08:41 | 19/12/2022
Loading...

Đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo định kỳ công tác văn hóa, thể thao và du lịch có danh mục như thế nào?

Danh mục đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo định kỳ công tác văn hóa, thể thao và du lịch? Mẫu đề cương báo cáo số 01 về công tác văn hóa, thể thao và du lịch? Mẫu đề cương báo cáo số 02 về công tác văn hóa, thể thao và du lịch? Nhờ tư vấn giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

Danh mục đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo định kỳ công tác văn hóa, thể thao và du lịch

Tại Phụ lục I Danh mục đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo định kỳ công tác văn hóa, thể thao và du lịch (hoặc báo cáo công tác) tháng, quý, 6 tháng, năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng liền kề, quý liền kề, 6 tháng cuối năm, năm liền kề ban hành kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BVHTTDL (có hiệu lực 01/02/2023) quy định như sau:

Stt

Tên Báo cáo

Đề cương báo cáo

Biểu mẫu số liệu

Thời hạn gửi báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Đề cương báo cáo số 01

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng/quý, nhiệm vụ trọng tâm tháng liền kề/quý liền kề

x

Trước ngày 20 của tháng và ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Văn phòng Bộ và các cơ quan1)

Đề cương báo cáo số 02

Báo cáo công tác tháng/quý, nhiệm vụ trọng tâm tháng liền kề/quý liền kề

x

Trước ngày 20 của tháng và ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Văn phòng Bộ)

Đề cương báo cáo số 03

Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm/năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm/năm liền kề

x

x

Trước ngày 20/6 và ngày 15/12

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Văn phòng Bộ và các cơ quan1)

Đề cương báo cáo số 04

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm/năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm/năm liền kề

x

x

Trước ngày 20/6 và ngày 15/12

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Văn phòng Bộ)

___________________

1 Các Tổng cục: Thể dục thể thao; Du lịch; các Cục: Di sản văn hóa; Nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; Bản quyền tác giả; Văn hóa cơ sở; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; các Vụ: Thư viện; Văn hóa dân tộc; Gia đình; Pháp chế; Đào tạo và Thanh tra Bộ.

Kinh nghiệm trình bày báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp niêm yết trên  thị trường chứng khoán - Tạp chí Tài chínhNguồn: internet

Mẫu đề cương báo cáo số 01 về công tác văn hóa, thể thao và du lịch?

Tại Phụ lục I Danh mục đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo định kỳ công tác văn hóa, thể thao và du lịch (hoặc báo cáo công tác) tháng, quý, 6 tháng, năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng liền kề, quý liền kề, 6 tháng cuối năm, năm liền kề ban hành kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BVHTTDL (có hiệu lực 01/02/2023) quy định mẫu đề cương báo cáo số 01 về công tác văn hóa, thể thao và du lịch như sau:

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ VHTTDL/VHTT/DL…..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ... /BC-SVHTTDL/VHTT/DL

…, ngày … tháng … năm …

 BÁO CÁO

Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng/quý…./…2

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG…/QUÝ…3

1. Công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản

Kết quả tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành các văn bản về văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Về văn hóa, gia đình

- Về di sản văn hóa:

- Về văn hóa cơ sở:

+ Về văn hóa quần chúng và tuyên truyền cổ động:

+ Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước:

+ Về quảng cáo:

- Về văn hóa dân tộc:

- Về thư viện:

- Về nghệ thuật biểu diễn:

- Về văn học:

- Về điện ảnh:

- Về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm:

- Về quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa:

- Về công tác gia đình:

3. Về thể dục, thể thao

- Về thể dục thể thao cho mọi người:

- Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

* Ghi chú: Riêng đối với báo cáo tháng 4 hằng năm thì bổ sung số liệu: Tổng số xã (phường), quận (huyện), thị trấn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Tổng số người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

4. Về du lịch

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu về khách (khách quốc tế và khách nội địa) và tổng thu từ khách du lịch:

- Quản lý hoạt động lữ hành và hướng dẫn viên:

- Quản lý cơ sở lưu trú du lịch:

- Hoạt động quảng bá, xúc tiến, thông tin du lịch:

- Chuyển đổi số về du lịch:

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG LIỀN KỀ/QUÝ LIỀN KỀ

1. Nhiệm vụ chung

2. Về văn hóa, gia đình

3. Về thể dục, thể thao

4. Về du lịch

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


Nơi nhận:
- Như trên;
- ......
- Văn phòng Bộ;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ;
- Lưu: VT…

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Mẫu đề cương báo cáo số 02 về công tác văn hóa, thể thao và du lịch?

Tại Phụ lục I Danh mục đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo định kỳ công tác văn hóa, thể thao và du lịch (hoặc báo cáo công tác) tháng, quý, 6 tháng, năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng liền kề, quý liền kề, 6 tháng cuối năm, năm liền kề ban hành kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BVHTTDL (có hiệu lực 01/02/2023) quy định mẫu đề cương báo cáo số 02 về công tác văn hóa, thể thao và du lịch như sau:

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ... /BC-..........

…, ngày … tháng … năm …

 BÁO CÁO

Công tác ……….4 tháng…/quý….

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG…/QUÝ…

1. Công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế

Kết quả xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, chương trình, kế hoạch... trong lĩnh vực được giao theo dõi, quản lý.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG LIỀN KỀ/QUÝ LIỀN KỀ

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


Nơi nhận:
- Như trên;
- ......
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Báo cáo

Vũ Thiên Ân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Báo cáo
Báo cáo
Hỏi đáp mới nhất về Báo cáo
Hỏi đáp pháp luật
Đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo định kỳ công tác văn hóa, thể thao và du lịch có danh mục như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Báo cáo có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào