Đã có Nghị định 50 sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy?

Xin hỏi: Đã có Nghị định sửa đổi Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy đúng không? (Chị Mai, Tp. HCM).

Đã có Nghị định 50 sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy?

Ngày 10 tháng 5 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 50/2024/NĐ-CP

Theo đó, Nghị định 50/2024/NĐ-CP đã sửa đổi các văn bản sau:

- Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy

- Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định 50/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2024.

Đã có Nghị định sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy?

Đã có Nghị định 50 sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy? (Hình từ Internet)

Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở như thế nào?

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP quy định về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở như sau:

- Cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

+ Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

+ Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tương ứng với loại hình cơ sở, được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 3 Điều 31 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

+ Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

+ Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

+ Có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự.

- Cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

+ Các điều kiện quy định tại các điểm a, c và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP; trường hợp cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V Nghị định 50/2024/NĐ-CP phải có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

+ Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

+ Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

- Cơ quan, tổ chức hoạt động trong phạm vi một cơ sở đã bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, trong phạm vi quản lý của mình phải thực hiện các nội dung sau đây:

+ Bảo đảm điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

+ Sử dụng thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

+ Cử người tham gia đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

+ Phối hợp với người đứng đầu cơ sở thực hiện, duy trì điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình.

- Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP phải được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở trực tiếp quản lý tổ chức thực hiện trước khi đưa cơ sở vào hoạt động và được duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Trường hợp trong cơ sở có nhiều cơ quan, tổ chức cùng hoạt động, người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm quản lý và duy trì điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy chung của cơ sở.

Hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy như thế nào?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm c khoản 5 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy như sau:

- Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình xây dựng mới:

+ Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06);

+ Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất đối với dự án, công trình;

+ Dự toán xây dựng công trình;

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

- Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng hoặc thiết kế điều chỉnh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định 136/2020/NĐ-CP:

+ Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06);

+ Dự toán xây dựng công trình đối với phần cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng;

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

- Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy:

+ Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện (Mẫu số PC06);

+ Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện;

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm b và điểm c khoản 1, điểm b, c, d và điểm e khoản 3 Điều 8 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

Lưu ý: Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu. Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế phải có xác nhận của chủ đầu tư hoặc chủ phương tiện.

Trân trọng!

Phòng cháy chữa cháy
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Phòng cháy chữa cháy
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu số PC35 Mẫu Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy mới nhất năm 2024 theo Nghị định 50?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn điền thông tin Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy theo Nghị định 50?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy là ngày nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Sửa đổi đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy từ ngày 15/05/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Các yếu tố nào cấu thành tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Thực tập phương án chữa cháy có cần cảnh sát PCCC không?
Hỏi đáp Pháp luật
Cơ sở nào thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy từ ngày 15/05/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu PC18 phương án chữa cháy của cơ quan công an mới nhất theo Nghị định 50?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy mới nhất 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Phòng cháy chữa cháy
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
13,502 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Phòng cháy chữa cháy
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào