Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng mới nhất 2024?

Cho tôi hỏi: Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng mới nhất 2024 là mẫu nào? Nhà thầu gói thầu dịch vụ tư vấn phải độc lập về pháp lý với bên nào? Câu hỏi của anh An - Đà Nẵng

Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng mới nhất 2024?

Tại Mẫu số 6A ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT có quy định mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng như sau:

Xem chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng

tại đây.

Lưu ý: Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng mẫu 6A được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Nhà thầu tham dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với bên nào?

Tại Điều 3 Nghị định 24/2024/NĐ-CP có quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như sau:

Điều 3. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
1. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn, PC phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:
a) Nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu đó, bao gồm: lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thiết kế kỹ thuật tổng thể (Front - End Engineering Design - thiết kế FEED); thẩm định giá; giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định; lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu;
b) Chủ đầu tư, bên mời thầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều này.
2. Nhà thầu tham dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:
a) Nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu đó, bao gồm: lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu;
b) Chủ đầu tư, bên mời thầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều này;
c) Ngoài quy định tại điểm a và điểm b khoản này, nhà thầu tham dự gói thầu dịch vụ tư vấn liên quan đến gói thầu cung cấp hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, bao gồm: lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; lập, thẩm tra thiết kế FEED; thẩm định giá; lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu; kiểm định, giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu cung cấp hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn đó.

Như vậy, nhà thầu tham dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau:

- Nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu đó, bao gồm:

+ Lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu;

+ Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu;

+ Thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu;

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu;

- Chủ đầu tư, bên mời thầu, trừ trường hợp:

+ Công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước được tham dự gói thầu của nhau nếu sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu đó thuộc ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Nhà thầu tham dự thầu vẫn phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Luật Đấu thầu 2023.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu.

- Ngoài 2 quy định trên, nhà thầu tham dự gói thầu dịch vụ tư vấn liên quan đến gói thầu cung cấp hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, bao gồm:

+ Lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; lập, thẩm tra thiết kế FEED; thẩm định giá;

+ Lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu;

+ Thẩm định kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu;

+ Kiểm định, giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu cung cấp hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn đó.

Chủ đầu tư, bên mời thầu không được chấp thuận cho nhà thầu sử dụng nhà thầu phụ mà nhà thầu phụ này có tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu mà nhà thầu đã trúng thầu và các công việc tư vấn.

Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng mới nhất 2024?

Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng mới nhất 2024? (Hình từ Internet)

Bên mời thầu không được chấp thuận cho nhà thầu sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc tư vấn nào mà nhà thầu đã trúng thầu?

Tại khoản 8 Điều 27 Luật Đấu thầu 2023 có quy định về nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu như sau:

Điều 27. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu
...
8. Chủ đầu tư, bên mời thầu không được chấp thuận cho nhà thầu sử dụng nhà thầu phụ mà nhà thầu phụ này có tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu mà nhà thầu đã trúng thầu và các công việc tư vấn này bao gồm: lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thiết kế FEED; thẩm định giá; giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định; lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu.

Như vậy, bên mời thầu không được chấp thuận cho nhà thầu sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc tư vấn mà nhà thầu đã trúng thầu sau:

- Lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thiết kế FEED; thẩm định giá;

- Giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định; lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu;

- Thẩm định kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu.

Trân trọng!

Hồ sơ mời thầu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Hồ sơ mời thầu
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Hồ sơ mời thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ theo Thông tư 03?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu hồ sơ mời thầu một giai đoạn một túi hồ sơ theo Thông tư 03?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu 3A báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu theo Thông tư 27 mới nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp qua mạng Mẫu 3C mới nhất? Công thức xác định giá đánh giá gói thầu xây lắp được tính như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu 4A hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhà thầu có thể yêu cầu bên mời thầu làm rõ hồ sơ mời thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Bên mời thầu có thể sửa đổi hồ sơ mời thầu sau thời điểm đóng thầu không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ mời thầu khi sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt phải có những nội dung gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu năm 2024? Phương pháp đánh giá hồ sơ gói thầu hỗn hợp là gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hồ sơ mời thầu
Lương Thị Tâm Như
223 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Hồ sơ mời thầu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào