16:17 | 28/11/2022
Loading...

Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Hội đồng nhân dân Khánh Hòa theo ủy quyền của Thủ tướng CP có thủ tục ra sao?

Thủ tục quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Hội đồng nhân dân Khánh Hòa theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ra sao? Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa như thế nào? Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa là gì? Câu hỏi của chị Uyên (Khánh Hòa)

Thủ tục quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Hội đồng nhân dân Khánh Hòa theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ra sao?

Căn cứ Điều 3 Quyết định 23/2022/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hồ sơ gồm:

+ Bản chính văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

+ Bản chính báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi kèm theo văn bản thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư: Chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư; quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư công; giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực thực hiện);

+ Tài liệu về đánh giá tác động môi trường của dự án là một trong các tài liệu sau: Bản chính đánh giá sơ bộ tác động môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản sao giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về đầu tư;

+ Bản chính báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000 đối với diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng dưới 500 ha, tỷ lệ 1/5.000 đối với diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng từ 500 ha trở lên), kết quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng), loài cây trồng.

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử thì hình thức hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi có rừng thực hiện:

+ Niêm yết công khai việc chuyển mục đích sử dụng rừng tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã nơi có rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng, thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày làm việc;

+ Lấy ý kiến của chủ rừng, cộng đồng dân cư nơi có rừng. Nội dung lấy ý kiến: ảnh hưởng của việc chuyển mục đích sử dụng rừng đến đời sống của chủ rừng, tác động đến cộng đồng dân cư. Hình thức lấy ý kiến trực tiếp hoặc thông qua cuộc họp.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc lấy ý kiến của chủ rừng và cộng đồng dân cư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Nội dung thẩm định gồm:

+ Cơ sở pháp lý;

+ Thành phần, nội dung hồ sơ;

+ Sự cần thiết đầu tư dự án;

+ Vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính), kết quả điều tra rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng), loài cây trồng;

+ Sự tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;

+ Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy định của pháp luật;

+ Hiệu quả kinh tế - xã hội; đánh giá tác động đến môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư, đầu tư công; kết quả lấy ý kiến của chủ rừng, cộng đồng dân cư nơi có rừng.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổng hợp, trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Hồ sơ gồm: Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này và các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa gồm những nội dung cơ bản:

+ Thông tin chung về dự án;

+ Sự cần thiết đầu tư dự án;

+ Vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính), kết quả điều tra rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng); loài cây trồng;

+ Sự tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;

+ Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia theo quy định của pháp luật;

+ Hiệu quả kinh tế - xã hội; mức độ tác động đến môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư và đầu tư công; kết quả lấy ý kiến của chủ rừng, cộng đồng dân cư nơi có rừng

+ Trường hợp kết quả thẩm định không đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thẩm định hồ sơ, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

+ Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Hội đồng nhân dân Khánh Hòa theo ủy quyền của Thủ tướng CP có thủ tục ra sao?

Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Hội đồng nhân dân Khánh Hòa theo ủy quyền của Thủ tướng CP có thủ tục ra sao? (Hình từ Internet)

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa như thế nào?

Theo Khoản 2 Điều 4 Quyết định 23/2022/QĐ-TTg quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa như sau:

- Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, gửi Nghị quyết về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác biết.

- Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định này hằng năm, sơ kết 03 năm trước ngày 31 tháng 7 năm 2025 và tổng kết trước ngày 15 tháng 3 năm 2027 về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc có ý kiến thẩm định đối với các nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

- Thông báo công khai dự án được quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Khánh Hòa để các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi, giám sát quá trình phê duyệt và thực hiện dự án.

Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa là gì?

Tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định 23/2022/QĐ-TTg quy định về trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa như sau:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quyết định này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Quyết định này hằng năm; sơ kết 03 năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 8 năm 2025; tổng kết thực hiện Quyết định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4 năm 2027.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chuyển mục đích sử dụng rừng

Tạ Thị Thanh Thảo

Chuyển mục đích sử dụng rừng
Hỏi đáp mới nhất về Chuyển mục đích sử dụng rừng
Hỏi đáp Pháp luật
Thủ tục Chuyển giao mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Hội đồng nhân dân Khánh Hòa theo ủy quyền của Thủ tướng CP có thủ tục ra sao?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Chuyển mục đích sử dụng rừng có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào