10:10 | 17/03/2023
Loading...

Trường hợp gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu dưới 10 triệu thì nhà thầu có cần thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu không?

Trường hợp gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu dưới 10 triệu thì nhà thầu có cần thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu không?- Câu hỏi của chị Thy (Hà Giang).

Trong đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, trường hợp gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu dưới 10 triệu thì nhà thầu có cần thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu không?

Tại Điều 30 Thông tư 15/2019/TT-BYT được sửa đổi bởi khoản 20 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BYT quy định hình thức bảo đảm dự thầu như sau:

Bảo đảm dự thầu, nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
...
3. Hình thức bảo đảm dự thầu:
Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu (trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này) theo các hình thức sau đây:
a) Đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.
b) Đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu không qua mạng, nhà thầu được lựa chọn một trong các hình thức bảo đảm dự thầu sau đây:
- Đặt cọc;
- Ký quỹ;
- Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.
c) Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu dưới 10 triệu đồng, nhà thầu không cần nộp bảo lãnh dự thầu trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp này, nhà thầu có cam kết về việc nếu được mời vào thương thảo hợp đồng nhưng không đến thương thảo hoặc từ chối thương thảo hợp đồng hoặc vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu thì phải nộp một khoản tiền theo quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Nhà thầu sẽ bị nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của bên mời thầu.
4. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất do bên mời thầu quy định tại hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng tối đa là 180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và phải bảo đảm tiến độ cung cấp thuốc của cơ sở y tế. Các nhà thầu phải nộp ít nhất 02 bộ (01 bản chính và 01 bản chụp) hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất theo quy định tại hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu.

Như vậy, từ ngày 27/04/2023, trường hợp gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu dưới 10 triệu thì nhà thầu không cần nộp bảo lãnh dự thầu trước thời điểm đóng thầu.

Trường hợp gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu dưới 10 triệu thì nhà thầu có cần thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu không?

Trường hợp gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu dưới 10 triệu thì nhà thầu có cần thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu không? (Hình từ Internet)

Trong đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, nếu không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì bên mời thầu xử lý các thuốc đó như thế nào?

Tại khoản 5 Điều 35 Thông tư 15/2019/TT-BYT được sửa đổi bởi khoản 23 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BYT có quy định phê duyệt và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

Phê duyệt và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
1. Trong thời hạn 10 ngày (với gói thầu quy mô nhỏ trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị tổ chức thẩm định quy định tại Khoản 3 Điều 34 Thông tư này, Thủ trưởng cơ sở y tế có trách nhiệm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
2. Khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu theo các quy định của pháp luật về đấu thầu.
3. Đối với nhà thầu không được lựa chọn, trong thông báo bằng văn bản kết quả lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ lý do nhà thầu không trúng thầu.
4. Trường hợp gói thầu thuốc có nhiều phần riêng biệt mà thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu có thể ảnh hưởng tới tiến độ cung cấp thuốc của cơ sở y tế thì bên mời thầu được xem xét, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho một hoặc nhiều phần thành các đợt khác nhau để bảo đảm tiến độ cung cấp thuốc.
5. Trường hợp có một phần hoặc nhiều phần thuộc gói thầu không có nhà thầu tham dự thầu hoặc không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc không xử lý được theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Thông tư này, bên mời thầu tách các thuốc đó thành gói thầu riêng để trình người có thẩm quyền hoặc đơn vị được phân cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Việc lựa chọn nhà thầu đối với các phần có nhà thầu tham dự và đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật vẫn được thực hiện theo quy định.

Như vậy, trường hợp không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì bên mời thầu tách các thuốc đó thành gói thầu riêng để trình người có thẩm quyền hoặc đơn vị được phân cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Việc lựa chọn nhà thầu đối với các phần có nhà thầu tham dự và đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật vẫn được thực hiện theo quy định.

Thuốc dự thầu có thay đổi trong quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc cung ứng thuốc trúng thầu nhưng thuốc thay thế chưa được chào trong hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư có quyền xem xét để nhà thầu thay thế thuốc như thế nào?

Tại khoản 6 Điều 37 Thông tư 15/2019/TT-BYT được sửa đổi bởi khoản 24 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BYT có quy định trường hợp thuốc dự thầu có thay đổi trong quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc cung ứng thuốc trúng thầu nhưng thuốc thay thế chưa được chào trong hồ sơ dự thầu.

Chủ đầu tư được xem xét để nhà thầu thay thế thuốc nhằm bảo đảm cung ứng đủ thuốc phục vụ kịp thời công tác khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị như sau:

- Thay đổi một hoặc một số thông tin liên quan đến thuốc (bao gồm cả thuốc biệt dược gốc và sinh phẩm tham chiếu) nhưng không thay đổi số giấy đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu bao gồm:

+ Tên thuốc

+ Tên cơ sở sản xuất thuốc

+ Cách ghi địa chỉ cơ sở sản xuất thuốc (địa điểm sản xuất không thay đổi);

+ Thay đổi địa điểm sản xuất nhưng tính đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP của cơ sở sản xuất không thay đổi;

+ Tăng hạn dùng (tuổi thọ) của thuốc;

+ Thay đổi quy cách đóng gói sản phẩm.

Riêng thuốc biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu có phê duyệt thay đổi địa điểm sản xuất thì thuốc thay thế phải được sản xuất toàn bộ tại nước thuộc danh sách SRA hoặc EMA;

- Thay đổi số giấy đăng ký lưu hành hoặc được cấp giấy phép nhập khẩu mới nhưng các thông tin khác không thay đổi như tên thuốc, cơ sở sản xuất, tuổi thọ của thuốc, tính đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP của cơ sở sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng.

Riêng tiêu chuẩn chất lượng của thuốc thay thế có thể thay đổi nhưng không được thấp hơn tiêu chuẩn chất lượng của thuốc đã trúng thầu hoặc đã chào trong hồ sơ dự thầu hoặc tiêu chuẩn chất lượng thuốc được cập nhật phiên bản mới của dược điển).

Riêng thuốc biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu khi thay đổi số giấy đăng ký lưu hành hoặc được cấp giấy phép nhập khẩu mới thì thông tin thay đổi phải được Bộ Y tế công bố trong Danh mục thuốc biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu;

- Thay đổi cách ghi tên dược liệu mà không làm thay đổi bản chất các thành phần trong công thức và đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Khi thực hiện thay thế thuốc theo các trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để bên mời thầu có thể đánh giá việc thay thế, bao gồm:

+ Các quyết định, công văn phê duyệt liên quan đến nội dung thay đổi, bổ sung của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thuyết minh;

+ Cam kết về tiêu chuẩn chất lượng không thay đổi của thuốc dự thầu, thuốc đề xuất thay thế.

Thông tư 06/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 20/04/2023.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Dự án đầu tư

Lương Thị Tâm Như

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Dự án đầu tư
Dự án đầu tư
Hỏi đáp mới nhất về Dự án đầu tư
Hỏi đáp Pháp luật
Thủ tướng phê duyệt lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu dưới 10 triệu thì nhà thầu có cần thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu không?
Hỏi đáp pháp luật
Hồ sơ đối với dự án vốn đầu tư công ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia gồm gì?
Hỏi đáp pháp luật
Tổng thời gian hoạt động của dự án đầu tư có thể ngừng quá 12 tháng không?
Hỏi đáp pháp luật
Quyết định về Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng theo Luật Xây Dựng năm 2014
Hỏi đáp pháp luật
Nộp hộ phí thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư, thiết kế - dự toán có được lập thủ tục rút vốn từ Kho bạc thay chủ đầu tư không?
Hỏi đáp pháp luật
Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế đối với dự án đầu tư?
Hỏi đáp pháp luật
Trường hợp nhà đầu tư thuê một tổ chức để quản lý đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh của dự án đầu tư
Hỏi đáp pháp luật
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán có thể nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ dự án không?
Hỏi đáp pháp luật
Lồng ghép nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường thành một nội dung trong dự án đầu tư
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Dự án đầu tư có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào