Đăng ký mã số thuế cá nhân ở đâu? Phải đăng ký mã số thuế cá nhân trong trường hợp nào?

Đăng ký mã số thuế cá nhân ở đâu? Phải đăng ký mã số thuế cá nhân trong trường hợp nào?

Đăng ký mã số thuế cá nhân ở đâu?

Căn cứ theo Điều 32 Luật Quản lý thuế 2019 địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

Điều 32. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu
1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế là địa điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế được quy định như sau:
a) Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó có trụ sở;
b) Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó;
c) Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú hoặc nơi phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
3. Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế thay cho bản thân và người phụ thuộc nộp hồ sơ đăng ký thuế thông qua tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và nộp hồ sơ đăng ký thuế thay cho cá nhân đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân chi trả đó.

Như vậy, theo quy định trên, cá nhân có thể thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc có thể ủy quyền cho đơn vị, doanh nghiệp trả thu nhập cho cá nhân thực hiện đăng ký mã số thuế cá nhân cho mình.

Ngoài ra, hiện nay cá nhân còn có thể đăng ký mã số thuế cá nhân online tại nhà.

[1] Đối với đăng ký mã số thuế trực tiếp tại cơ quan thuế:

- Cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó có trụ sở;

- Cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó;

- Cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú hoặc nơi phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Nếu cá nhân đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế là địa điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

[2] Đối với đăng ký mã số thuế cá nhân online tại nhà.

Bước 1: Có thể truy cập vào Cổng thông tin Thuế điện tử của Tổng cục thuế Việt Nam có địa chỉ website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Bước 2: Tại trang chủ, chọn mục [Cá nhân] để tiến hành đăng ký thuế.

Bước 3: Chọn mục [Đăng ký thuế lần đầu].

Bước 4: Tại phía bên trái màn hình, chọn mục [Kê khai và nộp hồ sơ].

Bước 5: Chọn đối tượng tương ứng để tiến hành đăng ký thuế lần đầu.

Bước 6: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và nhấn [Tiếp tục].

Bước 7: Điền thông tin theo Mẫu.

Bước 8: Sau khi điền xong thông tin, nhấn vào mục [Hoàn thành kê khai].

Đăng ký mã số thuế cá nhân ở đâu? Phải đăng ký mã số thuế cá nhân trong trường hợp nào?

Đăng ký mã số thuế cá nhân ở đâu? Phải đăng ký mã số thuế cá nhân trong trường hợp nào? (Hình từ Internet)

Phải đăng ký mã số thuế cá nhân trong trường hợp nào?

Theo Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế cụ thể như sau:

Điều 30. Đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế
1. Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đối tượng đăng ký thuế bao gồm:
a) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;
b) Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. Cấu trúc mã số thuế được quy định như sau:
a) Mã số thuế 10 chữ số được sử dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân; đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân khác;
b) Mã số thuế 13 chữ số và ký tự khác được sử dụng cho đơn vị phụ thuộc và các đối tượng khác;
c) Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này.
...

Theo đó, phải thực hiện đăng ký mã số thuế cá nhân và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Cá nhân đăng ký thuế bao gồm:

- Cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Cá nhân không thuộc trường hợp nêu trên sẽ thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân gồm những gì?

Theo Điều 31 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về hồ sơ đăng ký thuế lần đầu như sau:

Điều 31. Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu
...
3. Người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:
a) Tờ khai đăng ký thuế hoặc tờ khai thuế;
b) Bản sao giấy chứng minh nhân dân, bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao hộ chiếu;
c) Các giấy tờ khác có liên quan.
4. Việc kết nối thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thuế để nhận hồ sơ đăng ký thuế và cấp mã số thuế theo cơ chế một cửa liên thông qua cổng thông tin điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Theo đó, người nộp thuế phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân bao gồm những giấy tờ sau đây:

- Tờ khai đăng ký thuế hoặc tờ khai thuế

Tải về

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân, bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao hộ chiếu;

- Các giấy tờ khác có liên quan.

Mã số thuế cá nhân
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Mã số thuế cá nhân
Hỏi đáp Pháp luật
Đăng ký mã số thuế cá nhân ở đâu? Phải đăng ký mã số thuế cá nhân trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách tra mã số thuế cá nhân trên ứng dụng Etax Mobile?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn xin hủy mã số thuế cá nhân 2024? Cá nhân có được sử dụng 02 mã số thuế không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị đóng mã số thuế cá nhân chuẩn pháp lý hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu chấm dứt hiệu lực mã số thuế cá nhân mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách chỉnh sửa thông tin mã số thuế cá nhân trên thuế điện tử?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn 03 cách đăng ký mã số thuế cá nhân đơn giản, chi tiết 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mã số thuế cá nhân là gì? Mẫu đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Phạt chậm đăng ký mã số thuế cá nhân bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách tra cứu mã số thuế cá nhân bằng CCCD đơn giản và chi tiết năm 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Mã số thuế cá nhân
Phan Vũ Hiền Mai
101 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Mã số thuế cá nhân
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào