19:45 | 18/09/2023
Loading...

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền gì trong giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong đơn vị sự nghiệp công lập?

Cho tôi hỏi, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền gì trong giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong đơn vị sự nghiệp công lập? Nhờ anh chị giải đáp.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền gì trong giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong đơn vị sự nghiệp công lập?

Căn cứ quy định Điều 18 Luật Tố cáo 2018 quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập
1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền sau đây:
a) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức do mình tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý trực tiếp;
b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị do mình quản lý trực tiếp.
2. Người đứng đầu cơ quan nhà nước quản lý đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền sau đây:
a) Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, công chức, viên chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp;
b) Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đơn vị sự nghiệp công lập do mình quản lý trực tiếp.

Như vậy, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền sau đây trong giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong đơn vị sự nghiệp công lập:

- Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức do mình tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý trực tiếp;

- Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị do mình quản lý trực tiếp.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền gì trong giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong đơn vị sự nghiệp công lập?

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền gì trong giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong đơn vị sự nghiệp công lập? (Hình từ Internet)

Trách nhiệm chung của người giải quyết tố cáo được quy định như thế nào?

Căn cứ quy định Điều 44 Luật Tố cáo 2018 quy định về trách nhiệm của người giải quyết tố cáo như sau:

Trách nhiệm của người giải quyết tố cáo
1. Trên cơ sở kết luận nội dung tố cáo, căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, người giải quyết tố cáo xử lý như sau:
a) Đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, người giải quyết tố cáo xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kỷ luật, buộc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra, áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật;
b) Đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, người giải quyết tố cáo xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật;
c) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người tố cáo cố ý tố cáo sai sự thật;
d) Đối với hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu của tội phạm thì có văn bản chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền.
2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc hoặc giao cho cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo.

Như vậy, trách nhiệm chung của người giải quyết tố cáo được quy định như sau:

- Trên cơ sở kết luận nội dung tố cáo, căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, người giải quyết tố cáo xử lý như sau:

+ Đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, người giải quyết tố cáo xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kỷ luật, buộc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra, áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật;

+ Đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, người giải quyết tố cáo xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật;

+ Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người tố cáo cố ý tố cáo sai sự thật;

+ Đối với hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu của tội phạm thì có văn bản chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền.

- Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc hoặc giao cho cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo.

Người bị tố cáo có trách nhiệm gì?

Căn cứ quy định Điều 45 Luật Tố cáo 2018 quy định về trách nhiệm của người bị tố cáo như sau:

Trách nhiệm của người bị tố cáo
1. Thực hiện kịp thời, đúng thời hạn và đầy đủ các nghĩa vụ đã được xác định tại kết luận nội dung tố cáo.
2. Trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, người bị tố cáo phải báo cáo và chịu trách nhiệm trước người giải quyết tố cáo, trước pháp luật về việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo.

Như vậy, người bị tố cáo có trách nhiệm sau đây:

- Thực hiện kịp thời, đúng thời hạn và đầy đủ các nghĩa vụ đã được xác định tại kết luận nội dung tố cáo.

- Trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, người bị tố cáo phải báo cáo và chịu trách nhiệm trước người giải quyết tố cáo, trước pháp luật về việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Đơn vị sự nghiệp công lập

Đinh Khắc Vỹ

Đơn vị sự nghiệp công lập
Hỏi đáp mới nhất về Đơn vị sự nghiệp công lập
Hỏi đáp Pháp luật
Danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp?
Hỏi đáp Pháp luật
Đơn vị sự nghiệp công lập có được huy động vốn bằng hình thức vay vốn của cá nhân để tổ chức hoạt động dịch vụ sự nghiệp của mình hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Sẽ sửa đổi quy định về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc bổ nhiệm phụ trách kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện do ai đảm nhiệm?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn chi thu nhập tăng thêm tại đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công?
Hỏi đáp Pháp luật
Không yêu cầu kinh nghiệm đối với thành viên Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giao thông vận tải từ ngày 15/11/2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền gì trong giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong đơn vị sự nghiệp công lập?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai có thẩm quyền bố trí người phụ trách kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Đơn vị sự nghiệp công lập có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào