Mẫu báo cáo thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục đàm phán giá theo Thông tư 05?

Cho hỏi mẫu báo cáo thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục đàm phán giá dùng mẫu nào vậy? Câu hỏi của bạn Phương Anh - Cần Thơ.

Mẫu báo cáo thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục đàm phán giá theo Thông tư 05?

Mẫu báo cáo thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục đàm phán giá theo Thông tư 05 đang được áp dụng theo mẫu tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BYT.

Dưới đây là mẫu báo cáo thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục đàm phán giá:

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/17052024/phu-luc-9-moi.jpg

Tải về mẫu báo cáo thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục đàm phán giá:

Tại đây

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/17052024/nha-thau-cung-cap-thuoc.jpg

Mẫu báo cáo thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục đàm phán giá theo Thông tư 05? (Hình từ Internet)

Việc xây dựng phương án đàm phán giá đối với thuốc cần căn cứ vào thông tin nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 05/2024/TT-BYT, việc xây dựng phương án đàm phán giá đối với thuốc cần căn cứ vào thông tin dưới đây:

- Số lượng giấy đăng ký lưu hành của thuốc generic nhóm 1 theo quy định hoặc các thuốc generic nhóm kỹ thuật khác trong trường hợp không có thuốc generic nhóm 1.

- Giá trúng thầu thuốc generic nhóm 1 hoặc các nhóm kỹ thuật khác trong trường hợp không có thuốc generic nhóm 1.

- Khả năng thay thế của thuốc đàm phán giá (trong trường hợp cần thiết).

- Thời gian lưu hành tại Việt Nam.

- Thông tin về giá trị của thuốc đàm phán giá đã sử dụng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp (nếu có).

- Giá trị và số lượng kế hoạch của thuốc đàm phán giá.

- Giá tham khảo của thuốc đàm phán giá tại các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (nếu có).

Trường hợp không có giá tham khảo tại ASEAN thì tham khảo các quốc gia khác (nếu có).

- Lộ trình gia công, chuyển giao công nghệ đối với các thuốc biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu do Bộ Y tế công bố gia công, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

- Hồ sơ đề xuất của nhà thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất và tổng hợp thông tin thuốc đàm phán giá của tổ chuyên gia.

- Các thông tin khác có liên quan (nếu có).

Thời hạn gửi báo cáo tình hình thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc là khi nào?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 18 Thông tư 05/2024/TT-BYT quy định như sau:

Điều 18. Báo cáo tình hình thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu
Nhà thầu trúng thầu và các cơ sở y tế có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế theo hình thức đàm phán giá cụ thể như sau:
1. Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng:
Trước ngày 10 hằng tháng và ngày 10 tháng đầu tiên của mỗi quý hoặc đột xuất theo yêu cầu, nhà thầu báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm thuộc danh mục được áp dụng hình thức đàm phán giá theo mẫu quy định tại các Phụ lục V, VI, VII và VIII ban hành kèm theo Thông tư này gửi về Đơn vị đầu mối tổng hợp nhu cầu mua sắm.
2. Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu:
a) Trước ngày 10 tháng đầu tiên của mỗi quý hoặc đột xuất theo yêu cầu, cơ sở y tế thuộc Bộ, ngành quản lý trên địa bàn, cơ sở y tế do địa phương quản lý, gửi báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm thuộc danh mục được áp dụng hình thức đàm phán giá theo mẫu quy định tại Phụ lục IX và Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này gửi về Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương, đơn vị đầu mối tổng hợp nhu cầu cấp địa phương đối với thuốc kháng HIV, thuốc điều trị lao, vắc xin, thuốc tránh thai;
b) Trước ngày 15 tháng đầu tiên của mỗi quý hoặc đột xuất theo yêu cầu, Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương, đơn vị đầu mối tổng hợp nhu cầu tại địa phương đối với thuốc kháng HIV, thuốc điều trị lao, vắc xin, thuốc tránh thai, cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế quản lý báo cáo quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm thuộc danh mục được áp dụng hình thức đàm phán giá theo mẫu quy định tại Phụ lục IX và Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này gửi về Đơn vị đầu mối tổng hợp nhu cầu mua sắm.

Như vậy, thời hạn gửi báo cáo tình hình thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc được xác định như sau:

(1) Đối với báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng: nhà thầu gửi báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc trước ngày 10 hằng tháng và ngày 10 tháng đầu tiên của mỗi quý hoặc đột xuất theo yêu cầu về Đơn vị đầu mối tổng hợp nhu cầu mua sắm.

(2) Đối với báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Trước ngày 10 tháng đầu tiên của mỗi quý hoặc đột xuất theo yêu cầu: cơ sở y tế thuộc Bộ, ngành quản lý trên địa bàn, cơ sở y tế do địa phương quản lý gửi báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc về Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương, đơn vị đầu mối tổng hợp nhu cầu cấp địa phương đối với thuốc kháng HIV, thuốc điều trị lao, vắc xin, thuốc tránh thai.

- Trước ngày 15 tháng đầu tiên của mỗi quý hoặc đột xuất theo yêu cầu: Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương, đơn vị đầu mối tổng hợp nhu cầu tại địa phương đối với thuốc kháng HIV, thuốc điều trị lao, vắc xin, thuốc tránh thai, cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế gửi báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc về Đơn vị đầu mối tổng hợp nhu cầu mua sắm.

Trân trọng!

Lựa chọn nhà thầu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Lựa chọn nhà thầu
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ đề nghị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu để ký hợp đồng dầu khí gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Cá nhân thuộc bên mời thầu có được trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Có quyết định không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư xử lý như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dự toán mua sắm dưới 200 triệu là ai?
Hỏi đáp Pháp luật
Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng có được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu bằng chào hàng cạnh tranh hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ yêu cầu của gói thầu áp dụng quy trình mua sắm trực tiếp bao gồm những gì theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá qua mạng mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm tổng hợp của đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu được tính như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu số 02B Mẫu Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 06 mới nhất năm 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Lựa chọn nhà thầu
Nguyễn Thị Kim Linh
144 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Lựa chọn nhà thầu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào