Theo Quyết định 768/QĐ-TTg năm 2016 về đất xây dựng Điểm dân cư nông thôn đến năm 2030 thì bình quân đạt bao nhiêu m2/người?

Theo Quyết định 768/QĐ-TTg năm 2016 về đất xây dựng Điểm dân cư nông thôn đến năm 2030 thì bình quân đạt bao nhiêu m2/người?

Theo Quyết định 768/QĐ-TTg năm 2016 về đất xây dựng Điểm dân cư nông thôn đến năm 2030 thì bình quân đạt bao nhiêu m2/người?

Căn cứ theo điểm b khoản 4 Điều 1 Quyết định 768/QĐ-TTg năm 2016 quy định về đất xây dựng đô thị và nông thôn như sau:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung chính như sau:
...
4. Chỉ tiêu dân số - lao động, đô thị hóa, đất xây dựng đô thị và nông thôn
...
b) Đất xây dựng đô thị và nông thôn
- Đất xây dựng đô thị: Đến năm 2030 đạt Khoảng 157.600 - 183.700 ha, bình quân 100 - 130 m2/người (riêng Thủ đô Hà Nội Khoảng 150 m2/người).
- Đất xây dựng Điểm dân cư nông thôn: Đến năm 2030 đạt Khoảng 160.100 - 153.800 ha, bình quân 130 - 160 m2/người.
Từ năm 2030 đến năm 2050, chỉ tiêu đất xây dựng đô thị và Điểm dân cư nông thôn của Vùng sẽ giảm dần theo hướng sử dụng đất đai Tiết kiệm và hiệu quả, tập trung nâng cao chất lượng sống tại đô thị và nông thôn.
...

Như vậy, theo quy định nêu trên thì đất xây dựng Điểm dân cư nông thôn đến năm 2030 bình quân đạt 130 - 160 m2/người.

Theo Quyết định 768/QĐ-TTg năm 2016 về đất xây dựng Điểm dân cư nông thôn đến năm 2030 thì bình quân đạt bao nhiêu m2/người?

Theo Quyết định 768/QĐ-TTg năm 2016 về đất xây dựng Điểm dân cư nông thôn đến năm 2030 thì bình quân đạt bao nhiêu m2/người? (Hình từ Internet)

Trách nhiệm phối hợp và tổ chức thực hiện Quyết định 768/QĐ-TTg năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ được quy định như thế nào?

Căn cứ tại Điều 2 Quyết định 768/QĐ-TTg năm 2016 quy định trách nhiệm phối hợp và tổ chức thực hiện của các cơ quan như sau:

- Ban Chỉ đạo Quy hoạch và Đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội: Chủ trì và chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý và các cơ chế, chính sách phát triển Vùng Thủ đô Hà Nội, trình Chính phủ xem xét, quyết định; chủ trì và đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương quản lý và triển khai thực hiện theo Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 (Quy hoạch).

- Bộ Xây dựng: Chủ trì tổ chức công bố quy hoạch sau khi Quy hoạch được phê duyệt; rà soát, Điều chỉnh và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy hoạch; chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh trong Vùng định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Quy hoạch; đề xuất danh Mục các quy hoạch xây dựng nhằm triển khai cụ thể hóa Quy hoạch trình Thủ tướng xem xét quyết định. Tiếp tục nghiên cứu mô hình quản lý Vùng để hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khác xây dựng các chính sách ưu tiên đầu tư cho các công trình hạ tầng kinh tế, xã hội trọng Điểm của Vùng.

- Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương lập kế hoạch, giải pháp, cơ chế chính sách phát triển hạ tầng về y tế, giáo dục và đào tạo nhằm giảm tải sức ép cho Thủ đô Hà Nội và chia sẻ cơ hội hưởng lợi từ dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo cho các tỉnh của Vùng.

- Bộ Giao thông vận tải: Tập trung triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng Điểm của Vùng, trong đó ưu tiên phát triển các tuyến đường sắt nội đô, nội vùng, các tuyến đường bộ cao tốc, vành đai, tuyến giao thông thủy gắn với các trung tâm logistics.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành và địa phương lập Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với Quy hoạch được duyệt; nghiên cứu đề xuất các chính sách theo hướng có lợi cho khu vực, địa Điểm có khu xử lý chất thải rắn.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương rà soát các quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê Điều theo hướng Điều chỉnh bổ sung chức năng sử dụng đất, tạo Điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất và cảnh quan dọc hành lang các tuyến sông để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn phòng chống lũ; nghiên cứu, ban hành hướng dẫn khai thác quỹ đất khu vực hành lang ven sông.

- Bộ Nội vụ: Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương từng bước nghiên cứu rà soát, Điều chỉnh, bổ sung, các văn bản pháp luật về thể chế nhằm hỗ trợ phát triển Vùng.

- Các Bộ, ngành theo các chức năng nhiệm vụ xây dựng hoặc Điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, các chiến lược phát triển ngành phù hợp với Quy hoạch được duyệt.

- Các tỉnh, thành căn cứ vào Quy hoạch được duyệt để Điều chỉnh các đồ án quy hoạch liên quan thuộc trách nhiệm của từng tỉnh, thành và triển khai thực hiện theo các chương trình dự án.

Tính chất khi điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được quy định như thế nào?

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Quyết định 768/QĐ-TTg năm 2016 quy định về tính chất khi điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 như sau:

- Là vùng phát triển kinh tế tổng hợp, có Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; có ý nghĩa quốc tế quan trọng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

- Là vùng có môi trường sống và môi trường cảnh quan phong phú, giàu tính văn hóa - xã hội, mang đậm bản sắc dân tộc với xu hướng phát triển hiện đại.

- Là vùng đầu mối tập trung hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật quốc gia; có vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng.

Tìm hiểu Pháp luật
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tìm hiểu Pháp luật
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Lịch Vạn niên, lịch Âm Tháng 7 2024 bắt đầu từ ngày mấy dương? Tháng 7 âm có ngày lễ nào NLĐ được nghỉ không?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày 19 tháng 7 là ngày gì, thứ mấy? Ngày 19 tháng 7 là bao nhiêu âm? Cơ quan nào có thẩm quyền thi hành án dân sự?
Hỏi đáp Pháp luật
Lịch vạn niên 2024 - Lịch âm 2024: Xem chi tiết, đầy đủ nhất cả năm 2024? Còn mấy ngày nữa đến Tết âm lịch 2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Xem lịch âm 2024 - Lịch âm hôm nay ngày mai - Chi tiết, đầy đủ cho cả năm?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày 21 tháng 7 năm 2024 là ngày bao nhiêu âm lịch, ngày thứ mấy? Người lao động có được nghỉ lễ hưởng nguyên lương ngày này không?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án Hội thi trực tuyến Công đoàn TPHCM tiếp nối truyền thống - vững bước phát triển năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Lịch âm hôm nay 2024 - âm lịch hôm nay - xem lịch âm, dương 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày 18 tháng 7 năm 2024 là thứ mấy, bao nhiêu âm lịch? Quy định giờ làm việc của người lao động trong ngày này?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày 17 tháng 7 là ngày gì? Ngày 17 tháng 7 là ngày bao nhiêu âm? Tiêu chuẩn xếp hạng bảo tàng được quy định thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày 14 tháng 7 năm 2024 là ngày bao nhiêu âm lịch, ngày thứ mấy? Người lao động có được nghỉ hưởng nguyên lương ngày này không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tìm hiểu Pháp luật
Nguyễn Tuấn Kiệt
541 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tìm hiểu Pháp luật
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào