Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương từ ngày 01/7/2024 được thực hiện như thế nào?

Xin cho tôi hỏi: Theo quy định mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì người tiêu dùng dễ bị tổn thương sẽ được bảo vệ quyền lợi như thế nào? Mong được giải đáp!

Người tiêu dùng dễ bị tổn thương là ai?

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 quy định về người tiêu dùng dễ bị tổn thương như sau:

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương
1. Người tiêu dùng dễ bị tổn thương là người tiêu dùng có khả năng chịu nhiều tác động bất lợi về tiếp cận thông tin, sức khỏe, tài sản, giải quyết tranh chấp tại thời điểm mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:
a) Người cao tuổi theo quy định của pháp luật về người cao tuổi;
b) Người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;
c) Trẻ em theo quy định của pháp luật về trẻ em;
d) Người dân tộc thiểu số; người sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
đ) Phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi;
e) Người bị bệnh hiểm nghèo theo quy định của pháp luật;
g) Thành viên hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

Như vậy, người tiêu dùng dễ bị tổn thương được hiểu là người tiêu dùng có khả năng chịu nhiều bất lợi về việc tiếp cận thông tin, sức khỏe, tài sản, giải quyết tranh chấp khi mua, sử dụng các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Đối tượng là người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định bao gồm:

- Người cao tuổi;

- Người khuyết tật;

- Trẻ em;

- Người dân tộc thiểu số; người sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

- Người bị bệnh hiểm nghèo;

- Thành viên hộ nghèo.

Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương từ ngày 01/7/2024 được thực hiện như thế nào?

Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương từ ngày 01/7/2024 được thực hiện như thế nào? (Hình từ Internet)

Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương từ ngày 01/7/2024 được thực hiện như thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 quy định về việc thực hiện bảo vệ người tiêu dùng dễ bị tổn thương như sau:

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương
...
2. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương được thực hiện như sau:
a) Người tiêu dùng dễ bị tổn thương được bảo đảm các quyền của người tiêu dùng theo quy định của Luật này và các quyền, chính sách ưu tiên theo quy định khác của pháp luật có liên quan;
b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh chủ động, tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định tại khoản 3 Điều này;
c) Khi người tiêu dùng dễ bị tổn thương có yêu cầu được bảo vệ kèm theo chứng cứ, tài liệu chứng minh mình là người tiêu dùng dễ bị tổn thương và về việc quyền lợi của mình bị xâm phạm, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải ưu tiên tiếp nhận, xử lý và không chuyển yêu cầu của người tiêu dùng cho bên thứ ba giải quyết, trừ trường hợp bên thứ ba đó có nghĩa vụ liên quan. Trường hợp từ chối giải quyết yêu cầu của người tiêu dùng dễ bị tổn thương, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ căn cứ pháp lý và sự không phù hợp với nội dung chính sách đã công bố theo quy định tại khoản 3 Điều này;
d) Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương trong trường hợp chậm, từ chối ưu tiên hoặc từ chối tiếp nhận, xử lý yêu cầu của người tiêu dùng theo quy định tại điểm c khoản này;
đ) Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội bảo đảm ưu tiên tiếp nhận, xử lý yêu cầu của người tiêu dùng dễ bị tổn thương và hướng dẫn người tiêu dùng dễ bị tổn thương cung cấp các chứng cứ, tài liệu về việc quyền lợi của mình bị xâm phạm;
e) Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trong quá trình tổ chức thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 3 Điều này phù hợp với thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
...

Như vậy, từ ngày 01/7/2024, người tiêu dùng dễ bị tổn thương được bảo đảm các quyền của người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023.

Khi người tiêu dùng dễ bị tổn thương có yêu cầu được bảo vệ thì các đơn vị kinh doanh phải ưu tiên tiếp nhận và xử lý. Nếu không tuân thủ quy định này các đơn vị kinh doanh phải bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng ưu tiên.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội phải bảo đảm ưu tiên hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý yêu cầu của người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Các cơ quan này cũng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với các đơn vị kinh doanh khi trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Quyền lợi của người tiêu dùng dễ bị tổn thương trước ngày 01/7/2024 được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 8 Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2010 quy định về quyền của người tiêu dùng như sau:

- Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp.

- Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; được cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần thiết khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng.

- Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch và các nội dung thỏa thuận khi tham gia giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết.

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

Lưu ý, Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Trân trọng!

Trần Thị Ngọc Huyền

Quyền lợi người tiêu dùng
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Quyền lợi người tiêu dùng
Hỏi đáp Pháp luật
Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương từ ngày 01/7/2024 được thực hiện như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quyền lợi người tiêu dùng
100 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Quyền lợi người tiêu dùng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào