15:06 | 14/03/2023
Loading...

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch?

Cho hỏi đã ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hay chưa? Câu hỏi của anh Thanh (Hà Tĩnh)

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 13/03/2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kèm theo Quyết định 562/QĐ-BVHTTDL năm 2023.

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm tổng cộng 5 Chương và 14 Điều.

Trong đó, nguyên tắc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định tại Điều 4 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kèm theo Quyết định 562/QĐ-BVHTTDL năm 2023 như sau:

Nguyên tắc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quy chế này được nhân danh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Thông tin cung cấp cho báo chí là thông tin chính thức về hoạt động và quan điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cần bảo đảm tính chính xác, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan báo chí.
3. Các cá nhân thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật nhưng không được nhân danh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Như vậy, nguyên tắc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

- Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn nhân danh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Thông tin cung cấp cho báo chí là thông tin chính thức về hoạt động và quan điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cần bảo đảm tính chính xác, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan báo chí.

- Các cá nhân thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật nhưng không được nhân danh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hình từ Internet)

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm những ai?

Tại Điều 3 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kèm theo Quyết định 562/QĐ-BVHTTDL năm 2023 có quy định về người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như sau:

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
a) Bộ trưởng.
b) Người được Bộ trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (sau đây gọi chung là người phát ngôn).
c) Người có trách nhiệm được Bộ trưởng ủy quyền thực hiện phát ngôn (sau đây gọi chung là người được ủy quyền phát ngôn) hoặc giao nhiệm vụ phối hợp cùng người phát ngôn thực hiện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao là Thủ trưởng các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước của Bộ không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Cục thuộc Bộ:
a) Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Cục là Cục trưởng.
b) Trường hợp Cục trưởng không thể thực hiện thì ủy quyền cho cấp phó là người được giao phụ trách cơ quan thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
3. Họ và tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử của người phát ngôn được công bố bằng văn bản cho các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
4. Trường hợp Người phát ngôn quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì phải báo cáo Bộ trưởng ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc Bộ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
5. Việc ủy quyền phát ngôn quy định tại Điểm c Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều này được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc cụ thể và có thời hạn nhất định.
Người được ủy quyền phát ngôn không được ủy quyền cho người khác và chịu trách nhiệm trước người ủy quyền về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Như vậy, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch bao gồm:

- Bộ trưởng.

- Người được Bộ trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên.

- Người có trách nhiệm được Bộ trưởng ủy quyền thực hiện phát ngôn.

Các hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch?

Tại Điều 5 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kèm theo Quyết định 562/QĐ-BVHTTDL năm 2023 có quy định về hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như sau:

Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1. Tổ chức họp báo.
2. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử, trang mạng xã hội chính thức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc của các đơn vị liên quan thuộc Bộ.
3. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên.
4. Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.
5. Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí, các buổi họp báo thường kỳ hoặc đột xuất ở Trung ương hoặc địa phương tổ chức khi được yêu cầu.
6. Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

Như vậy, các hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch bao gồm:

- Tổ chức họp báo.

- Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử, trang mạng xã hội chính thức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc của các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên.

- Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.

- Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí, các buổi họp báo thường kỳ hoặc đột xuất ở Trung ương hoặc địa phương tổ chức khi được yêu cầu.

- Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bộ văn hóa thể thao và du lịch

Mạc Duy Văn

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào