08:47 | 17/12/2022
Loading...

Quy định về nguồn thu của Quỹ Hoa Mặt trời?

Nguồn thu của Quỹ Hoa Mặt trời được quy định như thế nào?  Xin được giải đáp.

Nguồn thu của Quỹ Hoa Mặt trời được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 19 Điều lệ Quỹ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hoa Mặt trời ban hành kèm Quyết định 296/QĐ-BNV năm 2022 quy định nguồn thu của Quỹ như sau:

1. Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Nguồn thu của Quỹ không bao gồm nguồn tài sản của các sáng lập viên đóng góp thành lập Quỹ.
2. Thu từ các hoạt động dịch cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
3. Thu từ tiền lãi gửi, lãi trái phiếu Chính phủ.
4. Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Theo đó, Quỹ Hoa Mặt trời có 04 nguồn thu chính gồm: Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ; Thu từ các hoạt động dịch cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động khác theo quy định của pháp luật; Thu từ tiền lãi gửi, lãi trái phiếu Chính phủ; Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Nguồn thu của Quỹ Hoa Mặt trời được quy định như thế nào?

Nguồn thu của Quỹ Hoa Mặt trời được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)

Sử dụng Quỹ Hoa Mặt trời được quy định như thế nào?

Theo Điều 20 Điều lệ Quỹ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hoa Mặt trời ban hành kèm Quyết định 296/QĐ-BNV năm 2022 quy định sử dụng Quỹ như sau:

1. Chi hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng quy định tại Điều 18 Điều lệ này theo các hình thức hỗ trợ, tài trợ phù hợp Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.
2. Việc tiếp nhận, sử dụng viện trợ từ tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các văn bản liên quan.
3. Chi cho hoạt động quản lý Quỹ.
4. Mua trái phiếu Chính phủ, gửi tiết kiệm đối với nguồn vốn nhàn rỗi của Quỹ.
5. Nguồn vốn tài trợ, hỗ trợ khác (nếu có): Sử dụng theo yêu cầu của Nhà tài trợ trên cơ sở quy định của Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch và hợp pháp.
6. Chi thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.

Theo đó, nguồn quỹ sẽ dành cho chi hỗ trợ các đối tượng theo quy định, Chi cho hoạt động quản lý Quỹ.. và các nội dung khác theo quy định pháp luật.

Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ Hoa Mặt trời được quy định như thế nào?

Tại Điều 21 Điều lệ Quỹ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hoa Mặt trời ban hành kèm Quyết định 296/QĐ-BNV năm 2022 quy định nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ như sau:

1. Nội dung chi hoạt động quản lý Quỹ bao gồm:
a) Chi tiền lương và các khoản phụ cấp cho bộ máy quản lý Quỹ;
b) Chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các khoản đóng góp theo quy định;
c) Chi thuê trụ sở làm việc (nếu có);
d) Chi mua sắm, sửa chữa vật tư văn phòng, tài sản phục vụ hoạt động của Quỹ;
đ) Chi thanh toán dịch vụ công cộng phục vụ hoạt động của Quỹ;
e) Chi các khoản công tác phí phát sinh khi đi làm các nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứu trợ.
g) Các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ.
2. Định mức chi hoạt động quản lý Quỹ:
a) Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể tỷ lệ chi cho hoạt động quản lý Quỹ, không quá 5% (năm phần trăm) tổng thu hàng năm của Quỹ (không bao gồm các khoản: tài trợ bằng hiện vật, tài trợ Nhà nước để thực hiện các dịch vụ công, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu, đề án do Nhà nước đặt hàng và các khoản tài trợ có số tiền, địa chỉ của người nhận)
b) Trường hợp nhu cầu chi thực tế cho hoạt động quản lý Quỹ vượt quá năm phần trăm (5%) tổng thu hàng năm của Quỹ thì Hội đồng quản lý Quỹ quy định mức chi nhưng tối đa không vượt quá 10% tổng thu hàng năm của Quỹ;
c) Trường hợp chi phí quản lý của Quỹ đến cuối năm không sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng theo quy định.

Theo đó, nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ Hoa Mặt trời gồm: Chi tiền lương và các khoản phụ cấp cho bộ máy quản lý Quỹ; chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các khoản đóng góp theo quy định; Chi thuê trụ sở làm việc (nếu có);... và các khoản chị khác theo quy định.

Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ Hoa Mặt trời được quy định như thế nào?

Theo Điều 22 Điều lệ Quỹ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hoa Mặt trời ban hành kèm Quyết định 296/QĐ-BNV năm 2022 quy định quản lý tài chính, tài sản của Quỹ như sau:

1. Hội đồng quản lý ban hành các quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, nguồn thu, các định mức chi tiêu của Quỹ; phê Thống nhất tỷ lệ chi cho hoạt động quản lý Quỹ, chuẩn y kế hoạch tài chính và xét Thống nhất quyết toán tài chính hàng năm của Quỹ.
2. Ban Kiểm soát Quỹ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ và báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý về tình hình tài sản, tài chính của Quỹ.
3. Giám đốc Quỹ chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, nguồn thu, các định mức chi tiêu của Quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ trên cơ sở nhiệm vụ đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua; không được sử dụng tài sản, tài chính Quỹ vào các hoạt động khác ngoài tôn chỉ, mục đích của Quỹ.
4. Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ có trách nhiệm công khai tình hình tài sản, tài chính Quỹ hàng quý, năm theo các nội dung sau:
a) Danh sách, số tiền, hiện vật đóng góp, tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho Quỹ;
b) Danh sách, số tiền, hiện vật tổ chức, cá nhân được nhận từ Quỹ;
c) Báo cáo tình hình tài sản, tài chính và quyết toán quý, năm của Quỹ theo từng nội dung thu, chi theo Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
5. Quỹ phải thực hiện công khai báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán Quỹ và kết luận của kiểm toán (nếu có) trên phương tiện thông tin đại chúng hàng năm theo quy định pháp luật hiện hành, dưới các hình thức sau:
a) Niêm yết công khai tại trụ sở Quỹ hoặc nơi tiếp nhận quyên góp và nơi nhận tài trợ;
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;
c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
6. Đối với các khoản chi theo từng đợt vận động, việc báo cáo kết quả đợt vận động, cứu trợ được thực hiện theo quy định hiện hành về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
7. Quỹ thực hiện công khai báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán Quỹ và kết luận của kiểm toán (nếu có) trên phương tiện thông tin đại chúng hàng năm theo quy định hiện hành.

Căn cứ thep quy định hiện hành, Hội đồng quản lý ban hành các quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, nguồn thu, các định mức chi tiêu của Quỹ; phê Thống nhất tỷ lệ chi cho hoạt động quản lý Quỹ, chuẩn y kế hoạch tài chính và xét Thống nhất quyết toán tài chính hàng năm của Quỹ.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quản lý tài chính

Phan Hồng Công Minh

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào