08:57 | 17/12/2022
Loading...

Quy định về rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam?

Rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như thế nào? Nhờ tư vấn giúp tôi.

Rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Tại Mục II Phụ lục 2 Quy trình nộp, rút, quản lý tách biệt, hoàn trả tài sản đóng góp quỹ bù trừ ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022 quy định rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký cứng khoán Việt Nam như sau:

1. Thành viên bù trừ gửi VSD 02 bản yêu cầu rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ theo Mẫu 01/QBT ban hành kèm theo Quy chế này.
2. Trường hợp yêu cầu rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế này, trong thời hạn 01 ngày làm việc, VSD thực hiện:
a) Đối với rút tiền đóng góp Quỹ bù trừ: VSD gửi yêu cầu cho ngân hàng thanh toán để thực hiện chuyển trả tiền vào tài khoản thành viên bù trừ đã đăng ký với VSD dưới dạng điện MT103- yêu cầu chuyển trả một phần/toàn phần tiền từ quỹ bù trừ cho thành viên bù trừ.
b) Đối với rút chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ: VSD thực hiện chuyển khoản chứng khoán đóng góp từ tài khoản chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ về tài khoản lưu ký của thành viên bù trừ. Sau khi chuyển khoản thành công, VSD gửi thông báo xác nhận cho thành viên bù trừ.
3. Trường hợp yêu cầu rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế này, VSD gửi thông báo từ chối và nêu rõ lý do.

Theo đó, thành viên bù trừ gửi VSD 02 bản yêu cầu rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ theo mẫu.

Rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như thế nào? (Hình từ Internet)

Xác định giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ bằng tiền, chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Tại Tiểu mục 1 Mục III Phụ lục 2 Quy trình nộp, rút, quản lý tách biệt, hoàn trả tài sản đóng góp quỹ bù trừ ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022 quy định xác định giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ bằng tiền, chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

- Giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ bằng tiền là số tiền đóng góp Quỹ bù trừ của thành viên bù trừ tại thời điểm xác định.
- Giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ bằng chứng khoán (nếu có) được xác định theo công thức sau:
Trong đó:
VCK là giá trị đóng góp Quỹ bù trừ bằng chứng khoán.
CKi là số lượng chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ mã i tại thời điểm xác định.
Pi là giá đóng cửa của chứng khoán i tại kỳ đánh giá quy mô Quỹ bù trừ liền trước.
Hi là tỷ lệ chiết khấu chứng khoán i (theo quy định về tỷ lệ chiết khấu chứng khoán ký quỹ tại Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại VSD) tại kỳ đánh giá quy mô Quỹ bù trừ liền trước.
(i = j → m là các mã chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ).

Trên đây là cách xác định giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ bằng tiền, chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Quản lý tách biệt giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Tại Tiểu mục 2 Mục III Phụ lục 2 Quy trình nộp, rút, quản lý tách biệt, hoàn trả tài sản đóng góp quỹ bù trừ ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022 quy định quản lý tách biệt giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

VSD thực hiện quản lý tách biệt giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ của thành viên bù trừ như sau:
a) Đối với giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ bằng tiền: VSD có công văn gửi ngân hàng thanh toán để yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản tiền Quỹ bù trừ của VSD tại ngân hàng thanh toán sang tài khoản tiền do VSD mở để phục vụ việc quản lý tách biệt tiền đóng góp vào Quỹ bù trừ (sau đây gọi tắt là tài khoản tiền tách biệt).
b) Đối với giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ bằng chứng khoán: VSD chuyển chứng khoán từ tài khoản chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ sang tài khoản chứng khoán đứng tên VSD mở để phục vụ việc quản lý tách biệt chứng khoán đóng góp vào Quỹ bù trừ (sau đây gọi tắt là tài khoản chứng khoán tách biệt).

Theo đó, VSD thực hiện quản lý tách biệt giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ của thành viên bù trừ đối với giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ bằng tiền và đối với giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ bằng chứng khoán.

Hoàn trả tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Tại Mục IV Phụ lục 2 Quy trình nộp, rút, quản lý tách biệt, hoàn trả tài sản đóng góp quỹ bù trừ ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022 quy định hoàn trả tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

VSD thực hiện hoàn trả tài sản đóng góp Quỹ bù trừ (khoản phải hoàn trả còn lại) xác định tại điểm a khoản 9 Điều 8 Quy chế này như sau:
a) Đối với tiền: VSD có công văn gửi ngân hàng nơi VSD mở tài khoản tiền tách biệt để yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản tiền tách biệt sang tài khoản nhận hoàn trả tiền đóng góp Quỹ bù trừ thành viên bù trừ đã đăng ký với VSD.
b) Đối với chứng khoán: VSD chuyển chứng khoán từ tài khoản chứng khoán tách biệt sang tài khoản lưu ký của thành viên bù trừ.

Theo đó, VSD thực hiện hoàn trả tài sản đóng góp Quỹ bù trừ (khoản phải hoàn trả còn lại): Đối với tiền: VSD có công văn gửi ngân hàng nơi VSD mở tài khoản tiền tách biệt để yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản tiền tách biệt sang tài khoản nhận hoàn trả tiền đóng góp Quỹ bù trừ thành viên bù trừ đã đăng ký với VSD. Đối với chứng khoán: VSD chuyển chứng khoán từ tài khoản chứng khoán tách biệt sang tài khoản lưu ký của thành viên bù trừ.

Quyền của thành viên bù trừ đối với Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam?

Tại Khoản 1 Điều 10 Quy chế quản lý và sử dụng quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022 quy định quyền của thành viên bù trừ đối với Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

a) Được nhận thông tin về giá trị tài sản đóng góp, số tiền sử dụng, khoản tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ được phân bổ (nếu có), lãi tiền gửi Quỹ bù trừ tại ngân hàng thanh toán được phân bổ và quyền phát sinh đối với chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ của chính thành viên bù trừ.
b) Được rút phần tài sản đóng góp Quỹ bù trừ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư số 58/2021/TT-BTC và khoản 1 Điều 6 Quy chế này.

Thành viên bù trừ đối với Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán có quyền được nhận thông tin về giá trị tài sản đóng góp, số tiền sử dụng, khoản tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ được phân bổ sử dụng, khoản tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ được phân bổ (nếu có), lãi tiền gửi Quỹ bù trừ tại ngân hàng thanh toán được phân bổ và quyền phát sinh đối với chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ của chính thành viên bù trừ. Được rút phần tài sản đóng góp Quỹ bù trừ

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thị trường giao dịch chứng khoán

Vũ Thiên Ân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào