18:00 | 20/11/2023
Loading...

Danh mục vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn từ ngày 01/01/2024?

Cho tôi hỏi vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm những gì? Câu hỏi từ anh Lợi (Phú Yên)

Ban hành Thông tư vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thông từ ngày 01/01/2024?

Ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Căn cứ Điều 4 Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT quy định danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm, bao gồm:

- Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Danh mục vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn từ ngày 01/01/2024?

Danh mục vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn từ ngày 01/01/2024? (Hình từ Internet)

Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thông từ ngày 01/01/2024?

Căn cứ Phụ lục 1 Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành kèm theo Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT quy định vị trí việc làm như sau:

[1] Vị trí việc làm Hội đồng quản lý gồm 02 vị trí

- Chủ tịch Hội đồng quản lý

- Thành viên Hội đồng quản lý

[2] Vị trí việc làm Lãnh đạo quản lý gồm 32 vị trí

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ

- Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ

- Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ

- Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ

- Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ

- Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ

- Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc bộ

- Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc bộ

- Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc bộ

- Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc bộ

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dẫn cấp tỉnh

- Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

- Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

- Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

- Cấp phó của người dứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

- Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

- Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở

- Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc

- Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở

- Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục thuộc sở

- Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục thuộc sở

- Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục thuộc sở

- Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục thuộc sở

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

- Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

- Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

- Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Xác định vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thông dựa trên nguyên tắc nào?

Căn cứ Điều 3 Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT quy định nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm:

Nguyên tắc, căn cứ xác định vị trí việc làm
1. Nguyên tắc xác định vị trí việc làm thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 106/2020/NĐ-CP).
2. Căn cứ xác định vị trí việc làm thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Như vậy, xác định vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thông dựa trên nguyên tắc sau:

- Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và của pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm.

- Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Căn cứ xác định vị trí việc làm bao gồm:

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Đơn vị sự nghiệp công lập

Phan Vũ Hiền Mai

Đơn vị sự nghiệp công lập
Hỏi đáp mới nhất về Đơn vị sự nghiệp công lập
Hỏi đáp Pháp luật
Thông tư 72/2023/TT-BTC tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính áp dụng từ 01/02/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần mà tài sản bị thừa so với giá trị đã công bố thì xử lý thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Các tổ chức, cá nhân nào không được mua cổ phần phát hành lần đầu của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh mục vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn từ ngày 01/01/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh mục vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực xây dựng kể từ ngày 05/12/2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực xây dựng?
Hỏi đáp Pháp luật
Viên chức lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được bảo lưu hạng chức danh nghề nghiệp đến khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Đã có Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội?
Hỏi đáp Pháp luật
Thẩm quyền giải quyết tố cáo công chức quản lý đơn vị sự nghiệp trước đây nay không còn đảm nhiệm chức vụ nữa thuộc về ai?
Hỏi đáp Pháp luật
Đơn vị sự nghiệp công lập cần đáp ứng được các điều kiện gì để chuyển thành công ty cổ phần?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Đơn vị sự nghiệp công lập có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào