Chế độ báo cáo của hình thức mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia được thực hiện như thế nào?

Chế độ báo cáo của hình thức mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia được thực hiện như thế nào?

Chấm dứt, khôi phục tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp được quy định như thế nào?

Căn cứ tại khoản 2, khoản 3 Điều 27 Nghị định 80/2024/NĐ-CP quy định chấm dứt, khôi phục tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp như sau:

- Chấm dứt tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp

+ Các bên chấm dứt tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp khi có một trong các trường hợp sau:

++ Tự nguyện chấm dứt theo yêu cầu của các bên tham gia;

++ Có hành vi lợi dụng cơ chế, chính sách để trục lợi và hậu quả gây ra không thể khắc phục;

+ Trường hợp chấm dứt tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp, các Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo, Khách hàng sử dụng điện lớn, Đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được ủy quyền, Tổng công ty Điện lực có trách nhiệm đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện theo quy định hiện hành.

- Khôi phục tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp

+ Các bên khôi phục tham gia cơ chế khi có một trong các trường hợp sau:

++ Khi các hành vi vi phạm đã được khắc phục và được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

++ Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định việc tiếp tục vận hành thị trường điện;

+ Trường hợp khôi phục, các đơn vị có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các thỏa thuận tại các hợp đồng mua bán điện đã ký kết.

Chế độ báo cáo của hình thức mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia được thực hiện như thế nào?

Chế độ báo cáo của hình thức mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia được thực hiện như thế nào? (Hình từ Internet)

Ai có thẩm quyền quyết định tạm dừng, chấm dứt, khôi phục tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp của Khách hàng sử dụng điện lớn?

Căn cứ tại khoản 4 Điều 27 Nghị định 80/2024/NĐ-CP quy định thẩm quyền trong việc tạm dừng, chấm dứt, khôi phục tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp như sau:

- Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định tạm dừng và khôi phục việc tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp của Khách hàng sử dụng điện lớn hoặc Đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được ủy quyền, Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo trên cơ sở báo cáo, kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đơn vị vận hành hệ thống điện hoặc các cơ quan, tổ chức liên quan khác;

- Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định chấm dứt tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp của Khách hàng sử dụng điện lớn hoặc Đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được ủy quyền, Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo sau khi lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan (nếu có).

Chế độ báo cáo của hình thức mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia được thực hiện như thế nào?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 80/2024/NĐ-CP chế độ báo cáo của hình thức mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia như sau:

(1) Báo cáo kết quả mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia tháng M-1

- Tên báo cáo: Báo cáo kết quả mua bán điện trực tiếp của tháng trước liền kề;

- Nội dung báo cáo:

+ Tổng số Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và Khách hàng sử dụng điện lớn hoặc Đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được ủy quyền tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp;

+ Các thông tin về chủ thể hợp đồng (bên mua, bên bán);

+ Sản lượng điện năng mua bán trong tháng;

+ Chi phí mua điện trực tiếp trong tháng;

+ Các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị giải pháp (nếu có);

- Đối tượng báo cáo: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Tổng công ty Điện lực;

- Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (chỉ nhận báo cáo của Tổng công ty Điện lực có trong địa bàn quản lý);

- Phương thức gửi báo cáo: Qua thư điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính;

- Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 20 tháng M;

- Tần suất gửi báo cáo: Hằng tháng.

(2) Báo cáo về tình hình triển khai, kết quả thực hiện cơ chế mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia trên phạm vi toàn quốc của quý trước liền kề

- Tên báo cáo: Báo cáo về tình hình triển khai, kết quả thực hiện cơ chế mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia trên phạm vi toàn quốc của quý trước liền kề;

- Nội dung báo cáo:

+ Tổng số Đơn vị phát điện và Khách hàng sử dụng điện lớn hoặc Đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được ủy quyền tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp;

+ Các thông tin về chủ thể hợp đồng (bên mua, bên bán);

+ Sản lượng điện năng mua bán trong quý;

+ Chi phí mua điện trực tiếp trong quý;

+ Các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị giải pháp (nếu có);

- Đối tượng báo cáo: Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Công Thương;

- Phương thức gửi báo cáo: Qua thư điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính;

- Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 30 tháng đầu tiên của quý;

- Tần suất gửi báo cáo: Hằng quý.

(3) Báo cáo kết quả thực hiện mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia của năm N-1

- Tên báo cáo: Báo cáo về kết quả thực hiện cơ chế mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia trên phạm vi toàn quốc của năm N-1;

- Nội dung báo cáo:

+ Tổng số Đơn vị phát điện và Khách hàng sử dụng điện lớn hoặc Đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được ủy quyền tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp;

+ Các thông tin về Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo, Khách hàng sử dụng điện lớn;

+ Sản lượng điện năng mua bán trong năm;

+ Chi phí mua điện trực tiếp trong năm; các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị giải pháp (nếu có);

- Đối tượng báo cáo: Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Tổng công ty Điện lực;

- Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (chỉ nhận báo cáo của Tổng công ty Điện lực trong địa bàn quản lý);

- Phương thức gửi báo cáo: Qua thư điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính;

- Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 30 tháng 01 năm N;

- Tần suất gửi báo cáo: Hằng năm.

Mua bán điện
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Mua bán điện
Hỏi đáp Pháp luật
Trình tự tham gia mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng mới nhất được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Chế độ báo cáo của hình thức mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia được thực hiện như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ 03/7/2024, cho phép mua bán trực tiếp điện năng lượng?
Hỏi đáp Pháp luật
Chậm đóng tiền điện bao lâu thì bị cắt điện?
Hỏi đáp pháp luật
Giá thị trường điện toàn phần áp dụng cho đơn vị phát điện được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt áp dụng từ ngày 16/10/2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Bộ Công thương ban hành hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt?
Hỏi đáp Pháp luật
Chi phí ngừng và cấp điện trở lại của hộ sinh hoạt hiện nay là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc mua bán điện với nước ngoài được quy định như thế nào? Hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài bao gồm những gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Mua bán điện
Lê Nguyễn Minh Thy
66 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Mua bán điện
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào