08:59 | 14/12/2022
Loading...

Số liệu chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước được công bố trên hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia như thế nào?

Công bố số liệu chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước được quy định như thế nào? Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thực hiện thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia như thế nào? Tính các chỉ tiêu theo phạm vi cả nước thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia như thế nào? Mong được tư vấn.

Số liệu chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước được công bố trên hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia như thế nào?

Tại Điều 12 Nghị định 94/2022/NĐ-CP quy định công bố, phổ biến số liệu chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia như sau:

Công bố, phổ biến số liệu chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Số liệu GDP được công bố như sau:
a) Số liệu ước tính quý I: Ngày 29 tháng 3 hằng năm;
b) Số liệu ước tính quý II và 6 tháng; sơ bộ quý I: Ngày 29 tháng 6 hằng năm;
c) Số liệu ước tính quý III và 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng: Ngày 29 tháng 9 hằng năm;
d) Số liệu ước tính quý IV và cả năm; sơ bộ quý III và 9 tháng: Ngày 29 tháng 12 hằng năm;
đ) Số liệu sơ bộ quý IV và cả năm: Ngày 29 tháng 3 năm kế tiếp;
e) Số liệu chính thức cả năm và theo quý của năm báo cáo: Ngày 29 tháng 9 của năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo.
2. Số liệu GRDP được công bố như sau:
a) Số liệu ước tính quý I: Ngày 25 tháng 3 hằng năm;
b) Số liệu ước tính quý II và 6 tháng; sơ bộ quý I: Ngày 29 tháng 5 hằng năm;
c) Số liệu ước tính quý III và 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng: Ngày 25 tháng 9 hằng năm;
d) Số liệu ước tính quý IV và cả năm; sơ bộ quý III và 9 tháng: Ngày 25 tháng 11 hằng năm;
đ) Số liệu sơ bộ quý IV và cả năm: Ngày 25 tháng 3 năm kế tiếp;
e) Số liệu chính thức cả năm và theo quý của năm báo cáo: Ngày 29 tháng 9 của năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo.
3. Số liệu GDP, GRDP đã được công bố phải được phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi, công khai và minh bạch.

Số liệu GDP được công bố như sau:

- Số liệu ước tính quý I: Ngày 29 tháng 3 hằng năm;

- Số liệu ước tính quý II và 6 tháng; sơ bộ quý I: Ngày 29 tháng 6 hằng năm;

- Số liệu ước tính quý III và 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng: Ngày 29 tháng 9 hằng năm;

- Số liệu ước tính quý IV và cả năm; sơ bộ quý III và 9 tháng: Ngày 29 tháng 12 hằng năm;

- Số liệu sơ bộ quý IV và cả năm: Ngày 29 tháng 3 năm kế tiếp;

- Số liệu chính thức cả năm và theo quý của năm báo cáo: Ngày 29 tháng 9 của năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo.

Công bố số liệu chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước

Số liệu chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước được công bố trên hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia như thế nào? (Hình từ Internet)

Trách nhiệm của các cơ quan tổ chức thực hiện thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được quy định như thế nào?

Tại Điều 14 Nghị định 94/2022/NĐ-CP quy định trách nhiệm của các cơ quan tổ chức thực hiện thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia như sau:

Tổ chức thực hiện
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương:
a) Xây dựng, hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin của các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
b) Thu thập, tổng hợp, công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia bảo đảm cung cấp số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời và đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế;
c) Ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, khai thác, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia; quy trình biên soạn GDP, GRDP;
d) Hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện quy trình biên soạn GDP, GRDP và rà soát, đánh giá lại quy mô GDP, GRDP.
2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan:
a) Xây dựng, hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công;
b) Thu thập, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công;
c) Chia sẻ dữ liệu hành chính với cơ quan thống kê trung ương; chú trọng xây dựng, ký kết, thực hiện có hiệu quả quy chế trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan thống kê trung ương với thống kê bộ, ngành;
d) Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống báo cáo thống kê điện tử; gửi báo cáo số liệu thống kê cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) theo quy định của pháp luật về thống kê.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Chỉ đạo sở, ban, ngành thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan thống kê cấp tỉnh;
b) Sử dụng thống nhất số liệu, thông tin thống kê do cơ quan thống kê công bố trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;
c) Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống báo cáo thống kê điện tử từ sở, ban, ngành cho cơ quan thống kê cấp tỉnh để thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia.
4. Tập đoàn, tổng công ty nhà nước có trách nhiệm thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin theo quy định của Nghị định này.

Tính các chỉ tiêu theo phạm vi cả nước thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia như thế nào?

Tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 94/2022/NĐ-CP quy định tính các chỉ tiêu theo phạm vi cả nước thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia như sau:

Tính các chỉ tiêu phục vụ biên soạn tổng sản phẩm trong nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) thực hiện:
...
2. Tính các chỉ tiêu theo phạm vi cả nước gồm:
a) Tích lũy tài sản;
b) Tiêu dùng cuối cùng;
c) Trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
d) Trị giá dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu;
đ) Giá trị sản xuất;
e) Chi phí trung gian;
g) Hệ thống chỉ số giá;
h) Thuế sản phẩm, trợ cấp sản phẩm và các chỉ tiêu thống kê khác.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) thực hiện tính các chỉ tiêu theo phạm vi cả nước gồm:

- Tích lũy tài sản;

- Tiêu dùng cuối cùng;

- Trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Trị giá dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu;

- Giá trị sản xuất;

- Chi phí trung gian;

- Hệ thống chỉ số giá;

- Thuế sản phẩm, trợ cấp sản phẩm và các chỉ tiêu thống kê khác.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quốc gia

Vũ Thiên Ân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Quốc gia
Quốc gia
Hỏi đáp mới nhất về Quốc gia
Hỏi đáp pháp luật
Công bố số liệu GDP theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Số liệu chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước được công bố trên hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước việc thu thập thông tin đầu vào được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Những nội dung chính được thể hiện trong khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực dự trữ quốc gia?
Hỏi đáp pháp luật
Trường hợp việc điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đã phê duyệt được thực hiện?
Hỏi đáp pháp luật
Trong siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ các file dữ liệu dưới dạng cảnh ảnh có định mức sử dụng máy móc, thiết bị như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ các file dữ liệu dưới dạng cảnh ảnh có định mức tiêu hao năng lượng như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong kiểm tra sản phẩm cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia có định mức sử dụng máy móc, thiết bị như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong tạo lập nội dung cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc có định mức tiêu hao vật liệu gia như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong đánh giá siêu dữ liệu viễn thám quốc gia giao nộp mới từ các cơ quan, tổ chức có định mức dụng cụ lao động như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Quốc gia có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào