21:10 | 25/05/2023
Loading...

Có yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp đối với viên chức mới tuyển dụng? Trường hợp viên chức công tác lâu năm có cần phải bổ sung thêm Phiếu lý lịch tư pháp không?

Xin hỏi: Có yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp đối với viên chức mới tuyển dụng? Trường hợp viên chức công tác lâu năm có cần phải bổ sung thêm Phiếu lý lịch tư pháp không? - Câu hỏi của anh Pháp (Thanh Hóa).

Có yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp đối với viên chức mới tuyển dụng?

Tại điểm d khoản 1 Điều 10 Thông tư 07/2019/TT-BNV có quy định về xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ viên chức tuyển dụng lần đầu như sau:

Xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ viên chức
1. Đối với viên chức tuyển dụng lần đầu
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, đơn vị sử dụng viên chức có trách nhiệm hướng dẫn viên chức kê khai, kiểm tra, xác minh các thông tin do viên chức tự kê khai, đối chiếu với hồ sơ tuyển dụng và Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức xác nhận, đóng dấu và nộp cho cơ quan quản lý hồ sơ viên chức để đưa vào hồ sơ quản lý. Hồ sơ này là hồ sơ gốc của viên chức.
Hồ sơ gốc bao gồm các thành phần sau đây:
...
c) Bản sao giấy khai sinh có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
d) Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp;
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật;
e) Bản sao có công chứng các loại giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức như: bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ về trình độ đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trường hợp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
g) Bản sao các quyết định tuyển dụng hoặc xét tuyển, tiếp nhận viên chức có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Trường hợp phát hiện có dấu hiệu sai phạm, nhầm lẫn về thông tin trong hồ sơ gốc của viên chức thì đơn vị sự nghiệp công lập giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập giải quyết theo quy định của pháp luật.

Như vậy, viên chức mới tuyển dụng thì phải có Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp trong hồ sơ gốc.

Viên chức có trách nhiệm tự kê khai, đối chiếu với hồ sơ tuyển dụng và Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức xác nhận, đóng dấu và nộp cho cơ quan quản lý hồ sơ viên chức để đưa vào hồ sơ quản lý.

Có yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp đối với viên chức mới tuyển dụng? Trường hợp viên chức công tác lâu năm có cần phải bổ sung thêm Phiếu lý lịch tư pháp không?

Có yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp đối với viên chức mới tuyển dụng? Trường hợp viên chức công tác lâu năm có cần phải bổ sung thêm Phiếu lý lịch tư pháp không? (Hình từ Internet)

Trường hợp viên chức công tác lâu năm có cần phải bổ sung thêm Phiếu lý lịch tư pháp không?

Tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2019/TT-BNV về xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ viên chức có quy định như sau:

Xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ viên chức
1. Đối với viên chức tuyển dụng lần đầu
...
d) Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp;
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật;
...
2. Đối với viên chức đang công tác
Ngoài hồ sơ gốc quy định tại Khoản 1 Điều này, thành phần hồ sơ khác của viên chức đang công tác, bao gồm:
a) "Phiếu bổ sung lý lịch viên chức" theo mẫu HS03-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư này. "Phiếu bổ sung lý lịch viên chức" là tài liệu do viên chức kê khai bổ sung theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý hồ sơ viên chức. "Phiếu bổ sung lý lịch viên chức" phải được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận;
...

Như vậy, viên chức công tác lâu năm hồ sơ gốc vẫn phải bổ sung thêm Phiếu lý lịch tư pháp.

Ngoài ra, viên chức công tác lâu năm cũng phải chuẩn bị thành phần hồ sơ khác bao gồm:

- Phiếu bổ sung lý lịch viên chức

- Bản sao các quyết định về việc xét chuyển, bổ nhiệm, biệt phái, điều động, luân chuyển, thăng hạng, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật của viên chức.

- Bản tự kiểm điểm, tự nhận xét, đánh giá hàng năm của viên chức có xác nhận của đơn vị sử dụng viên chức;

Bản nhận xét, đánh giá, phân loại viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức (hàng năm, khi hết nhiệm kỳ, bầu cử hoặc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, khen thưởng, kỷ luật hoặc sau các đợt công tác, tổng kết học tập);

- Bản kê khai tài sản, bản kê khai tài sản bổ sung đối với đối tượng viên chức bắt buộc kê khai tài sản theo quy định của pháp luật;

- Đơn, thư kèm theo các văn bản thẩm tra, xác minh, biên bản, kết luận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến viên chức và gia đình viên chức được phản ánh trong đơn, thư.

Không lưu trong thành phần hồ sơ những đơn, thư nặc danh, hoặc đơn, thư chưa được xem xét, kết luận của cơ quan có thẩm quyền;

- Văn bản khác có liên quan trực tiếp đến quá trình công tác và các quan hệ xã hội của viên chức;

- Viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải bổ sung đầy đủ các tài liệu có liên quan đến việc bổ nhiệm vào hồ sơ viên chức.

Việc quản lý, sử dụng hồ sơ viên chức phải đáp ứng nguyên tắc gì?

Tại Điều 9 Thông tư 07/2019/TT-BNV có quy định nguyên tắc quản lý, sử dụng hồ sơ viên chức như sau:

- Công tác xây dựng và quản lý hồ sơ viên chức được thực hiện thống nhất, khoa học, phản ánh được đầy đủ, chính xác thông tin của từng người từ khi được tuyển dụng cho đến khi không còn làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập.

- Hồ sơ viên chức được xây dựng, quản lý, sử dụng và bảo quản theo chế độ tài liệu mật; chỉ những người được cơ quan hoặc người có thẩm quyền quản lý hồ sơ viên chức đồng ý bằng văn bản mới được nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ viên chức. Nghiêm cấm việc phát tán thông tin trong hồ sơ viên chức.

- Viên chức có trách nhiệm kê khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác và chịu trách nhiệm về tính trung thực của những thông tin trong hồ sơ do mình kê khai, cung cấp. Những thông tin do viên chức kê khai phải được cơ quan quản lý hồ sơ viên chức xác nhận, đóng dấu và đưa vào hồ sơ quản lý.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Phiếu lý lịch tư pháp

Lương Thị Tâm Như

Phiếu lý lịch tư pháp
Hỏi đáp mới nhất về Phiếu lý lịch tư pháp
Hỏi đáp pháp luật
Thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1?
Hỏi đáp Pháp luật
Có yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp đối với viên chức mới tuyển dụng? Trường hợp viên chức công tác lâu năm có cần phải bổ sung thêm Phiếu lý lịch tư pháp không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho Công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều tỉnh, thành phố là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Hà Nội tăng cường tuyên truyền thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi nào thông tin lý lịch tư pháp của người bị kết án được xóa bỏ? Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân bị kết án được xóa án tích có những nội dung gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Hiện nay có bao nhiêu loại phiếu lý lịch tư pháp? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp?
Hỏi đáp pháp luật
Có cần phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ đăng ký dự tuyển vào Công an nhân dân?
Hỏi đáp pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp hay không?
Hỏi đáp pháp luật
Xoá án rồi vẫn bị ghi vào phiếu lý lịch tư pháp?
Hỏi đáp pháp luật
Cha được làm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 cho con
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Phiếu lý lịch tư pháp có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào