16:14 | 28/11/2022
Loading...

Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao?

Cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Thay đổi thông tin liên quan đến mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Đình chỉ sử dụng mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Câu hỏi từ anh Quang (Tây Ninh)

Cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại Điều 6 Quy chế đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 111/QĐ-VSD năm 2021 có quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD gửi xác nhận điện tử MSGD, TVLK nộp đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký MSGD của tổ chức, cá nhân cho VSD theo quy định tại các khoản 1, 2, 4 Điều 146 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Trường hợp TVLK không nộp đầy đủ hồ sơ cho VSD theo đúng quy định tại khoản 1 Điều này, VSD thực hiện xử lý vi phạm theo quy định tại Quy chế Thành viên lưu ký của VSD.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký MSGD của TVLK đầy đủ và thông tin tại hồ sơ khớp với thông tin khai báo trên hệ thống trực tuyến: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ của TVLK (tính theo dấu văn thư của VSD), VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký MSGD cho tổ chức, cá nhân đăng ký (Mẫu tại Phụ lục 01 Quy chế này).

- Trường hợp hồ sơ đăng ký MSGD của TVLK đầy đủ nhưng không khớp với thông tin khai báo trên hệ thống trực tuyến:

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được hồ sơ đầy đủ của TVLK (tính theo dấu văn thư của VSD), VSD thông báo cho TVLK đề nghị điều chỉnh thông tin.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD gửi thông báo, TVLK phải gửi Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin (Mẫu tại Phụ lục 02 Quy chế này), đồng thời khai báo thông tin điều chỉnh trên hệ thống trực tuyến.

+ VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký MSGD trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày VSD nhận được Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin và TVLK hoàn thành khai báo thông tin điều chỉnh trên hệ thống trực tuyến.

+ Trường hợp sau 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD gửi thông báo mà TVLK vẫn không thực hiện theo yêu cầu của VSD, VSD thực hiện xử lý vi phạm theo quy định tại Quy chế Thành viên lưu ký của VSD.

Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao?

Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao? (Hình từ Internet)

Thay đổi thông tin liên quan đến mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại Điều 7 Quy chế đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 111/QĐ-VSD năm 2021 có quy định về thay đổi thông tin liên quan đến mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

- TVLK thay mặt tổ chức, cá nhân báo cáo VSD khi có thay đổi thông tin liên quan đến MSGD trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 148 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Hồ sơ báo cáo thay đổi thông tin liên quan đến MSGD của tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 148 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu thay đổi TVLK là ngân hàng lưu ký và chuyển danh mục chứng khoán, TVLK phải hoàn tất việc chuyển khoản tất toán tài khoản cho tổ chức, cá nhân theo quy định tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của VSD trước khi thực hiện thay đổi TVLK.

- TVLK có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ thay đổi thông tin liên quan đến MSGD của tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 2, 4 Điều 148 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- TVLK khai báo đầy đủ các thông tin đề nghị thay đổi liên quan đến MSGD vào hệ thống trực tuyến của VSD.

- VSD thực hiện xác nhận điện tử việc thay đổi thông tin liên quan đến MSGD theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày VSD gửi xác nhận điện tử việc thay đổi thông tin liên quan đến MSGD, TVLK nộp đầy đủ bộ hồ sơ thay đổi thông tin theo quy định cho VSD.

- Trường hợp hồ sơ thay đổi thông tin đầy đủ nhưng thông tin tại hồ sơ không khớp với thông tin khai báo trên hệ thống trực tuyến: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày VSD nhận được hồ sơ thay đổi thông tin của TVLK (tính theo dấu văn thư của VSD), VSD gửi văn bản thông báo đề nghị TVLK sửa đổi, bổ sung thông tin.

- Trường hợp hồ sơ thay đổi thông tin đầy đủ và khớp với thông tin khai báo trên hệ thống trực tuyến: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày VSD nhận được hồ sơ thay đổi thông tin đầy đủ của TVLK (tính theo dấu văn thư của VSD), VSD gửi văn bản xác nhận các thay đổi thông tin liên quan đến Giấy chứng nhận MSGD đồng thời thực hiện điều chỉnh thông tin liên quan đến tài khoản lưu ký gắn với MSGD (nếu có).

Đình chỉ sử dụng mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại Điều 8 Quy chế đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 111/QĐ-VSD năm 2021 có quy định về đình chỉ sử dụng mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

- VSD báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 147 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hoặc khi VSD phát hiện nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài thuộc trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 147 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- VSD thực hiện đình chỉ sử dụng MSGD của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài sau khi có ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Lưu ký chứng khoán

Huỳnh Minh Hân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Lưu ký chứng khoán
Lưu ký chứng khoán
Hỏi đáp mới nhất về Lưu ký chứng khoán
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, hồ sơ đăng ký bảo lưu mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thời hạn ban hành công văn nhắc nhở trong bao lâu?
Hỏi đáp pháp luật
Thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam mở tài khoản tiền gửi và tài khoản chứng khoán ký quỹ thành viên thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Thế nào là ký quỹ đảm bảo thực hiện HĐTL TPCP (Delivery Margin - DM)? Ký quỹ biến đổi (Variation Margin - VM) quy định thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, quy tắc cấp mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Hồ sơ chuyển khoản tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được xử lý như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phong tỏa, giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của nhà đầu tư như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Rút chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam do hủy đăng ký như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Dịch vụ đại lý chuyển nhượng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp cho các Quỹ mở gồm các công việc nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Lưu ký chứng khoán có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào