịch sử về lịch sử và sử học trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông như thế nào?
Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông môn lịch sử về lịch sử và sử học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp? Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông môn lịch sử về vai trò của sử học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp? Nội dung và yêu cầu kiến thức môn lịch sử về một số nền văn minh thế giới cổ - trung đại trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật Kiến thức môn hoá học về hợp chất chứa nitrogen trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu thế nào?

Nội dung và yêu cầu kiến thức môn hoá học về hợp chất chứa nitrogen trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông ra sao? Kiến thức môn hoá học về Carbohydrate trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu là gì? Nội dung và yêu cầu kiến thức môn hoá học về Ester - Lipid trong chương trình trung học phổ thông như thế nào?

Mong nhận được sự hỗ trợ theo quy định pháp luật mới nhất!

Hỏi đáp pháp luật Kiến thức môn hoá học về Polymer trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu như thế nào?

Nội dung và yêu cầu kiến thức môn hoá học về Polymer trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông ra sao? Kiến thức môn hoá học về pin điện và điện phân trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu là gì? Nội dung và yêu cầu kiến thức môn hoá học về đại cương về kim loại trong chương trình trung học phổ thông như thế nào?

Mong nhận được giải đáp theo quy định pháp luật mới nhất!

Hỏi đáp pháp luật Kiến thức môn sinh học về giới thiệu chung các cấp độ tổ chức của thế giới sống trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông ra sao?

Trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông, nội dung và yêu cầu kiến thức môn sinh học về mở đầu và giới thiệu chung các cấp độ tổ chức của thế giới sống ra sao? Kiến thức môn sinh học về sinh học tế bào trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu là gì? Nội dung và yêu cầu kiến thức môn sinh học về sinh học vi sinh vật và virus trong chương trình trung học phổ thông như thế nào? 

Mong nhận được sự giải đáp theo quy định pháp luật mới nhất!

Hỏi đáp pháp luật Kiến thức môn hoá học về nguyên tố nhóm IA trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu gì?

Nội dung và yêu cầu kiến thức môn hoá học về nguyên tố nhóm IA trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông ra sao? Kiến thức môn hoá học về nguyên tố nhóm IIA trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu là gì? Nội dung và yêu cầu kiến thức môn hoá học về đại cương về sơ lược về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất trong chương trình trung học phổ thông như thế nào?

Mong nhận được sự hỗ trợ theo quy định pháp luật mới nhất!

Hỏi đáp pháp luật Kiến thức môn hoá học về năng lượng hóa học trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông về nội dung và yêu cầu là gì?

Nội dung và yêu cầu kiến thức môn hoá học về năng lượng hóa học trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông ra sao? Kiến thức môn hoá học về tốc độ phản ứng hoá học trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu là gì? Nội dung và yêu cầu kiến thức môn hoá học về nguyên tố nhóm VIIA trong chương trình trung học phổ thông như thế nào? 

Mong nhận được sự hỗ trợ theo quy định mới nhất!

Hỏi đáp pháp luật Kiến thức môn hoá học về cân bằng hoá học trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu như thế nào?

Nội dung và yêu cầu kiến thức môn hoá học về cân bằng hoá học trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông ra sao? Kiến thức môn hoá học về Nitrogen và Sulfur trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu là gì? Nội dung và yêu cầu kiến thức môn hoá học về hoá học hữu cơ trong chương trình trung học phổ thông như thế nào?

Mong nhận được sự hỗ trợ theo quy định mới nhất!

Hỏi đáp pháp luật Kiến thức môn hoá học về Hydrocarbon trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu là gì?

Nội dung và yêu cầu kiến thức môn hoá học về Hydrocarbon trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông ra sao? Kiến thức môn hoá học về Alcohol - Phenol trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu là gì? Nội dung và yêu cầu kiến thức môn hoá học về hợp chất carbonyl (Aldehyde - Ketone) - Carboxylic acid trong chương trình trung học phổ thông như thế nào? 

Mong nhận được sự hỗ trợ theo quy định mới nhất!

Hỏi đáp pháp luật Kiến thức môn vật lý về chuyển động tròn trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu như thế nào?

Nội dung và yêu cầu kiến thức môn vật lý về chuyển động tròn trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông ra sao? Kiến thức môn vật lý về biến dạng của vật rắn trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu là gì? Nội dung và yêu cầu kiến thức môn vật lý về dao động trong chương trình trung học phổ thông như thế nào?

Mong nhận được sự hỗ trợ theo quy định mới nhất!

Hỏi đáp pháp luật Trường điện (Điện trường) trong môn vật lý ở chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu là gì?

Kiến thức môn vật lý về trường điện (Điện trường) trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu là gì? Nội dung và yêu cầu kiến thức môn vật lý về dòng điện, mạch điện trong chương trình trung học phổ thông như thế nào? Nội dung và yêu cầu kiến thức môn vật lý về sóng trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông ra sao? 

Mong nhận được giải đáp theo quy định mới nhất!

Hỏi đáp pháp luật Kiến thức môn vật lý về vật lí nhiệt trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu như thế nào?

Nội dung và yêu cầu kiến thức môn vật lý về vật lí nhiệt trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông ra sao? Kiến thức môn vật lý về khí lí tưởng trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu là gì? Nội dung và yêu cầu kiến thức môn vật lý về trường từ (Từ trường) trong chương trình trung học phổ thông như thế nào? 

Mong được giải thích theo quy định mới nhất!

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào