Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thời gian lấy ý kiến của Nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định là bao lâu?

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thời gian lấy ý kiến của Nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định? Căn cứ vào đâu để lựa chọn hình thức Nhân dân tham gia ý kiến?

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thời gian lấy ý kiến của Nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định là bao lâu?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 28 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định như sau:

Điều 28. Trách nhiệm trong việc tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến
1. Ủy ban nhân dân cấp xã có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các nội dung quy định tại Điều 25 của Luật này thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã, trong đó xác định rõ nội dung lấy ý kiến, hình thức lấy ý kiến, cách thức, thời hạn triển khai và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân phải được gửi đến Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.
Trường hợp tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến theo các nội dung được giao trong kế hoạch lấy ý kiến của cơ quan chịu trách nhiệm lấy ý kiến.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện kế hoạch đã được thông qua. Thời gian lấy ý kiến Nhân dân ít nhất là 20 ngày kể từ ngày công khai nội dung lấy ý kiến. Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể thời hạn lấy ý kiến Nhân dân thì thực hiện theo quy định đó.
...

Như vậy, theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022, thời gian lấy ý kiến của Nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định là ít nhất là 20 ngày kể từ ngày công khai nội dung lấy ý kiến.

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thời gian lấy ý kiến của Nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định là bao lâu?

Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thời gian lấy ý kiến của Nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định là bao lâu? (Hình từ Internet)

Những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định bao gồm những gì?

Theo Điều 25 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định như sau:

- Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp xã; ph­ương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và phương án phát triển ngành, nghề của cấp xã.

- Dự thảo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất được giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

- Chủ trương, chính sách đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án di dân, tái định canh, định cư đối với việc quyết định đầu tư công dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án có quy mô di dân, tái định canh, định cư lớn, dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án.

- Dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính; dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố, ghép cụm dân cư.

- Dự thảo quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan đến lợi ích cộng đồng, bao gồm quyết định ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch, dự án, đề án có nội dung tác động đến môi trường, sức khỏe của cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội và những vấn đề khác có ảnh hưởng đến cộng đồng.

- Dự thảo nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng, dự thảo nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

- Dự thảo quy chế về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; dự thảo quy chế thực hiện dân chủ trong từng lĩnh vực, nội dung hoạt động cụ thể ở xã, phường, thị trấn (nếu có).

- Dự thảo quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành là công dân trên địa bàn cấp xã.

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật, quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần lấy ý kiến.

Căn cứ vào đâu để lựa chọn hình thức Nhân dân tham gia ý kiến?

Theo Điều 26 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định tùy theo nội dung, tính chất, yêu cầu của việc lấy ý kiến Nhân dân, khả năng, điều kiện đáp ứng thực tế của địa phương và phù hợp với quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định lựa chọn một hoặc một số hình thức sau để tổ chức lấy ý kiến Nhân dân:

- Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân;

- Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư;

- Phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình;

- Thông qua hòm thư­ góp ý, đường dây nóng (nếu có);

- Thông qua Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở;

- Thông qua cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của chính quyền địa phương cấp xã;

- Thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại cấp xã, tại thôn, tổ dân phố;

- Tổ chức đối thoại, lấy ý kiến công dân là đối tượng thi hành đối với nội dung Dự thảo quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành là công dân trên địa bàn cấp xã.

Lưu ý: Trường hợp pháp luật có quy định về việc áp dụng hình thức, cách thức tổ chức cụ thể để lấy ý kiến của Nhân dân về nội dung nhất định thì việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của Nhân dân thực hiện theo quy định đó.

Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, việc xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của người lao động ở doanh nghiệp nhà nước được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, người lao động ở doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm gì về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đâu là nhiệm vụ của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đâu là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc bảo đảm hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, CBCCVC, người lao động có thể tham gia ý kiến bằng hình thức nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, việc tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tổ chức hợp lệ khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thành viên của Ban thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước bao gồm bao nhiêu thành viên?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định nội dung người lao động giám sát như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Tạ Thị Thanh Thảo
199 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào