08:45 | 17/12/2022
Loading...

Quy định về quyền của hội viên Hiệp hội Vườn thú Việt Nam?

Quyền của hội viên Hiệp hội Vườn thú Việt Nam được quy định như thế nào?  Xin được giải đáp.

Quyền của hội viên Hiệp hội Vườn thú Việt Nam được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 9 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Vườn thú Việt Nam ban hành kèm Quyết định 474/QĐ-BNV năm 2021 quy định quyền của hội viên như sau:

1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
2. Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.
3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.
5. Được giới thiệu các tổ chức, công dân để trở thành hội viên mới của Hiệp hội theo quy định của Điều lệ Hiệp hội.
6. Được khen thưởng theo Điều lệ của Hiệp hội và quy định của pháp luật.
7. Được cấp giấy chứng nhận hội viên, thẻ hội viên.
8. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội.

Theo đó, Hội viên Hiệp hội Vườn thú Việt Nam sẽ có 09 quyền. Trong đó, có quyền được hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật; Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức; và các quyền khác...

Quy định về quyền của hội viên Hiệp hội Vườn thú Việt Nam?

Quy định về quyền của hội viên Hiệp hội Vườn thú Việt Nam? (Hình từ Internet)

Nghĩa vụ của hội viên Hiệp hội Vườn thú Việt Nam được quy định như thế nào?

Theo Điều 10 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Vườn thú Việt Nam ban hành kèm Quyết định 474/QĐ-BNV năm 2021 quy định nghĩa vụ của hội viên như sau:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp hội.
2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh.
3. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công bằng văn bản.
4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp hội.
5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội.

Theo đó, hội viên Hiệp hội Vườn thú Việt Nam có nghĩa vụ phải nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp hội; Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh; Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công bằng văn bản; và các nghĩa vụ khác theo quy định.

Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra khỏi Hiệp hội Vườn thú Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại Điều 11 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Vườn thú Việt Nam ban hành kèm Quyết định 474/QĐ-BNV năm 2021 quy định thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra khỏi Hiệp hội như sau:

1. Thủ tục gia nhập Hiệp hội:
a) Các tổ chức và cá nhân nêu tại Mục a, Khoản 1 Điều 8 của Điều lệ này muốn trở thành hội viên của Hiệp hội phải có hồ sơ xin gia nhập Hiệp hội gửi đến Ban Chấp hành Hiệp hội. Các tổ chức và cá nhân chính thức trở thành hội viên của Hiệp hội sau khi được công nhận là hội viên theo nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội.
b) Hồ sơ, thủ tục xin gia nhập Hiệp hội gồm:
- Đơn xin gia nhập Hiệp hội theo mẫu quy định;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, Quyết định thành lập đối với pháp nhân;
- Danh sách lãnh đạo chủ chốt đại diện cho tổ chức (đối với tổ chức);
- Ban Kiểm tra kết hợp Tiểu ban Phúc trạng động vật tổ chức đánh giá điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng động vật trong vườn thú tại cơ sở xin gia nhập.
c) Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét, chấp nhận đơn xin gia nhập Hiệp hội sau khi nhận được báo cáo đánh giá của Ban Kiểm tra và Tiểu ban Phúc trạng động vật. Danh sách thành viên của Hiệp hội được công bố và cập nhật trên website của Hiệp hội.
2. Thẩm quyền kết nạp hội viên: Ban Chấp hành xem xét hồ sơ xin gia nhập Hiệp hội và ra nghị quyết công nhận hội viên trong vòng 15 (mười lăm) ngày tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ xin gia nhập Hiệp hội và báo cáo đánh giá của Ban Kiểm tra theo quy định của Điều lệ Hiệp hội.
3. Thủ tục ra khỏi Hiệp hội, khai trừ và xóa tên hội viên:
a) Tự nguyện xin ra khỏi Hiệp hội: Hội viên nộp đơn xin ra khỏi Hiệp hội gửi Ban Chấp hành Hiệp hội và được Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét, phê duyệt trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được đơn của hội viên;
b) Hội viên là cá nhân từ trần, mất năng lực hành vi dân sự thì Ban Chấp hành xem xét xóa tên hội viên trong danh sách của Hiệp hội;
c) Hội viên bị tước quyền công dân bởi một bản án hoặc quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì đương nhiên bị xóa tên trong danh sách của Hiệp hội;
d) Hội viên là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản bởi một quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
e) Trường hợp tổ chức bị đình chỉ hoạt động, quyền hội viên của tổ chức sẽ bị đình chỉ cho đến khi tổ chức này hoạt động trở lại theo quy định pháp luật;
g) Hội viên bị khai trừ, xóa tên có quyền khiếu nại lên Đại hội và quyết định của Đại hội là quyết định cuối cùng.
h) Hội viên bị khai trừ trong những trường hợp sau:
- Hội viên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, uy tín của Hiệp hội;
- Cá nhân không có hoặc hạn chế năng lực hành vi, tổ chức doanh nghiệp bị giải thể hoặc phá sản;
- Vi phạm các nghị quyết, quy định của Hiệp hội và Điều lệ Hiệp hội;
Ban Chấp hành ra nghị quyết khai trừ hội viên đối với trường hợp nêu trên.
i) Ban Chấp hành xem xét các điều kiện, nghị quyết và công bố công khai danh sách các hội viên xin rút khỏi Hiệp hội, danh sách các hội viên bị đình chỉ, bị xóa tên và danh sách các hội viên bị khai trừ. Quyền và nghĩa vụ của hội viên chấm dứt kể từ ngày Ban Chấp hành Hiệp hội ra nghị quyết xóa tên hoặc khai trừ hội viên khỏi Hiệp hội.

Căn cứ theo quy định hiện hành, Các tổ chức và cá nhân muốn trở thành hội viên của Hiệp hội phải có hồ sơ xin gia nhập Hiệp hội gửi đến Ban Chấp hành Hiệp hội. Các tổ chức và cá nhân chính thức trở thành hội viên của Hiệp hội sau khi được công nhận là hội viên theo nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hiệp hội Vườn thú Việt Nam

Phan Hồng Công Minh

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào