Làm thế nào để đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tham gia đấu thầu qua mạng?

Cho tôi hỏi: Tôi muốn đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện đấu thầu qua mạng thì cần làm thủ tục như thế nào? Mong được giải đáp!

Thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước?

Căn cứ Điều 7 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định về việc đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như sau:

Đăng ký tham gia Hệ thống và xử lý hồ sơ đăng ký
1. Quy trình đăng ký của Tổ chức tham gia Hệ thống được thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng.
2. Hồ sơ đăng ký tham gia Hệ thống gồm:
a) Đơn đăng ký tham gia Hệ thống được hình thành trên Hệ thống theo quy trình đăng ký quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Tổ chức tham gia Hệ thống ủy quyền ký đơn đăng ký thì giấy ủy quyền này phải được đính kèm trên Hệ thống;
b) Trường hợp Tổ chức tham gia Hệ thống không có tên trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì phải đính kèm trên Hệ thống bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh cá thể) hoặc các tài liệu tương đương khác.
3. Bổ sung, sửa đổi thông tin đã đăng ký trên Hệ thống:
a) Việc sửa đổi thông tin đã đăng ký trên Hệ thống (bao gồm việc bổ sung các vai trò cho Tài khoản tham gia hệ thống) được thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng;
b) Hệ thống tự động cập nhật thông tin của Tổ chức tham gia Hệ thống theo Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
...

Như vậy, nhà thầu, nhà đầu tư trong nước muốn đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cần phải thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhà thầu, nhà đầu tư truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: https://muasamcong.mpi.gov.vn/ sau đó Chọn Đăng ký, Chọn Đăng ký tổ chức trong nước.

Bước 2: Ở giao diện Chọn vai trò. Nhà thầu, nhà đầu tư bấm chọn vai trò phù hợp, sau đó chọn Tiếp theo.

Bước 3: Ở giao diện Đăng ký thông tin, nhà thầu, nhà đầu tư nhập thông tin về mã số thuế sau đó Chọn Kiểm tra. Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin từ hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Nhập đầy đủ các mục thông tin còn thiếu sau đó chọn Lưu rồi Nhập mã xác thực đã được gửi về email và bấm Gửi.

Bước 5: Chọn Xuất PDF để tải đơn đăng ký sau đó chọn Tiếp tục.

Bước 6: Ở giao diện đính kèm, nhà thầu, nhà đầu tư đính kèm các tài liệu sau vào hồ sơ rồi chọn Lưu và chọn Gửi hồ sơ:

+ Bản scan đơn đăng ký tham gia Hệ thống có chữ ký và dấu trên Hệ thống;

+ Giấy ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, nhà đầu tư tham gia Hệ thống ủy quyền ký đơn đăng ký;

+ Bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh cá thể) hoặc các tài liệu tương đương khác trong trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư tham gia Hệ thống không có tên trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Bước 7: Ở giao diện thanh toán chi phí đăng ký có thể chọn Đồng ý để thanh toán ngay hoặc Không đồng ý để thực hiện thanh toán sau tuy nhiên phải hoàn thành thanh toán muộn nhất 14 ngày kể từ ngày đăng ký được phê duyệt.

Bước 8: Sau khi yêu cầu được phê duyệt thì nhận kết quả xử lý đơn đăng ký và thông tin tài khoản đăng nhập của nhà thầu, nhà đầu tư tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia qua thư điện tử.

Làm thế nào để đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tham gia đấu thầu qua mạng?

Làm thế nào để đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tham gia đấu thầu qua mạng? (Hình từ Internet)

Lộ trình thực hiện và áp dụng lựa chọn đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Căn cứ khoản 1 Điều 50 Luật Đấu thầu 2023 quy định về lộ trình thực hiện đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như sau:

Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng
1. Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước phải thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo lộ trình sau đây:
a) Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, việc đấu thầu qua mạng hoặc không qua mạng thực hiện theo quy định của Chính phủ;
b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, áp dụng đấu thầu qua mạng đối với tất cả các gói thầu, trừ trường hợp không đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại khoản 5 Điều này.
...

Ngoài ra, căn cứ khoản 3 Điều 37 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định về lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng:

Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng
...
3. Từ năm 2024 trở đi:
a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 500 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;
b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 95% số lượng gói thầu và tối thiểu 90% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ;
c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

Như vậy, từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024, việc đấu thầu qua mạng hoặc không qua mạng sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ. Từ ngày 01/01/2025, đấu thầu qua mạng sẽ được áp dụng với tất cả các gói thầu trừ trường hợp không đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Ngoài ra, từ năm 2024, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng sẽ được triển khai theo lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 3 Điều 37 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

Các nội dung lựa chọn lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng?

Căn cứ khoản 2 Điều 50 Luật Đấu thầu 2023 quy định về các nội dung lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng như sau:

Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng
...
2. Các nội dung lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm:
a) Đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
b) Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
c) Lập, nộp hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
d) Mở thầu;
đ) Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, mời thương thảo hợp đồng, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
e) Thỏa thuận liên danh, bảo lãnh dự thầu điện tử, bảo lãnh thực hiện hợp đồng điện tử;
g) Làm rõ các nội dung trong đấu thầu;
h) Gửi và nhận đơn kiến nghị;
i) Hợp đồng điện tử;
k) Thanh toán điện tử.
...

Như vậy, các nội dung lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng sẽ bao gồm các lựa chọn theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Đấu thầu 2023 cụ thể là:

- Đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

- Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Lập, nộp hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

- Mở thầu;

- Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, mời thương thảo hợp đồng, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Thỏa thuận liên danh, bảo lãnh dự thầu điện tử, bảo lãnh thực hiện hợp đồng điện tử;

- Làm rõ các nội dung trong đấu thầu;

- Gửi và nhận đơn kiến nghị;

- Hợp đồng điện tử;

- Thanh toán điện tử.

Lưu ý: Các văn bản điện tử được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải có giá trị theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, các văn bản này được làm cơ sở đối chiếu, so sánh, xác thực thông tin phục vụ công tác đánh giá, thẩm định, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giải ngân.

Trân trọng!

Trần Thị Ngọc Huyền

Đấu thầu
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Đấu thầu
Hỏi đáp pháp luật
Tỷ lệ phân chia công việc của nhà thầu liên danh được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai chịu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu? Thời hạn nộp chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu tối đa là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổ chuyên gia đấu thầu do ai thành lập? Tổ chuyên gia đấu thầu gồm mấy người?
Hỏi đáp Pháp luật
Đã có Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023 hay chưa?
Hỏi đáp Pháp luật
Làm thế nào để đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tham gia đấu thầu qua mạng?
Hỏi đáp Pháp luật
Nguồn vốn sự nghiệp đầu tư xây dựng dưới 1 tỷ có được chỉ định thầu theo quy định mới?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo của giảng viên đấu thầu về hoạt động giảng dạy đấu thầu như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật Đấu thầu mới nhất, nghị định hướng dẫn Luật đấu thầu mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đấu thầu rộng rãi là gì? Trường hợp nào được đấu thầu rộng rãi?
Hỏi đáp Pháp luật
Nguyên tắc trong bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu là gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Đấu thầu
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Đấu thầu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào