Đề xuất phương án thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm 2025?

Cho tôi hỏi: Có phải sắp tới sẽ đề xuất phương án thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm 2025 không?- Câu hỏi của anh Kiên (Hà Nội).

Đề xuất phương án thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm 2025?

Tại Tiểu mục 2 Mục A Kế hoạch 420/KH-BGDĐT năm 2024 có nếu kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
II. YÊU CẦU
1. Tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, Quy chế thi; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, không làm cản trở hoạt động bình thưởng của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, kiểm tra.
2. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Bộ GDĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là UBND tỉnh), Sở GDĐT và các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng (gọt tắt là cơ sở đào tạo) trong hoạt động thanh tra, kiểm tra Kỳ thi:
a) Bộ GDĐT chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi theo thẩm quyền.
b) UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi trên địa bàn, tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ GDĐT, Thanh tra Chính phủ (nếu có) và các quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm Quy chế thi.
c) Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các Sở GDĐT, cơ sở đào tạo (CSĐT) trong công tác tổ chức, tham gia thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi.
3. Chỉ đạo, tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo nguyên tắc độc lập của hoạt động thanh tra, kiểm tra, không bỏ sót, khoảng trống, không bị động.
4. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra thi khoa học, phù hợp, không chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Điều động cơ sở đào tạo làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra phù hợp, khách quan, không bố trí CSĐT của địa phương làm việc trực tiếp tại địa phương (trừ trường hợp đặc biệt, bất khả kháng).
5. Tổng kết đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT từ năm 2021 đến năm 2024, kịp thời có hình thức động viên khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT từ năm 2021 đến năm 2024; đề xuất phương án thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm 2025.

Như vậy, một trong những yêu cầu của kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là sẽ đề xuất phương án thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm 2025.

Đề xuất phương án thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm 2025?

Đề xuất phương án thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm 2025? (Hình từ Internet)

Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập bao nhiêu đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 2024?

Tại tiết 3 Tiểu mục 2 Mục B Kế hoạch 420/KH-BGDĐT năm 2024 có quy định về việc thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 như sau:

B. NỘI DUNG
II. CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, TẬP HUẤN VÀ TỔ CHỨC THANH TRA, KIỂM TRA CÁC KHÂU CỦA KỲ THI
...
3. Thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi
a) Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị thi của Sở GDĐT, HĐT; việc chuẩn bị in sao đề thi.
- Thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 Sở GDĐT (không tính các đoàn của Lãnh đạo Bộ và BCĐ cấp quốc gia) theo 3 miền Bắc, Trung, Nam.
- Hình thức: Kiểm tra trực tiếp tại các địa phương.
- Thành phần đoàn kiểm tra: Thanh tra Bộ và các Vụ, Cục thuộc Bộ; 03 người/đoàn.
- Thời gian kiểm tra trực tiếp: Dự kiến 02 ngày/Sở GDĐT, HĐT.
b) Sở Giáo dục và Đào tạo
- Thanh tra hoặc kiểm tra công tác chuẩn bị thi, khu vực in sao đề thi.
- Số lượng, thành phần đoàn, thời gian, nội dung, đối tượng thanh tra hoặc kiểm tra: Do Thanh tra Sở GDĐT tham mưu, quyết định.

Như vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 Sở Giáo dục và Đào tạo (không tính các đoàn của Lãnh đạo Bộ và BCĐ cấp quốc gia) theo 3 miền Bắc, Trung, Nam để kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 2024.

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT 2024 như thế nào?

Tại tiết 4 Tiểu mục 2 Mục B Kế hoạch 420/KH-BGDĐT năm 2024 có quy định về kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT 2024 như sau:

(1) Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi và công tác tổ chức thanh tra coi thi của Sở GDĐT, HĐT và Điểm thi. Kiểm tra trực tiếp tại các HĐT, Điểm thi.

- Thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 Sở GDĐT (không tính các đoàn của Lãnh đạo Bộ và BCĐ cấp quốc gia).

- Số lượng cán bộ tối thiểu làm nhiệm vụ kiểm tra trực tiếp trong thời gian coi thi tại một Điểm thi thực hiện theo nguyên tắc:

+ Dưới 20 phòng thi: 02 người.

+ Từ 20 đến 40 phòng thi: 03 người.

+ Từ 41 phòng thi trở lên: 04 người.

Đối với các Điểm thi có các phòng thi bố trí phân tán hoặc nhiều tầng khác nhau thì số cán bộ kiểm tra/Điểm thi có thể lớn hơn tùy theo tình hình thực tế do Trưởng đoàn kiểm tra quyết định.

- Thành phần đoàn kiểm tra: Cán bộ, giảng viên cơ hữu các CSĐT do Bộ trưởng Bộ GDĐT điều động.

- Thời gian kiểm tra: Theo lịch thi Kỳ thi.

- Hình thức/cách thức:

+ Mỗi Điểm thi có 01 tổ kiểm tra trực tiếp trong thời gian diễn ra công tác coi thi với số lượng cán bộ kiểm tra như trên.

+ Bộ GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giao Thủ trưởng CSĐT có cán bộ, giảng viên cơ hữu được điều động làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ GDĐT ký phê duyệt kế hoạch tiến hành kiểm tra.

(2) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thành lập đoàn thanh tra công tác coi thi của HĐT và Điểm thi. Thanh tra trực tiếp tại HĐT và các Điểm thi trong thời gian tổ chức thi.

- Số lượng cán bộ tối thiểu của một Tổ thanh tra trực tiếp tại một Điểm thi thực hiện theo nguyên tắc:

+ Dưới 20 phòng thi: 02 người.

+ Từ 20 đến 30 phòng thi: 03 người.

+ Từ 31 đến 40 phòng thi: 04 người.

+ Từ 41 phòng thi trở lên: 05 người.

Đối với các Điểm thi có các phòng thi bố trí phân tán hoặc nhiều tầng khác nhau thì số cán bộ thanh tra/Điểm thi có thể lớn hơn tùy theo tình hình thực tế do Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra quyết định.

- Thời gian thanh tra: Theo lịch thi Kỳ thi.

- Hình thức/cách thức:

+ Mỗi Điểm thi có 01 tổ thanh tra trực tiếp trong thời gian diễn ra công tác coi thi với số lượng cán bộ thanh tra như trên.

+ Chánh Thanh tra Sở GDĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn thanh tra, phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo hoạt động đoàn thanh tra theo quy định pháp luật về thanh tra.

Trân trọng!

Thi tốt nghiệp THPT
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thi tốt nghiệp THPT
Hỏi đáp Pháp luật
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT bị điểm liệt năm sau có được thi lại không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thí sinh bị khiển trách, cảnh cáo mấy lần thì bị đình chỉ thi tốt nghiệp THPT?
Hỏi đáp Pháp luật
Thí sinh vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT bị trừ bao nhiêu điểm?
Hỏi đáp Pháp luật
Công thức tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 chính xác nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Rớt tốt nghiệp THPT có phải học lại 12 không? Thí sinh đạt bao nhiêu điểm trong một môn thì bị xem là rớt tốt nghiệp THPT quốc gia?
Hỏi đáp Pháp luật
Còn bao nhiêu ngày nữa thi THPT quốc gia 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Chi tiết các phần trong các tác phẩm đã thi THPT Quốc gia môn Ngữ Văn các năm trước 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề thi khảo sát chất lượng vật lý 12 có đáp án mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề xuất phương án thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm 2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm ưu tiên khu vực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 là bao nhiêu?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thi tốt nghiệp THPT
Lương Thị Tâm Như
94 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thi tốt nghiệp THPT
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào