Quy định về mẫu đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và mẫu con dấu của thương nhân ra sao?

Mẫu đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và mẫu con dấu của thương nhân là gì? Mẫu danh Mục các cơ sở sản xuất của thương nhân ra sao? Mẫu đơn đề nghị thay đổi nơi cấp C/O là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp C/O như thế nào? Nhờ tư vấn.

Mẫu đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và mẫu con dấu của thương nhân là gì?

Tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định về mẫu đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và mẫu con dấu của thương nhân như sau:

ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN

………, ngày…… tháng……. năm ……….

Kính gửi: …………(tên của cơ quan, tổ chức cấp C/O)

Thương nhân: .................................................................................... (tên thương nhân)

Địa chỉ: ................................................................................... (địa chỉ của thương nhân)

1. Đề nghị được đăng ký các cá nhân của thương nhân có tên, mẫu chữ ký và dấu dưới đây:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Mẫu chữ ký

Mẫu dấu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

có thẩm quyền hoặc được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và các chứng từ kèm theo.

2. Đăng ký các cá nhân có tên dưới đây:

TT

Họ và tên

Chức danh

Phòng (Công ty)

Số CMND và ngày cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

được ủy quyền tới liên hệ cấp C/O tại... (tên của cơ quan, tổ chức cấp C/O).

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký, ủy quyền này.

 

 

……………………………………….
(Người đại diện theo pháp luật của thương nhân)
(Ký tên, đóng dấu)

(Hình từ Internet)

Mẫu danh Mục các cơ sở sản xuất của thương nhân ra sao?

Tại Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định về mẫu danh Mục các cơ sở sản xuất của thương nhân như sau:

DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG NHÂN
………, ngày…… tháng……. năm ……….

Kính gửi: …………………………………………..(tên của cơ quan, tổ chức cấp C/O)

Thương nhân: ..................................................................................... (tên thương nhân)

Địa chỉ: ................................................................................... (địa chỉ của thương nhân)

Đề nghị được đăng ký các cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu của công ty chúng tôi như sau:

TT

Tên, địa chỉ, điện thoại, fax của cơ sở

Phụ trách cơ sở

Diện tích nhà xưởng

Mặt hàng sản xuất để xuất khẩu (ghi riêng từng dòng cho mỗi mặt hàng)

Tên hàng

Số lượng công nhân

Số lượng máy móc

Công suất theo tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký này.

 

 

……………………………………….
(Người đại diện theo pháp luật của thương nhân)
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị thay đổi nơi cấp C/O là gì?

Tại Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định về mẫu đơn đề nghị thay đổi nơi cấp C/O như sau:

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

…….., ngày … tháng …  năm 20…

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NƠI CẤP C/O

Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức cấp C/O hiện tại

Tên thương nhân: ...............................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính*: …………………..Số điện thoại: ………..……….Số fax: ……………

- Địa chỉ website (nếu có): ..................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ...... do ………… (tên cơ quan cấp) ……………..cấp ngày.... tháng..... năm …...

- Mã số thuế: ......................................................................................................................

1. Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa, thương nhân đề nghị được thay đổi nơi cấp C/O với các thông tin sau:

- Từ: Tên cơ quan, tổ chức cấp C/O hiện tại.

- Đến: Tên cơ quan, tổ chức cấp C/O khác.

2. Các lý do thay đổi nơi cấp C/O khác với nơi đăng ký hồ sơ thương nhân hiện tại, bao gồm:

- Thuận lợi hóa thủ tục xuất khẩu hàng hóa của thương nhân.

- Các lý do khác (nếu có): ...................................................................................................

3. Thương nhân xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được khai tại Đơn này và hồ sơ đính kèm đơn này. Thương nhân cam kết thực hiện theo đúng các quy định về xuất xứ hàng hóa của Nghị định này.

 

Người đại diện
theo pháp luật của thương nhân
…………………………………….
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Lưu ý: (*) Mục địa chỉ trụ sở chính: Đề nghị ghi cụ thể, chính xác số nhà (nếu có); đường/phố (hoặc thôn, xóm, ấp); xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố.

Mẫu đơn đề nghị cấp C/O như thế nào?

Tại Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định về mẫu đơn đề nghị cấp C/O như sau:

1. Mã số thuế của thương nhân…………………

Số C/O:…………………

2. Kính gửi: (Cơ quan, tổ chức cấp C/O)...........
.......................................................................

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O mẫu …..
Đã đăng ký Hồ sơ thương nhân tại...................
..................... vào ngày...................................

3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ô thích hợp)

□ Cặp C/O

□ Cấp lại C/O (do mất cắp, thất lạc hoặc hư hỏng …)

 

□ C/O giáp lưng

 

□ Giấy chứng nhận không thay đổi xuất xứ

4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O:

- Mẫu C/O đã khai hoàn chỉnh

- Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước

-Tờ khai hải quan

- Hợp đồng mua bán

- Hóa đơn thương mại

- Bảng tính toán hàm lượng giá trị/giải trình chuyển đổi mã HS

- Vận tải đơn/chứng từ tương đương

- Bản mô tả quy trình sản xuất ra sản phẩm

- Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu

- Các chứng từ khác …………………………

 

- Giấy phép xuất khẩu (nếu có)

…………………………………………………..

 

5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt):.........................

- Tên tiếng Anh:......................................................

- Địa chỉ: ............................................................

- Điện thoại: …………, Fax:………… Email:…………

6. Người sản xuất (tên tiếng Việt): ...........

- Tên tiếng Anh:........................................

- Địa chỉ:...................................................

- Điện thoại: ……….Fax: ………..Email:……

7. Người nhập khẩu/Người mua (tên tiếng Việt):............................................................

- Tên tiếng Anh: ...........................................................................................................

- Địa chỉ: .....................................................................................................................

- Điện thoại: ................................... ,Fax: .......................... Email.................................

8. Mã HS (8 số)

9. Mô tả hàng hóa (tiếng Việt và tiếng Anh)

10. Tiêu chí xuất xứ và các yếu tố khác

11. Số lượng

12. Trị giá FOB (USD)*

 

 

(Ghi như hướng dẫn tại mặt sau của C/O)

 

 

13. Số hóa đơn: ..........

Ngày: …./ …./…

14. Nước nhập khẩu: …………………..

15. Số vận đơn: ............

.....................................

Ngày: …./ …./…

16. Số và ngày Tờ khai Hải quan xuất khẩu và những khai báo khác (nếu có):

.....................................

.....................................

17. Ghi chú của Cơ quan, tổ chức cấp C/O:

- Người kiểm tra: ...........................................

- Người ký: ....................................................

- Người trả: ...................................................

- Đề nghị đóng:

■ Đóng dấu “Issued retroactively/Issued retrospectively”

■ Đóng dấu “Certified true copy”

 

18. Công ty... xin cam đoan lô hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai trước pháp luật.

Làm tại .. …  ngày … tháng … … năm …  …
Người đại diện theo pháp luật của thương nhân (Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)

*Trong trường hợp trị giá ghi trên hợp đồng xuất khẩu không tính bằng USD, thương nhân phải quy đổi trị giá đó sang USD khi khai trên Đơn này. Việc khai trên Đơn này không ảnh hưởng đến việc ghi trị giá của hợp đồng trên C/O.

Trân trọng!

Cơ sở sản xuất
Hỏi đáp mới nhất về Cơ sở sản xuất
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về mẫu đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và mẫu con dấu của thương nhân ra sao?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cơ sở sản xuất
Nguyễn Hữu Vi
5,458 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Cơ sở sản xuất
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào