21:10 | 17/03/2023
Loading...

Cần đáp ứng những điều kiện nào để đảm bảo chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh? Các y, bác sĩ thuộc ngành nào được hỗ trợ đào tạo?

Điều kiện gì để đảm bảo chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh? Cơ sở khám chữa bệnh phải có những gì mới xếp vào cấp chuyên môn kỹ thuật? Các y, bác sĩ thuộc ngành nào được hỗ trợ đào tạo?

Cần đáp ứng những điều kiện nào để đảm bảo chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh?

Căn cứ Điều 104 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 về điều kiện đảm bảo chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh có quy định như sau:

Cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh
1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, tư nhân được chia thành 03 cấp chuyên môn kỹ thuật như sau:
a) Cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, điều trị ngoại trú, chăm sóc sức khỏe ban đầu; quản lý bệnh tật, phục hồi chức năng tại cộng đồng;
b) Cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú tổng quát; đào tạo thực hành tổng quát, tổ chức cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho người hành nghề;
c) Cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú chuyên sâu; đào tạo thực hành chuyên sâu; nghiên cứu, đào tạo liên tục chuyên sâu; chuyển giao kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh.
2. Các cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh được tổ chức bảo đảm tính liên tục, liên thông trong cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo tình trạng, mức độ bệnh và bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
a) Một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được xếp vào một cấp chuyên môn kỹ thuật; trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện được nhiệm vụ của cả 03 cấp chuyên môn kỹ thuật thì được xếp vào cấp chuyên sâu; trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện được nhiệm vụ của cấp ban đầu và cấp cơ bản thì được xếp vào cấp cơ bản;
b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc cấp nào phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ của cấp đó và được thực hiện kỹ thuật chuyên môn của cấp khác nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; thực hiện nhiệm vụ của cấp chuyên môn kỹ thuật khác phù hợp với đặc thù của ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ.
3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xếp vào cấp chuyên môn kỹ thuật theo các tiêu chí sau đây:
a) Năng lực cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phạm vi hoạt động chuyên môn;
b) Năng lực tham gia đào tạo thực hành y khoa;
c) Năng lực tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;
d) Năng lực nghiên cứu khoa học về y học.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Bên cạnh đó, tại Điều 105 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 về đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề có quy định như sau:

Đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề
1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tổ chức, tạo điều kiện cho người hành nghề tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục, bồi dưỡng về chuyên môn kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp.
2. Nhà nước có chính sách về cấp học bổng như sau:
a) Cấp học bổng khuyến khích học tập cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu có kết quả học tập, rèn luyện đủ điều kiện để cấp học bổng tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước;
b) Cấp học bổng chính sách cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
3. Nhà nước hỗ trợ đối với người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu như sau:
a) Hỗ trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước;
b) Hỗ trợ tiền đóng học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học tương ứng với mức quy định tại điểm a khoản này nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của tư nhân.
4. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân cấp học bổng hoặc trợ cấp cho người học.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó, từ ngày 01/01/2024, điều kiện đảm bảo kỹ thuật chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh bao gồm:

+ Cơ sở khám chữa bệnh đủ tiêu chuẩn xét vào cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh và chữa bệnh; các cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh được tổ chức bảo đảm tính liên tục, liên thông trong cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo tình trạng, mức độ bệnh và bảo đảm các nguyên tắc của Bộ Y tế.

+ Đội ngũ y, bác sĩ, người hành nghề nói chung phải được đào tạo chuyên môn và bồi dưỡng đạo đức hành nghề với những chính sách học bổng, trợ cấp của nhà nước.

Từ năm 2024, những điều kiện để đảm bảo chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh là gì? Các y, bác sĩ có được hỗ trợ đào tạo không?

Từ năm 2024, những điều kiện để đảm bảo chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh là gì? Các y, bác sĩ có được hỗ trợ đào tạo không? (Hình từ Internet)

Cơ sở khám chữa bệnh phải đáp ứng những điều kiện gì để được xếp vào cấp chuyên môn kỹ thuật?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 104 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có quy định về những tiêu chí cần có để một cơ sở khám chữa bệnh được xếp vào cấp chuyên môn kỹ thuật như sau:

Cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh
...
3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xếp vào cấp chuyên môn kỹ thuật theo các tiêu chí sau đây:
a) Năng lực cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phạm vi hoạt động chuyên môn;
b) Năng lực tham gia đào tạo thực hành y khoa;
c) Năng lực tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;
d) Năng lực nghiên cứu khoa học về y học.

Vậy, khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng đủ 04 tiêu chuẩn sau sẽ được xếp vào cấp chuyên môn kỹ thuật:

+ Năng lực cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phạm vi hoạt động chuyên môn;

+ Năng lực tham gia đào tạo thực hành y khoa;

+ Năng lực tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác;

+ Năng lực nghiên cứu khoa học về y học.

Các y, bác sĩ thuộc ngành nào được hỗ trợ đào tạo?

Căn cứ theo Điều 105 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có quy định về đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng người hành nghề trong các cơ sở khám chữa bệnh như sau:

Đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề
1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tổ chức, tạo điều kiện cho người hành nghề tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục, bồi dưỡng về chuyên môn kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp.
2. Nhà nước có chính sách về cấp học bổng như sau:
a) Cấp học bổng khuyến khích học tập cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu có kết quả học tập, rèn luyện đủ điều kiện để cấp học bổng tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước;
b) Cấp học bổng chính sách cho người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
3. Nhà nước hỗ trợ đối với người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu như sau:
a) Hỗ trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước;
b) Hỗ trợ tiền đóng học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học tương ứng với mức quy định tại điểm a khoản này nếu học tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của tư nhân.
4. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân cấp học bổng hoặc trợ cấp cho người học.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Vậy, Nhà nước đưa ra các chính sách học bổng, hỗ trợ đối với người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Nguyễn Võ Linh Trang

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Hỏi đáp mới nhất về Cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về đăng ký nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Hỏi đáp Pháp luật
Cần đáp ứng những điều kiện nào để đảm bảo chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh? Các y, bác sĩ thuộc ngành nào được hỗ trợ đào tạo?
Hỏi đáp pháp luật
Khám bệnh vượt tuyến ở Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM nhưng quên mang thẻ BHYT có được thanh toán chế độ bảo hiểm y tế không?
Hỏi đáp pháp luật
Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở những cơ sở nào?
Hỏi đáp pháp luật
Đăng ký Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại Bệnh viện sản nhi
Hỏi đáp pháp luật
Đăng ký nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở Trung tâm y tế quận được không?
Hỏi đáp pháp luật
Đăng ký nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu là Bệnh viện Huyện Phước Sơn, Quảng Nam
Hỏi đáp pháp luật
Nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu
Hỏi đáp pháp luật
Nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cán bộ, chiến sĩ CAND
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào