09:07 | 15/12/2022
Loading...

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trong Tòa án nhân dân nhằm mục đích gì?

Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trong Tòa án nhân có mục đích và yêu cầu như thế nào? Nhiệm vụ phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng được quy định ra sao?

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trong Tòa án nhân dân nhằm mục đích gì?

Tại Tiểu mục 1 Mục I Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 427/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2022 quy định về mục đích của kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trong Tòa án nhân dân như sau:

Mục đích:
a) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống Tòa án quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Cán sự đảng và Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về “Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2023”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
b) Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì công lý”, theo chủ đề xuyên suốt của Tòa án nhân dân: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, các phong trào thi đua và các cuộc vận động của Trung ương và địa phương.
c) Động viên, khích lệ công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tòa án năm 2023; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua.
d) Đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực công tác của Tòa án, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong hệ thống Tòa án nhân dân và trong xã hội.

Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trong Tòa án nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống Tòa án, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì công lý”, theo chủ đề xuyên suốt của Tòa án nhân dân: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, động viên, khích lệ công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trong Tòa án nhân dân nhằm mục đích gì? (Hình từ Internet)

Yêu cầu về kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trong Tòa án nhân dân là gì?

Tại Tiểu mục 2 Mục I Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 427/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2022 quy định về yêu cầu về kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trong Tòa án nhân dân như sau:

a) Các cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Tòa án nhân dân trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua, nội dung phong trào thi đua trong năm, theo đợt, chuyên đề... theo chủ đề, nội dung phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; bám sát chủ đề, nội dung phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân và của địa phương.
b) Hoàn thiện thể chế, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với quy định mới của pháp luật về thi đua, khen thưởng và đặc thù của Tòa án nhân dân; tiếp tục đổi mới tiêu chí thi đua, đánh giá thành tích, bình xét khen thưởng, công tác kiểm tra, giám sát phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong Tòa án nhân dân, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương.

Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trong Tòa án nhân dân phải đáp ứng các yêu cầu như

- Các cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Tòa án nhân dân trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua, nội dung phong trào thi đua trong năm, theo đợt, chuyên đề...phương.

- Hoàn thiện thể chế, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với quy định mới của pháp luật về thi đua, khen thưởng và đặc thù của Tòa án nhân dân.

Nhiệm vụ phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng được quy định ra sao?

Tại tiết a Tiểu mục 1 Mục II Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 427/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2022 quy định về nhiệm vụ phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Tòa án nhân dân như sau:

Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao và các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung phổ biến, quán triệt các văn bản: Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng”; các văn bản của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc tư tưởng “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ, đạo đức, lối sống, kỷ luật của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân, nhất là công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trong việc tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.

Nhiệm vụ phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng được quy định chi tiết tại tiết a Tiểu mục 1 Mục II Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 427/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2022.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Mục đích

Nguyễn Hữu Vi

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Mục đích
Mục đích
Hỏi đáp mới nhất về Mục đích
Hỏi đáp pháp luật
Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 trong Tòa án nhân dân nhằm mục đích gì?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Mục đích có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào