Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu do đơn vị nào cấp? Cấp cho đối tượng nào?

Cho tôi hỏi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu do đơn vị nào cấp? Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu cấp cho đối tượng nào? Câu hỏi từ anh Hùng (Vũng Tàu)

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu do đơn vị nào cấp?

Căn cứ Điều 9 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT quy định cơ quan, đơn vị tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu:

Điều 9. Cơ quan, đơn vị tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu
1. Cơ quan cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu:
a) Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
b) Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Cơ quan cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu quy định tại khoản 1 Điều này giao đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký thi cấp lần đầu, hồ sơ đăng ký cấp lại, hồ sơ đăng ký cấp gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu và tổ chức thi nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được quy định như sau:

- Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu do đơn vị nào cấp? Cấp cho đối tượng nào?

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu do đơn vị nào cấp? Cấp cho đối tượng nào? (Hình từ Internet)

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được cấp đối tượng nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT quy định cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu:

Điều 7. Cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu
1. Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được cấp cho cá nhân bao gồm:
a) Cá nhân tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 19 Luật Đấu thầu và quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;
b) Cá nhân tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;
...

Như vậy, chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được cấp đối tượng sau:

[1] Cá nhân tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu đáp ứng các điều kiện sau:

- Có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu, trừ trường hợp sau:

+ Cá nhân thực hiện thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nhiệm vụ được giao (không bao gồm tư vấn đấu thầu) không bắt buộc có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

+ Trường hợp cần ý kiến của chuyên gia chuyên ngành thì các chuyên gia này không bắt buộc có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu.

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự

- Có tối thiểu 03 năm công tác thuộc một trong các lĩnh vực liên quan đến nội dung pháp lý, kỹ thuật, tài chính của gói thầu

- Có kinh nghiệm hoặc thực hiện các nội dung liên quan đến kỹ thuật nêu trong hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc các công việc về tài chính hoặc các công việc về pháp lý.

[2] Cá nhân tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh

[3] Cá nhân tham gia tổ chuyên gia trong đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu

- Có trình độ chuyên môn liên quan đến dự án

- Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của dự án

- Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của dự án

- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến dự á

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu bị thu hồi khi nào?

Căn cứ Điều 10 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT quy định thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu:

Điều 10. Thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu
1. Cá nhân là thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định bị thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu trong trường hợp có hành vi vi phạm bị xử lý theo quy định tại khoản 9 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
...

Như vậy, chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu bị thu hồi khi cá nhân là thành viên tổ chuyên gia, tổ thẩm định có hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu sau bị xử lý:

- Đưa, nhận, môi giới hối lộ.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức.

- Thông thầu

- Gian lận

- Cản trở

- Không bảo đảm công bằng, minh bạch

- Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

- Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây:

+ Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp đồng

+ Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất mà không được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận;

+ Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc gói thầu ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp đồng

+ Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc gói thầu chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất mà không được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận mà vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi chưa xác định được nguồn vốn theo quy định.

Trân trọng!

Đấu thầu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Đấu thầu
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn áp dụng từ ngày 15/6/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024, thời gian báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu là khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện năng lực, kinh nghiệm đối với tổ chuyên gia đấu thầu là gì? Tổ chuyên gia trong đấu thầu thực hiện các công việc gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đấu thầu theo Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT?
Hỏi đáp Pháp luật
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu do đơn vị nào cấp? Cấp cho đối tượng nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời điểm nào thực hiện đấu thầu qua mạng theo Luật Đấu thầu mới?
Hỏi đáp Pháp luật
Các trường hợp huỷ thầu theo quy định hiện nay là gì? Xử lý và lưu trữ hồ sơ khi huỷ thầu như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hạn mức chào hàng cạnh tranh Luật Đấu thầu 2023 là bao nhiêu? Quy trình chào hàng cạnh tranh năm 2024 được tiến hành như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Phát hành hồ sơ mời quan tâm trên Hệ thống mạng đấu thầu có tốn phí không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức phí thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu năm 2024 là bao nhiêu?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Đấu thầu
Phan Vũ Hiền Mai
55 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Đấu thầu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào