16:00 | 05/05/2023
Loading...

Hợp đồng 68 là gì? Những hợp đồng nào sẽ thay thế hợp đồng 68?

Cho tôi hỏi hợp đồng 68 là gì? Hiện nay còn áp dụng hợp đồng 68 nữa hay không? Câu hỏi của chú Thảo đến từ TP.HCM

Hợp đồng 68 là gì?

Hiện nay, không có văn bản nào quy định về khái niệm hợp đồng 68. Hợp đồng 68 là cách gọi trên thực tế đối với hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp được ban hành theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Theo Điều 5 Nghị định 68/2000/NĐ-CP hợp đồng đối với hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp sẽ được thể hiện dưới dạng:

- Hợp đồng thuê khoán tài sản,

- Hợp đồng dịch vụ,

- Hợp đồng lao động,

- Hợp đồng kinh tế

- Các loại hợp đồng khác theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, hiện nay, Nghị định 68/2000/NĐ-CP đã bị thay thế bởi Nghị định 111/2022/NĐ-CP từ ngày 22/02/2023.

Hợp đồng 68 là gì? Những hợp đồng nào sẽ thay thế hợp đồng 68?

Hợp đồng 68 là gì? Những hợp đồng nào sẽ thay thế hợp đồng 68? (Hình từ Internet)

Những hợp đồng nào sẽ thay thế hợp đồng 68?

Tại Điều 5 Nghị định 111/2022/NĐ-CP có quy định về hình thức, các loại hợp đồng và điều kiện ký kết hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Hình thức, các loại hợp đồng và điều kiện ký kết hợp đồng
1. Các công việc quy định tại Điều 4 Nghị định này được ký kết hợp đồng bằng văn bản; trường hợp giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử thì có giá trị như hợp đồng bằng văn bản. Các loại hợp đồng được ký kết bao gồm:
a) Hợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan;
b) Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định tại Nghị định này.
2. Điều kiện ký kết hợp đồng
a) Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: Phải có nhu cầu ký kết hợp đồng thực hiện các công việc quy định tại Điều 4 Nghị định này và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật;
b) Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ: Phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, bảo đảm chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan;
c) Đối với cá nhân: Phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 đối với trường hợp cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ hoặc khoản 1 Điều 10 đối với trường hợp cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định này.

Theo đó, hiện nay các hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP, được thể hiện dưới hai loại hợp đồng:

- Hợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan;

- Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

Các công việc nào thực hiện hợp đồng trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập?

Tại Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP có quy định về các công việc thực hiện hợp đồng trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Các công việc thực hiện hợp đồng
1. Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan, gồm:
a) Lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
c) Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
2. Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách như công chức, gồm:
a) Bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan;
b) Lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;
c) Người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương theo quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý.
3. Các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, các công việc thực hiện hợp đồng trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

- Lái xe, bảo vệ

- Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

- Người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương theo quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý.

- Các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tùy vào vị trí công việc mà người thực hiện công việc sẽ được quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan hoặc được quản lý và áp dụng chế độ, chính sách như công chức.

Xem thêm:

Mẫu hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập mới nhất 2023?

Mẫu hợp đồng dịch vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập mới nhất 2023?

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hợp đồng lao động

Huỳnh Minh Hân

Hợp đồng lao động
Hỏi đáp mới nhất về Hợp đồng lao động
Hỏi đáp Pháp luật
Khi nào hợp đồng lao động dưới 01 tháng bằng lời nói không có hiệu lực?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập đi làm việc ở nước ngoài mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Hợp đồng nhận lao động thực tập đi làm ở nước ngoài phải có những nội dung gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được ký 03 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn không?
Hỏi đáp Pháp luật
Các bên có thể thỏa thuận hiệu lực của hợp đồng lao động bắt đầu từ khi nào không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty chấm dứt hợp đồng trước thời hạn bồi thường bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Nội dung về đào tạo lao động có bắt buộc phải ghi vào hợp đồng lao động?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động nào được công đoàn cấp trên hỗ trợ khi bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do công ty bị cắt giảm đơn hàng?
Hỏi đáp Pháp luật
Phụ lục hợp đồng có được dùng để gia hạn hợp đồng lao động xác định thời hạn đã kết thúc lần thứ hai không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ xin việc đầy đủ năm 2023 cần những giấy tờ gì?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Hợp đồng lao động có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào