21:10 | 02/05/2023
Loading...

Xử lý các khoản chi phí chi hộ phát sinh chênh lệch thuế suất thuế giá trị gia tăng 2% trong năm 2022?

Nguyên tắc lập hóa đơn đối với các khoản chi phí chi hộ là gì? Xử lý các khoản chi hộ phát sinh chênh lệch thuế suất VAT 2% trong năm 2022 như thế nào? Câu hỏi của chị Như - TP. HCM

Hóa đơn là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định về hóa đơn như sau:

Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
1. Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hóa đơn được thể hiện theo hình thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.
...

Như vậy, hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hóa đơn được thể hiện theo hình thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

Nguyên tắc lập hóa đơn đối với các khoản chi phí chi hộ được quy định như thế nào?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ
1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.
...

Tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định về thời điểm lập hóa đơn như sau:

Thời điểm lập hóa đơn
...
2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).
...

Và căn cứ tại Công văn 27083/CTHN-TTHT năm 2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về xử lý đối với khoản chi hộ phát sinh chênh lệnh. Theo đó, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:
Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính Phủ thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao người mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
...
Trường hợp Ngân hàng ký hợp đồng ủy thác về quản lý, xử lý tài sản với Công ty, Công ty ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá, quản lý tài sản,...khi Ngân hàng thanh toán chi phí xử lý tài sản đảm bảo cho Công ty thì Công ty phải lập hóa đơn cho Ngân hàng. Ngân hàng sử dụng hóa đơn này làm chứng từ hợp lệ để hạch toán chi phí theo đúng quy định.
...

Như vậy, nguyên tắc lập hóa đơn đối với các khoản chi phí chi hộ là bên nhận chi hộ phải lập hóa đơn cho bên mua để bên mua làm chứng từ hợp lệ để hạch toán chi phí theo đúng quy định.

Xử lý các khoản chi phí chi hộ phát sinh chênh lệch thuế suất thuế giá trị gia tăng 2% trong năm 2022?

Xử lý các khoản chi phí chi hộ phát sinh chênh lệch thuế suất thuế giá trị gia tăng 2% trong năm 2022? (Hình từ Internet)

Xử lý các khoản chi phí chi hộ phát sinh chênh lệch thuế suất thuế giá trị gia tăng 2% trong năm 2022 như thế nào?

Căn cứ tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP có quy định về giảm thuế giá trị gia tăng như sau:

Giảm thuế giá trị gia tăng
1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
...
2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng
a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.
...

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 15/2022/NĐ-CP có quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện như sau:

Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.
Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Điều 2 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.
...

Và căn cứ tại Công văn 27083/CTHN-TTHT năm 2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về xử lý đối với khoản chi hộ phát sinh chênh lệnh. Theo đó, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:
Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính Phủ thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao người mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
Trường hợp dịch vụ quản lý, sử dụng tài sản đảm bảo thuộc đối tượng áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính Phủ nhưng lập hóa đơn sau ngày 31/12/2022 thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.
Trường hợp Ngân hàng ký hợp đồng ủy thác về quản lý, xử lý tài sản với Công ty, Công ty ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá, quản lý tài sản,...khi Ngân hàng thanh toán chi phí xử lý tài sản đảm bảo cho Công ty thì Công ty phải lập hóa đơn cho Ngân hàng. Ngân hàng sử dụng hóa đơn này làm chứng từ hợp lệ để hạch toán chi phí theo đúng quy định.

Như vậy, các khoản chi phí chi hộ phát sinh chênh lệch thuế suất thuế giá trị gia tăng 2% trong năm 2022 được xử lý như sau:

- Các khoản chi hộ thuộc đối tượng áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng nhưng lập hóa đơn sau ngày 31/12/2022 thì không được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

- Các khoản chi hộ thuộc đối tượng áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng nhưng lập hóa đơn từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 thì áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 8%.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thuế giá trị gia tăng

Võ Ngọc Trúc Quỳnh

Thuế giá trị gia tăng
Hỏi đáp mới nhất về Thuế giá trị gia tăng
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu 04/GTGT tờ khai thuế giá trị gia tăng?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu 01/GTGT tờ khai thuế giá trị gia tăng mới nhất 2023? Doanh thu bao nhiêu thì được khai thuế GTGT theo quý?
Hỏi đáp Pháp luật
Xuất hóa đơn GTGT của dịch vụ xuất khẩu không có tờ khai hải quan được áp dụng thuế như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Thủ tục giảm thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn của Tổng cục thuế về kê khai hóa đơn trên hồ sơ khai thuế GTGT?
Hỏi đáp Pháp luật
Xuất hóa đơn GTGT sau khi bên mua đã thanh toán tiền hàng có được không?
Hỏi đáp Pháp luật
Dự kiến sẽ giảm thuế giá trị gia tăng 2% đối với các loại hàng hóa, dịch vụ nào vào những tháng cuối năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Dịch vụ chuyển phát nhanh có thuộc đối tượng phải nộp thuế GTGT không?
Hỏi đáp Pháp luật
Xử lý các khoản chi phí chi hộ phát sinh chênh lệch thuế suất thuế giá trị gia tăng 2% trong năm 2022?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề xuất: Giảm thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa từ 10% xuống còn 8% trong năm 2023?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Thuế giá trị gia tăng có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào