Ban hành Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục?

Cho tôi hỏi: Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục như thế nào? - Câu hỏi của anh Hùng (Hà Nội).

Ban hành Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục?

Ngày 29/12/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục.

Theo đó, Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT áp dụng đối với:

- Tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giáo dục; người học;

- Tập thể, hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Tập thể và người nước ngoài có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển giáo dục, đào tạo; tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Ban hành Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục?

Ban hành Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục? (Hình từ Internet)

Tiêu chuẩn cá nhân, tập thể được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là gì?

Tại Điều 9 Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT có quy định tiêu chuẩn của cá nhân, tập thể được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

(1) Đối với cá nhân: là cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động;

Hoặc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao có thời gian từ 03 năm trở lên có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương lan tỏa trong ngành Giáo dục;

Hoặc có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được bình xét hàng năm, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động;

Hoặc trong thực hiện nhiệm vụ mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao có thời gian từ 05 năm trở lên có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương lan tỏa trong ngành Giáo dục;

- Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có nghĩa cử cao đẹp, hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa, dịch bệnh, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, có tác dụng nêu gương và được đơn vị, địa phương ghi nhận, tôn vinh;

- Có nhiều đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, có ý nghĩa xã hội to lớn, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ngành Giáo dục, được đơn vị thụ hưởng và cơ quan quản lý trực tiếp của đơn vị thụ hưởng xác nhận;

- Có thời gian công tác tại đơn vị từ 05 năm trở lên, có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của đơn vị được ghi nhận nhân dịp kỷ niệm thành lập (năm tròn);

- Cá nhân công tác tại các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ, đại học quốc gia có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở;

- Cá nhân công tác tại các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ, đại học quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 05 năm trước khi nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội, chưa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

(2) Đối với tập thể:

- Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động;

Hoặc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao có thời gian từ 03 năm trở lên có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương lan tỏa trong ngành Giáo dục;

Hoặc có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được bình xét hàng năm, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động;

Hoặc trong thực hiện nhiệm vụ mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao có thời gian từ 05 năm trở lên có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương lan tỏa trong ngành Giáo dục;

- Có thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có thành tích xuất sắc trong việc cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa, dịch bệnh ở đơn vị, địa phương;

- Có nhiều đóng góp, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ngành Giáo dục và được đơn vị thụ hưởng xác nhận;

- Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập (năm tròn);

- Tập thể được xét danh hiệu thi đua, khen thưởng bao gồm tổ bộ môn, tổ chuyên môn và các tổ chức tương đương trở lên của các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ và đơn vị thuộc đại học quốc gia có 02 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua;

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(3) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để tặng cho hộ gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho ngành Giáo dục, được đơn vị thụ hưởng xác nhận.

Ngoài ra, đối với các trường hợp khác không thuộc đối tượng nêu trên thì sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở đề xuất của đơn vị thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ai có thẩm quyền xét tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến?

Tại Điều 12 Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT có quy định thẩm quyền đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như sau:

Thẩm quyền đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
1. Thủ trưởng đơn vị không có tư cách pháp nhân thuộc Bộ trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
2. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ
a) Trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”, Bằng khen của Bộ trưởng, Kỷ niệm chương;
b) Trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét, trình cấp có thẩm quyền xét khen thưởng cấp Nhà nước theo quy định.
3. Giám đốc đại học quốc gia trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”, Bằng khen của Bộ trưởng, Kỷ niệm chương cho tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý.
4. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo
a) Trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo (trừ khen thưởng công trạng);
b) Trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo.
...

Như vậy, thủ trưởng đơn vị không có tư cách pháp nhân thuộc Bộ là người có thẩm quyền trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

Lưu ý: Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024.

Trân trọng!

Thi đua khen thưởng
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thi đua khen thưởng
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo thành tích cá nhân mẫu 07 chuẩn mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn xem xét thi đua khen thưởng với cán bộ biệt phái theo Thông tư hướng dẫn Nghị định 98/2023/NĐ-CP?
Hỏi đáp Pháp luật
Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật được nhận bao nhiêu tiền thưởng năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ năm 2024: Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật được nhận bao nhiêu tiền thưởng?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư 03/2024/TT-TTCP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành thanh tra?
Hỏi đáp Pháp luật
Vì sao Bộ trưởng Bộ Y tế lại tặng bằng khen cho nữ điều dưỡng cứu sống người nước ngoài ngừng tim?
Hỏi đáp Pháp luật
Tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2024? Mức tiền thưởng kèm theo là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Bằng Tổ quốc ghi công là gì? Bằng Tổ quốc ghi công do ai cấp?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai có thẩm quyền thành lập, quy định chức năng, thành phần, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng trong doanh nghiệp?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Nghị định quy định thủ tục xét tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang được áp dụng từ ngày 20/4/2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thi đua khen thưởng
Lương Thị Tâm Như
1,381 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thi đua khen thưởng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào