Những dự án nào tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng ưu đãi đầu tư?

Cho tôi hỏi có phải tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư đúng không? Mong được giải đáp!

Địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội như thế nào sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư?

Theo khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư 2020 quy định về những đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư như sau:

Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư
...
2. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm:
a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này;
b) Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này;
...

Theo khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư 2020 quy định về ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư như sau:

Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư
...
2. Địa bàn ưu đãi đầu tư bao gồm:
a) Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
b) Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
3. Căn cứ ngành, nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư và Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư; xác định ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư trong Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

Theo đó, địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư gồm:

- Địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

- Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Những dự án nào tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng ưu đãi đầu tư?

Những dự án nào tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng ưu đãi đầu tư? (Hình từ Internet)

Những dự án nào tại địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn không được hưởng ưu đãi đầu tư?

Theo khoản 5 Điều 15 Luật Đầu tư 2020 quy định về hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư như sau:

Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư
...
5. Ưu đãi đầu tư quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này không áp dụng đối với các dự án đầu tư sau đây:
a) Dự án đầu tư khai thác khoáng sản;
b) Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ dự án sản xuất ô tô, tàu bay, du thuyền;
c) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở.
6. Ưu đãi đầu tư được áp dụng có thời hạn và trên cơ sở kết quả thực hiện dự án của nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật trong thời gian hưởng ưu đãi đầu tư.
7. Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng các mức ưu đãi đầu tư khác nhau, bao gồm cả ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 20 của Luật này thì được áp dụng mức ưu đãi đầu tư cao nhất.
8. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó, không phải tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh nằm trong địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cũng sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư, cụ thể nếu doanh nghiệp nằm trong địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhưng có hoạt động về các dự án sau sẽ không được hưởng ưu đãi đầu tư:

- Dự án đầu tư khai thác khoáng sản;

- Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008, trừ dự án sản xuất ô tô, tàu bay, du thuyền;

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 20% sẽ không áp đụng đối với những khoản thu nhập nào?

Tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi, bổ sung bởi khoản 12 Điều 1 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013 quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế cụ thể như:

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế
....
3. Thuế suất 20% quy định tại khoản 2 Điều 10 và quy định về ưu đãi thuế tại khoản 1 và khoản 4 Điều 4, Điều 13 và Điều 14 của Luật này không áp dụng đối với:
a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, trừ nhà ở xã hội quy định tại Điều 13 của Luật này; thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;
b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;
c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;
d) Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% không áp dụng đối với các khoản thu nhập sau:

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn.

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, trừ nhà ở xã hội quy định tại Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.

- Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản;

- Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

- Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008.

Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Trân trọng!

Chu Tường Vy

Ưu đãi đầu tư
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Ưu đãi đầu tư
Hỏi đáp Pháp luật
Những dự án nào tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng ưu đãi đầu tư?
Hỏi đáp Pháp luật
Trong trường hợp thay đổi pháp luật nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư thì được giải quyết bằng các biện pháp gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi nào đáp ứng đủ điều kiện để hưởng ưu đãi đầu tư đặc biệt về vốn và giải ngân nhưng vẫn không được hưởng ưu đãi đầu tư đặc biệt?
Hỏi đáp Pháp luật
Dự án đầu tư sử dụng người lao động là người khuyết tật sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp kinh doanh xổ số tại nơi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn có được hưởng ưu đãi đầu tư không?
Hỏi đáp Pháp luật
Ưu đãi đầu tư có được áp dụng với dự án đầu tư mở rộng hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Dự án đầu tư có quy mô vốn bao nhiêu thì được hưởng ưu đãi đầu tư?
Hỏi đáp Pháp luật
Các địa bàn nào được hưởng ưu đãi đầu tư?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngành, nghề nào được hưởng ưu đãi đầu tư hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư của doanh nghiệp có được hưởng ưu đãi thuế TNDN hay không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Ưu đãi đầu tư
123 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Ưu đãi đầu tư
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào