14:28 | 29/11/2022
Loading...

Việc hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao?

Hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Câu hỏi của chị Chi (Hà Nội)

Hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại Điều 9 Quy chế đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 111/QĐ-VSD năm 2021 có quy định về các trường hợp hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

- VSD thực hiện hủy bỏ MSGD của tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Hủy bỏ MSGD của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 147 Nghị định 155/2020/NĐ-CP:

+ VSD thực hiện hủy MSGD của tổ chức, cá nhân có liên quan sau khi nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tài khoản lưu ký chứng khoán của tổ chức, cá nhân không có số dư chứng khoán và thông báo cho TVLK để thực hiện đóng tài khoản lưu ký chứng khoán của tổ chức, cá nhân hủy bỏ MSGD.

+ Trường hợp tài khoản lưu ký chứng khoán của tổ chức, cá nhân liên quan có số dư chứng khoán, VSD thực hiện thông báo cho TVLK về việc hủy bỏ MSGD và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. VSD thực hiện hủy bỏ MSGD sau khi tổ chức, cá nhân xử lý hết số dư chứng khoán trên tài khoản lưu ký chứng khoán.

- Hủy bỏ MSGD của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 147 Nghị định 155/2020/NĐ-CP:

+ VSD chỉ thực hiện hủy bỏ MSGD khi tổ chức, cá nhân đã đóng các tài khoản lưu ký chứng khoán (nếu có) tại các TVLK và nhận được Giấy đề nghị hủy bỏ MSGD theo Mẫu số 43 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP do TVLK gửi;

+ Trường hợp thông tin TVLK gửi khớp với thông tin VSD quản lý và tổ chức, cá nhân liên quan đã thực hiện đóng các tài khoản lưu ký chứng khoán, VSD thực hiện hủy bỏ MSGD và gửi văn bản thông báo hủy MSGD cho tổ chức, cá nhân thông qua TVLK. Trường hợp thông tin không khớp nhau, VSD thông báo bằng văn bản để TVLK kiểm tra lại thông tin.

- Hủy bỏ MSGD của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 143 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài):

+ Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hủy bỏ MSGD theo quy định tại điểm b, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 143 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

+ VSD thực hiện hủy bỏ MSGD sau khi nhận được Giấy đề nghị hủy bỏ MSGD theo Mẫu số 43 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP do TVLK gửi và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị hủy bỏ MSGD đã hoàn tất việc chuyển khoản chứng khoán do thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài dẫn đến không còn là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của VSD hoặc tài khoản lưu ký chứng khoán của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị hủy bỏ MSGD không có số dư chứng khoán.

+ Trường hợp thông tin TVLK gửi khớp với thông tin VSD quản lý và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thực hiện đóng các tài khoản lưu ký chứng khoán, VSD thực hiện hủy bỏ MSGD và gửi văn bản thông báo hủy MSGD cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thông qua TVTK. Trường hợp thông tin không khớp nhau, VSD thông báo bằng văn bản để TVLK kiểm tra lại thông tin.

Việc hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao?

Việc hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao? (Hình từ Internet)

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại Phụ lục 01 Quy chế đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 111/QĐ-VSD năm 2021 có quy định về mẫu Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

----------

Số/No: /20xx/GCNMS-VSD

Hà Nội, ngày tháng năm

Hanoi, date


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

APPROVAL FOR SECURITIES TRADING CODE

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận:

Vietnam Securities Depository hereby certifies:

Tên nhà đầu tư/ Investor’s name:

Địa chỉ/ Address:

Quốc tịch/ Nationality:

Số đăng ký: Registration Number1:

Khách hàng của Thành viên lưu ký / Being dlient of Depository Member:

Tên Công ty Quản lý Quỹ (nếu có)/ Name of Investment /Manager (if applicable)

Được cấp mã số giao dịch chứng khoán/ is granted with the Securities Trading Code number ........ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày/ by the Vietnam Securities Depository from ...................

Thành viên lưu ký và nhà đầu tư trên có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định khác của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

The depository member and the investor are fully responsible tor complying with all regulations governing securities and securities market and other rules issued by the Vietnam Securities Depository.


Nơi nhận/To:

- Nhà đầu tư trên/ The above-mentioned foreign investor;

- TVLK/ Depositary member

- Lưu LK/ Filed at VSD.

TỔNG GIÁM ĐỐC/

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

____________________

1 - Đối với cá nhân là số hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

- Đối với tổ chức là một trong các loại tài liệu theo quy định tại Mẫu số 42 Nghị định 155.

Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại Phụ lục 02 Quy chế đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 111/QĐ-VSD năm 2021 có quy định về mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:


----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: /

V/v: điều chỉnh thông tin

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Chúng tôi là: (Tên thành viên lưu ký)

Người liên hệ: .................................... Chức vụ ....................................

Điện thoại liên hệ .................................... Fax ....................................

Do sai sót khi khai báo trên hệ thống đăng ký Mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến/báo cáo thay đổi thông tin nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi đề nghị được điều chỉnh thông tin của nhà đầu tư (ghi Tên nhà đầu tư nước ngoài), Mã số giao dịch (ghi MSGD đã được cấp) như sau:

1. Thông tin 1

Thông tin sai: ........................................................................

Thông tin đúng: ........................................................................

2. Thông tin 2

Thông tin sai: ........................................................................

Thông tin đúng: ........................................................................

Chúng tôi cam kết thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm phát sinh do yêu cầu chỉnh sửa này.

Đại diện có thẩm quyền của TVLK

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Giao dịch chứng khoán

Huỳnh Minh Hân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào