08:56 | 20/12/2022
Loading...

Quy định về biểu mẫu số liệu số 0018-HTQT số liệu cơ bản về hợp tác quốc tế?

Biểu mẫu số liệu số 0018-HTQT số liệu cơ bản về hợp tác quốc tế? Danh mục đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo định kỳ hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch? Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"? Biểu mẫu số liệu số 001-TDĐKXDĐSVH số liệu cơ bản về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa? Nhờ tư vấn giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

Biểu mẫu số liệu số 0018-HTQT số liệu cơ bản về hợp tác quốc tế

Tại Phụ lục I Danh mục đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo định kỳ công tác văn hóa, thể thao và du lịch (hoặc báo cáo công tác) tháng, quý, 6 tháng, năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng liền kề, quý liền kề, 6 tháng cuối năm, năm liền kề ban hành kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BVHTTDL (có hiệu lực 01/02/2023) quy định biểu mẫu số liệu số 0018-HTQT số liệu cơ bản về hợp tác quốc tế như sau:

BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 0018-HTQT
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
(Kèm theo Đề cương báo cáo số 04)

Stt

Nội dung

6 tháng/năm…

1.

Tổng số đoàn ra nước ngoài

Tổng số lượt người

 

2.

Tổng số đoàn vào

Tổng số lượt người

 

3.

Tổng số văn bản hợp tác quốc tế ký kết trong năm:

- Điều ước quốc tế song phương

- Điều ước quốc tế đa phương

 

Tình hình hoạt động công nghiệp, thương mại tháng 5/2019 và một số nhiệm vụHình từ: Internet

Danh mục đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo định kỳ hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch?

Tại Phụ lục II Danh mục đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo định kỳ hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BVHTTDL (có hiệu lực 01/02/2023) quy định như sau:

Stt

Tên Báo cáo

Đề cương báo cáo

Biểu mẫu số liệu

Thời hạn gửi báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Đề cương báo cáo số 01

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”1

x

x

Trước ngày 30/11

Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Văn hóa cơ sở)

Đề cương báo cáo số 02

Báo cáo về công tác gia đình2

x

 

Trước ngày 15/12

Các Bộ, ngành liên quan

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình)

Đề cương báo cáo số 03

Báo cáo về hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan năm3

x

 

Trước ngày 15/12

Các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả)

____________________

1 Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

2 Theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình.

3 Theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 (sau đây gọi chung là Luật sở hữu trí tuệ) về quyền tác giả, quyền liên quan.

Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"?

Tại Phụ lục II Danh mục đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo định kỳ hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BVHTTDL (có hiệu lực 01/02/2023) quy định mẫu Báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" như sau:

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ... /BC-..........

…, ngày … tháng … năm …

 BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm…

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Văn hóa cơ sở)

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Đặc điểm tình hình

2. Công tác chỉ đạo, triển khai phong trào

a) Hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh/thành

b) Công tác tuyên truyền

c) Việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO NĂM…

1. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

2. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu; khu dân cư văn hóa, tiêu biểu.

3. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới.

4. Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

5. Lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực hiện các nhiệm vụ, kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHONG TRÀO NĂM…

1. Phương hướng

2. Nhiệm vụ

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


Nơi nhận:
- Như trên;
- ....
- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Biểu mẫu số liệu số 001-TDĐKXDĐSVH số liệu cơ bản về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa?

Tại Phụ lục II Danh mục đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo định kỳ hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BVHTTDL (có hiệu lực 01/02/2023) quy định biểu mẫu số liệu số 001-TDĐKXDĐSVH số liệu cơ bản về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa như sau:

BIỂU MẪU SỐ LIỆU SỐ 001-TDĐKXDĐSVH
SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ PHONG TRÀO
TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA
(Kèm theo Đề cương báo cáo số 01)

Stt

Nội dung

Năm…

1 .

Công tác tập huấn

 

 

- Cấp tỉnh:

 

+ Số lớp

 

+ Số học viên

 

- Cấp huyện:

 

+ Số lớp

 

+ Số học viên

 

2 .

Công tác tuyên truyền

 

 

- Cấp tỉnh:

 

+ Số cuộc tuyên truyền

 

+ Số người tham dự

 

- Cấp huyện:

 

+ Số cuộc tuyên truyền

 

+ Số người tham dự

 

- Cấp xã:

 

+ Số cuộc tuyên truyền

 

+ Số người tham dự

 

3 .

Khen thưởng (tập thể)

 

 

- Cấp tỉnh

 

- Cấp huyện

 

- Cấp xã

 

4 .

Kinh phí cấp cho Ban Chỉ đạo

 

 

- Cấp tỉnh

 

- Cấp huyện

 

- Cấp xã

 

5 .

Phong trào Thể dục thể thao

 

 

- Số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên

 

- Tỷ lệ trên tổng số dân (%)

 

6 .

Tổng số "người tốt, việc tốt" được bình xét

 

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hợp tác quốc tế

Vũ Thiên Ân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào