Làm thế nào để được đi nghĩa vụ công an? Trình tự tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hiện nay như thế nào?

Nghĩa vụ công an là gì? Tiêu chí để tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân là gì? Trình tự tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân như thế nào?

Nghĩa vụ công an là gì?

Theo quy định tại Điều 8 Luật Công an nhân dân 2018 có giải thích về nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của công dân như sau:

Điều 8. Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
1. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hằng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:
a) Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;
b) Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.
2. Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được áp dụng như tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.
3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.

Có thể hiểu, nghĩa vụ công an là việc các công dân đang trong độ tuổi nhập ngũ theo quy định của pháp luật sẽ tham gia thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân trong một khoảng thời gian nhất định. Theo quy định thì hằng năm, Công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công an nhân dân với thời hạn là 24 tháng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công an có thể quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá sáu tháng trong trường hợp:

+ Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

+ Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ

Ngoài ra, thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được áp dụng như tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ

Làm thế nào để được đi nghĩa vụ công an? Trình tự tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hiện nay như thế nào?

Làm thế nào để được đi nghĩa vụ công an? Trình tự tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hiện nay như thế nào? (Hình từ Internet)

Tiêu chí để tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân là gì?

Căn cứ theo Điều 7 Luật Công an nhân dân 2018 thì tiêu chí để tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân là:

- Công dân có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, sức khỏe, độ tuổi và năng khiếu phù hợp với công tác công an, có nguyện vọng và Công an nhân dân có nhu cầu thì có thể được tuyển chọn vào Công an nhân dân.

- Công an nhân dân được ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh xuất sắc tốt nghiệp ở các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ tiêu chuẩn để đào tạo, bổ sung vào Công an nhân dân.

Theo Điều 4 Nghị định 70/2019/NĐ-CP thì công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự 2015, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây (theo quy định tại Điều 5 Nghị định 70/2019/NĐ-CP):

- Có lý lịch rõ ràng.

- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Trình tự tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hiện nay như thế nào?

Khi đáp ứng được các tiêu chuẩn trên, thì công dân có thể nộp hồ sơ tuyển chọn theo quy định tại Điều 6 Nghị định 70/2019/NĐ-CP cho Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) nơi công dân có hộ khẩu thường trú các giấy tờ sau:

- Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 70/2019/NĐ-CP có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.

- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Đối với việc tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thực hiện theo các bước như sau (theo quy định tại Điều 7 Nghị định 70/2019/NĐ-CP):

- Công an cấp xã căn cứ số lượng gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được giao trên địa bàn xã, tiến hành:

+ Tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thông báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Công an, Ủy ban nhân dân cấp xã về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo;

+ Tiếp nhận hồ sơ của công dân đăng ký dự tuyển và tổ chức sơ tuyển (chiều cao, cân nặng, hình thể); báo cáo kết quả (kèm theo hồ sơ) của những trường hợp đạt yêu cầu qua sơ tuyển về Công an cấp huyện;

- Công an cấp huyện tiến hành tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, như sau:

+ Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe mười lăm ngày;

+ Tổ chức thẩm tra lý lịch, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với những trường hợp đạt tiêu chuẩn sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện;

+ Báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

+ Căn cứ danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt, Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Như vậy, công dân muốn tham gia nghĩa vụ công an thì cần có những tiêu chuẩn, tiêu chí cũng như thực hiện nộp hồ sơ để được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia vào Công an nhân dân.

Nghĩa vụ công an
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Nghĩa vụ công an
Hỏi đáp Pháp luật
Làm thế nào để được đi nghĩa vụ công an? Trình tự tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hiện nay như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nữ bấm lỗ tai có được đi nghĩa vụ công an không? Thời gian đi nghĩa vụ công an 2024 là bao nhiêu năm?
Hỏi đáp Pháp luật
Tiêu chuẩn công nhận đủ sức khỏe để tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ công an theo quy định mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024, người đi nghĩa vụ công an ra quân trước tết hay sau tết nguyên đán?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024 đi nghĩa vụ công an nhân dân trước hay sau tết?
Hỏi đáp Pháp luật
Đi nghĩa vụ công an ra làm gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Nghĩa vụ Công an cần chiều cao, cân nặng bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Đi nghĩa vụ công an mấy năm? Có được về nhà hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Đi nghĩa vụ công an có được vào biên chế hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Người đang thực hiện nghĩa vụ công an có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Nghĩa vụ công an
84 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Nghĩa vụ công an
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào